İbrahimov Firədun Nadir oğlu

   

Təvəllüdü

 05.02.1952

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Azərbaycan Düvlət Pedaqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi

Pedaqoji elmlər doktoru

Elmi rütbəsi

Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:   

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

                 

5801.01

Riyaziyyatın tədrisi metodikası

  Riyaziyyatın tədrisiprosesində  şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin                         formalaşdırılması problemi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 5804.01

 

Ümumi pedaqogika,pedaqogikanın və təhsilin tarixi

 

Təlim prosesində alqoritmik və evristik fəaliyyətlərin optimal münasibətlərinin əsasları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

171

 

 

15

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

 1. Kiçikyaşlı məktəblilərdə fəza təsəvvürlərinin inkişaf etdirilməsinin bəzi məsələləri (Tezislər). “Elmi əsərlər”, XI seriya (pedaqogika, psixologiya və fənlərin tədrisi metodikası). Bakı, APİ, 1977, №5, səh. 94.
 2. Yüzlük” mövzusunun tədrisi prosesində həndəsə elementlərinin öyrədilməsi metodikasına dair. “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə” jurnalı, Bakı, 1977, №5 (45), səh. 20-26 (həmmüəllif: prof.N.A.Sadıqov).
 3. III sinifdə həndəsə elementlərinin öyrədilməsi. “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə” jurnalı, Bakı, 1978, №5 (51), səh.19-27(həmmüəllif: prof.N.A.Sadıqov).
 4. Riyaziyyat dərslərində alqoritmlərdən istifadə təcrübəsindən. “Fizika və riyaziyyat tədrisi” (“Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə). Bakı, 1980, №4 (100), səh. 41-45.
 5. “Vaxt ölçüləri” mövzusunun tədrisinə dair. “İbtidai məktəb və məkətəbəqədər tərbiyə” jurnalı, Bakı, 1980, №3 (63), səh.24-26.
 6. Riyaziyyatın tədrisində təlim tapşırıqlarının sistemləşdirilməsi təcrübəsindən. “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”jurnalı, Bakı, 1982, №3 (75), səh.11-14.
 7. Orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin kənd təsərrüfatı peşələrinə istiqamətləndirilməsi təcrübəsindən. “Əmək və politexnik təlim” jurnalı, Bakı, 1983, №1 (101), səh.28-32 (həmmüəllif: K.M.Məcidov).
 8. Şagirdlərin idrak fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi yolları. “Fizika və riyaziyyat tədrisi” (“Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə). Bakı, 1984,   №1 (121), səh. 51-54 (həmmüəllif: dos.İ.F.Əliyev ).
 9. Həndəsə tədrisində tətbiq edilən müstəqil işlər haqqında. “Fizika və riyaziyyat tədrisi” (“Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə”). Bakı, 1985, №2 (126), səh.7-11 (həmmüəllif: dos. S.Süleymanov).
 10. Şagirdlərdə fəza təsəvvürlərinin formalaşdırılmasına dair. “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə” jurnalı, Bakı, 1987, №5 (107), səh.13-18.
 11. Təlim metodlarından kompleks istifadə təcrübəsindən. “Fizika və riyaziyyat tədrisi”, (“Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə), Bakı, 1988, №1 (137), səh.50-55.
 12. Əmək təlimi məşğələlərində məhsuldar əməyin təşkili təcrübəsindən. “Əmək və politexnik təlim”jurnalı, Bakı, 1988, №3 (123), səh. 5-7. (həmmüəllif: N.S.Məmmədov).
 13. Təlim metodlarından kompleks istifadə. “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə” jurnalı, Bakı, 1988, №6 (113), səh.7-10.
 14. Həndəsənin tədrisində müstəqil işlərdən istifadə(Metodik tövsiyə). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin nəşriyyatı. Bakı, 1988, 1,5 ç.v.
 15. Həndəsə təlimində müstəqil işlərdən istifadə təcrübəsindən. “Fizika və riyaziyyat tədrisi”, (Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə). Bakı, 1989, №2 (142), səh.30-34 (həmmüəllif: M.A.Nəsibov).
 16. Təlim prosesinin mahiyyəti haqqında. Azərbaycan BRKİA və YHİ- nin “Elmi əsərlər” bülleteni, Bakı,1995, №1, səh.4-14 (həmmüəllif: prof. R.H.Məmmədzadə).
