Mustafabəyli Hüseyn Lütvəli oğlu

Veb-sayt

 

   

Anadan olduğu yer

Şəki şəhəri

Təvəllüdü

1954

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

AzərbaycanDövlətUniversiteti (BDU)

Elmi dərəcəsi

Geologiya-mineralogiyaüzrə fəlsəfədoktoru 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

04.00.13  (2503.01)

 Şərqi Qafqazın Aalen çöküntülərində indikator elementlərin paylanma qanuna uyğunluqları  və onların axtarış əhəmiyyəti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan indeksləşdirilənjurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

36

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 7

Kadrhazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 1. Tətbiqi geokimyanın bəzi problemləri. Bakı “Nafta-press” 2007ci il. 179 s.
 2. Biocoğrafiyadan qısa izahlı lüğət. Şəki.”Kaskad”. 2017 ci il. 116
 3. Geokimya terminlərinin izahlı lüğəti. Şəki.”Kaskad”. 2017 ci il. 226 s.
 4. Landşaftşünaslığa aid izahlı lüğət. Kaskad. Şəki. 2019. 213 s.
 5. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft diaqnostik və iqtisadi züsusiyyətləri

Elmi əsərlərinin adları

 1. Геохимические особенности среднеюрского рудовмещающего комплекса Тфанского атиклинория южного склона Большого Кавказа. Сборник тез.докл. ГЕОХИ АН СССР.1980 г. стр. 325 – 328.
 2. О распредеении галлия в юрских отложениях Дагестана. Жур. Изв. АН Азерб.ССР. Серия наук о Земле. 1981. №5 ст. 99 –105.
 3. О перераспределении элементов в процессе дислокационно- разломного метаморфизма глинистых юрских отложений юрских отложений Б.Кавказа. Тез. докл. Всес. сов." Региональный метаморфизм и мет. рудообразование.Винница.1982. c.118 –119.
 4. О распределении титана в юрских отложениях Восточного и его индикаторные свойства в палеореконструкциях. Мат. Респ. Научной конференции аспирантов. Баку. 1982. Ст.143 –146.
 5. Закономерности распределения свинца, цинка и меди в глинистых сланцах юрских отложений разрезов Дуруджинского антиклинория южного склона Большого Кавказа. Жур. Изв. АН Азерб.ССР. Серия наук о Земле. 1982. № 4. cт.77 – 84.
 6. О распределении микроэлементов в глинистых сланцах различных формаций юры  южного склона Большого Кавказа в пределах Азербайджана. Тез.докладов. Всес. литологического семинара., Осадочные формации и условия их образования. На примере Средней Азии. Ташкент. 1983. Ст. 91 –93.
 7. К методике изучения сланцевой толщи и перспективных поисков руд в Восточной части Большого Кавказа. ИГАН.УГ.Аз.ССР. Тез.докладов.1983. Нахичевань. Всесоюзный региональный петрографический совет по Кавказу, Крыму и Карпатам                             
 8. O характере распределения титана в раннегеосинклинальных осадках Восточной части Большого Кавказа. Жур. Изв. АН Азерб.ССР. Серия наук о Земле. 1983. № 2. cт. 68 – 72.
 9. Böyük Qafqazın şərq hissəsinin aalen yaşlı gilli şistlərinin geokimyəvi xüsusiyyətləri. Gillərin tədqiqi və istifadəsinə dair ümumittifaq müşavirəsinin məruzələri. Bakı. 1983. s. 71–73.
 10. Закономерности   распределения    индикаторных  элементов  в аален-  ских  отложениях Восточного  Кавказа и их  поисковое  значение. автореф. на соис. к.г.м. Баку. ИГАНА АН  Аз.ССР. 1984. 19 c.                                                                  
 11. Геохимические особенности раннегеосинклинальных осадочных пород Восточного Кавказа. Жур. Литология и полезные ископаемые. №2. 1987. ст.113-121.
 12. Geochemikal  features  of early  geosinklinal  sedimentary  rocks  of  the  eastern    Plenum  Publishing Corporation. 1987.  0024-4902/87 2202-0200512-50 .                                                       
 13. Qаrа şistlərin çöküntü əmələgəlmə hövzəsi və onunlа əlаqəli fаydаlı qаzıntılаrа аid beynəlхаlq simpoziumun məruz. Tez. II cild. Novosibirsk. 1991.
 14. Şəki Regional Elmi Mərkəzi 30 ildə. Bakı " İsmayıl ". 2005. s. 63 –112.                                         
 15. Şəki  Regional  Elmi  Mərkəzin  dünəni, bu  günü  və sabahı. Geokimya bölməsi. Bakı "  Nurlan"  s  63-112.
 16. Kimyəvi elementlərin təbiətdə yayılma qanunauyğunluğuna dair. Az.ETETII-də dep.№1(17), Bakı 1997.
