Mustafabəyli Hüseyn Lütvəli oğlu

Veb-sayt

 

   

Anadan olduğu yer

Şəki şəhəri

Təvəllüdü

1954

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

AzərbaycanDövlətUniversiteti (BDU)

Elmi dərəcəsi

Geologiya-mineralogiyaüzrə fəlsəfədoktoru 

Elmi rütbəsi

Aparıcıelmiişçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


04.00.13  (2503.01

 

 

 

 

 Şərqi Qafqazın aalen çöküntülərində indikator elementlərin paylanma

qanunauyğunluqları  onların axtarış və onların axtarış əhəmiyyəti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan indeksləşdirilənjurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

31

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 7

Kadrhazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Polimetal filiz yataqları üçün indikatorlar.başlanğıc   – U

ümumi    – S, xüsusi    – C, kəmiyyət –   Fe, keyfiyyət  –  K

 

Fasial tipologiya  :  dərin   (Al – B, Ga, Ti) ;  dayaz ( Si – Ge, Zr)

Formasion  tipologiya: Fliş ( Al – Fe, S, Si );

kontinental Si  –( Fe, Mg, Ca); karbonat  Ca – (Mg, Sr, Mn)

elementləri geokimyəvi indikatorlar  rolunda çıxış edirlər

Elmi əsərlərinin adları

1.Геохимические особенности раннегеосинклинальных осадочных пород

ВосточногоКавказа.  Литология и пол.ископаемые № 2.1987.с.113– 121

2. Tətbiqigeokimyanınbəziproblemləri. Bakı."Nafta-Press. 2007. s-179

3. Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii coğrafi aləmi-problemlər-Şəki Regional Elmi Mərkəzi.

 Tarixə çevrilən 40 il. Bakı "Apostrof"2012. s.68–120

4. Yer qabığında baş verən ehtizaslar     məqalə  və geokimyəvi mühit tipləri arasındakı qarşılıqlı əlaqələrə dair. Azərbaycan  aqrar elmi.      N  3.    2015.. s 93-98

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

ADPU-nun Şəki filialı

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif mükafatları

 

Əsas yeri ünvanı

AMEA ŞREM Şəki. L.Abdullayev–24

Vəzifəsi

Şöbə müdiri 

Xidməti tel.

(+994 24) 6171224 

Mobil tel.

(+994 55) 8232271 

Ev tel.

(+994 24) 2444105

Faks

(+99424) 2461712 

Elektron poçtu

huseyn.mustafabeyli@.mail.ru