 17. Pedaqoji düşüncələr: Kimə nəyi necə öyrədək? Azərbaycan BPKİA və YHİ- nin “Elmi əsərlər” bülleteni, Bakı, 1996, №2, səh.4-9.
 18. Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal nisbətlərinin əsaslarına dair oçerklər (Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 1998, 24,8 ç.v.
 19. О законах педагогики (Брошюра). Москва, «Брандес», 1998, 0,93 п. л.
 20. Natural ədədlər üzərində əməllərin mənimsədilməsinin alqoritmik əsasları (Tədris vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 1999, 11 ç.v.
 21. Riyaziyyatın təlimi haqqında pedaqoji düşüncələr (Tədris vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 1999, 14,1 ç.v.
 22. Təlimin dərk edilməsinə “sistem-struktur” baxımından yanaşma (Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 1999, 10.75 ç.v.
 23. Təlimdə sistemdaxili münasibətlər (Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 1999, 6, 75 ç.v.
 24. Riyaziyyatın təlimində tapşırıqların əsas arqumentə görə tətbiqi (Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 1999, 5,25 ç.v.
 25. Şagirdin təlim fəaliyyətinin modeli. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2000, №4, səh.204-210.
 26. Toplama əməlinin öyrədilməsinin alqoritmik əsasları. “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”jurnalı, Bakı, 2000, №3, səh. 5-10.
 27. Dövrü funksiya anlayışının mənimsədilməsi. “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi”(Elmi, nəzəri və metodik məcmuə). Bakı, 2000 №3 (153), səh 28-30.
 28. Təlimin mükəmməl sistemi (Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 2000, 13,5 ç.v.
 29. Təlim prosesinin mahiyyəti (Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 2001, 5,25 ç.v.
 30. Şəki müstəqillik illərində (Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 2001, 28 ç.v.
 31. Təlim fəaliyyətinin idarə olunmasının formal, dialektik və qeyri-səlis məntiqi (Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 2002, 6,25 ç.v.
 32. Təlim prosesi: imkan-hərəkət-yeni keyfiyyət (Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 2002, 5,25 ç.v.
 33. Təlim prosesinin sistem anlamı. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, Bakı, 2002, №4 (590), səh.56-58.
 34. Şəki dövlətçiliyin qalasıdır (Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 2002, 12,5 ç.v.
 35. Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyət növlərinin yeri(Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 2003, 8 ç.v.
 36. Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərinin tənzimlənməsi yolları. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2003, №3, səh.178-193.
 37. Yeninin müstəqil əldə olunmasını ön plana çəkən altsistem. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, Bakı, 2003, №5, səh.89-92.
 38. Соблюдение оптимальных соотношений алгоритмической и эвристической деятельности в обучении. «Философия образования», Новосибирск, 2004, №2 (10); стр. 217-220. «Ненасилие как образ жизни» (сборник научных статей и материалов ХХV Международной научно-практической конференции по проблемам педагогики ненасилия, Санкт-Петербург 15 апреля 2004 года), «67 гимназия», «Verba Magistri» Санкт-Петербург 2004; стр. 289-291; «Актуальные проблемы изучение гуманитарных наук» (Межвузовский сборник научных статьей), Баку, 2003, №3, стр. 93-97
 39. Alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal nisbətlərinin gözlənilməsinə “imkan-hərəkət-yeni keyfiyyət” dəyişməsi variantlarının yönəldilməsi. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2003, №4, səh.161-164.
 40. Место самостоятельной работы в системе обучения, включающей оптимальные отношения алгоритмической и эвристической деятельности (как дидактическая основа успешности обучения). «Педагогические науки», Москва, 2004 №4; (8), стр. 199-204; «Вопросы гуманитарных наук», Москва, №3, стр. 74-77. Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук» (Межвузовский сборник научных статей), Баку, 2003, №4