 17. Böyük Qafqazın cənub yamacında seləmələgəlmə prosesinin qarşısını almaq məqsədilə uyğun landşaft strukturunun formalaşdırılmasının zəruriliyi. Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii dağıdıcı hadisələri. Elmi-praktik konf. 9-10 iyun. Şəki 2005. səh.69.
 18. Şəki rayonu ərazisində ehtimal olunan dağıdıcı hadisələr, ekaloji şərait və problemlər. Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii dağıdıcı hadisələri. Elmi-praktik konf. 9-10 iyun. Şəki 2005. səh.18-24.
 19. Kiş çayı  hövzəsində  sel  hadisələri və  onlara  qarşı  mübarizə  tədbirləri. (rus dilindən tərcümə). Bakı,  "Nurlan", 2010, 160 s.                             
 20. Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii coğrafi aləmi-problemlər-Şəki Regional Elmi Mərkəzi. Tarixə çevrilən 40 il. Bakı, “Apostroff” 2012. səh. 68 –120.
 21. Şəki rayonu ərazisində   radon  qazının   paylanması. Azərbaycanda  Geofizika yenilikləri  №3.2013. səh.34-35.          
 22. Geokimya üzrə  sorğu  kitabı. Bakı, "Apostrof" 2014. səh – 484. (rus dilindən tərcümə)
 23. Böyük  Qafqazın  cənub  yamacı     çaylarının  sel  fəaliyyəti  və sel fəaliyyətinə təsir edən amillər. Azərbaycan  aqrar  № 4. 2014. səh.101 – 104.         
 24. Yer qabığında baş verən ehtizaslar və geokimyəvi mühit tipləri arasındakı qarşılıqlı əlaqələrə dair. Azərbaycan aqrar elmi. № 3. 2015. səh.93 – 98.                
 25. The natural Biocoenosis biodıversity and its protection in the village of Sheki, Bash Shabalıd. Аграрен Университет –пловдив. 2016. p. 5 – 9.
 26. Şin və Kiş çayları hövzələrində təhlükəli sel hadisələrinin yaranma səbəbləri. Coğrafiya və təbii resurslar № 1. 2017. səh. 49 – 53.
 27. İpəkçilikdə istifadə edilməsi nəzərdə tutulan tut ağaclarının proqressivlandşaft mərzlərində yetişdirilməsinin elmi-praktiki əhəmiyyətinə dair. Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı. № – 3. 2017. s. 91 – 94.
 28. About scientific-practical importance of being cultivated in progressive landscape surveys of mulberries that intended to use in sericulture. 8th BACSA international conference “Climate changes and chemicals – the new sericulture challenges” “CLISERI” 2017. p.132-136.
 29. Desertification and drought in semi-arid grayscale of Sheki-Zaqatala region. Natural Disasters and human life safety.Baku. Azerbaijan. 2017. 273 s.
 30. Balakənçay hövzəsinin bitkilərində mikroelementlərin paylanma xüsusiyyətinə dair. Geologiyanın aktual problemləri. Bakı. 2018. 125 – 126 s.
 31. Şəki rayonu Şorsu kəndi ərazisində şoranlaşmış torpaqların sağlamlaşdırılmasına dair. ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə, 2018, № 4, s. 19 – 24.
 32. Relyef növlərindən asılı olan biogeomorfosenozların biogeokimyəvi xüsusiyyyətləri. Azərb. Aqrar Elmi. 2019. N.1. s. 103 – 108.
 33. Şəki-Zaqatala bölgəsində bitən ağac bitkilərinin yayılma sahələrinin litoloji-geokimyəvi-landşaft xüsusiyyətləri. ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2019 .№1. s. 36 – 40.
 34. Böyük Qafqazın Cənub yamacı Səki-Zaqatala bölgəsinə aid biogeokimyəvi zonaların fiziki-kimyəvi xassələrinə görə fərqləndirilməsi. ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2019. №1. s. 22 – 28.
 35. Böyük Qafqazın cənub yamacı dağ landşaftlarında geoloji quruluş, litoloji tərkib, relief və biomüxtəliflik arasında qarışıqlı əlaqələr. Beynəlxalq konfrans dağlar: Mədəniyyətlər, Landşaftlar və biomüxtəliflik. Bakı, Azərbaycan 10-12 may 2019, səh 150
 36. Böyük  Qafqazın cənub yamacı dağ landşaftlarında müşahidə  edilən dinamiki proseslər. Beynəlxalq konfrans dağlar: Mədəniyyətlər, Landşaftlar və biomüxtəliflik. Bakı, Azərbaycan 10-12 may 2019, səh

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

ADPU-nun Şəki filialı

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif mükafatları

 

Əsas yeri ünvanı

AMEA ŞREM Şəki. L.Abdullayev–24

Vəzifəsi

Şöbə müdiri 

Xidməti tel.

(+994 24) 6171224 

Mobil tel.

(+994 55) 8232271 

Ev tel.

(+994 24) 2444105

Faks

(+99424) 2461712 

Elektron poçtu

huseyn.mustafabeyli@.mail.ru