 41. Alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərini özündə ehtiva edən təlimin təşkili forması barədə. “Pedaqoji Univesitetin xəbərləri”, Bakı, 2004, №1, səh. 275-288.
 42. Vasitələrin alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərinin tənzimlənməsinə yönələn sistemini özündə ehtiva edən təlim siteminin fəlsəfi-metodoloji və məntiqi əsasları. “Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri” (Humanitar elmlər seriyası), Bakı, 2004, №1; səh.548-563; “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, Bakı, 2004, №4, səh. 74-90.
 43. Соблюдение оптимальных соотношений алгоритмической и эвристической деятельности основа как дидактическая основа успешности обучения. «Мир образования-образования в мире» (научно методический журнал), Москва, 2004, №2 (14), стр. 86-90; «Образования и общество» (Научный, информационно-аналитический журнал), Орeл, 2004, №1 (24), стр. 20-21.
 44. Alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərini özündə ehtiva edən təlim sisteminin fəlsəfi-metodoloji və məntiqi əsasları. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2004, №1, səh. 196-201.
 45. Təlimdə metodların alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərinin tənzimlənməsinə yönələn sistemi. “Təhsil mədəniyyət, incəsənət” (Elmi-nəzəri və metodik jurnal). Bakı, 2004, №1 (17), səh. 10-16.
 46. Alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərini özündə ehtiva edən təlim prosesinin sistem anlayışı vasitəsi ilə interpretasiyası. “Pedaqoji Universitetin xəbərləri”, Bakı, 2004, №2, s. 538-546.
 47. Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərinin əsaslarının müəyyənləşdirilməsi barədə.Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin professor-müəllim heyətinin 64-cü elmi konfransının materialları. Bakı, V buraxılış, 2004, səh. 103-111.
 48. Целые в системе обучения, включающей оптимальные отношения алгоритмической и эвристической деятельности. «Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук» (Межвузовский сборник научных статей), Баку, 2004, №3; «Вопросы гуманитарных наук», Москва, 2004, №6, стр. 236-240.
 49. Интерпретация процесса обучения включающего оптимальные отношения алгоритмической и эвристической деятельности посредством понятия системы. «Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук» (Межвузовский сборник научных статей), Баку, 2004, №2, стр. 326-334.
 50. Müəllimin fəaliyyəti, alqoritmik və evristik fəaliyyətlərin optimal münasibətlərini özündə saxlayan təlim sisteminin imkan daşıyıcılarından biri kimi. “Təhsil, mədəniyyət, incəsənət” (Elmi-nəzəri və metodik jurnal), Bakı, 2004, №3, s. 11-13.
 51. Alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərini özündə ehtiva edən təlim prosesinin sistemi ilə elmi idrakın qarşılıqlı səciyyəsi. “Pedaqoji Universitetin xəbərləri”, Bakı, 200 4, №3, səh. 289-299.
 52. Сущность процесса обучения с позиций системного подхода. «Образования и общество» (Научный, информационно-аналитический журнал), Орел, 2004, №5 (28), стр. 55-58.
 53. Интерпретация метода как носителя возможности в системе обучения, включающая оптимальные отношения алгоритмической и эвристичской деятельности. «Педагогические науки», Москва, 2005, №1 (11), стр. 32-36.
 54. Təlim prosesinin idarə edilməsinin bəzi məsələlərinə dair mühazirə konspektləri (öyrənənləri öyrədənlərə kömək) ( Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 2005, 12,75 ç.v.
 55. Целостность сознания рассудка в обучении. «Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук» (Межвузовский сборник научных статей), Баку, 2005, №1; Вопросы гуманитарных наук, Москва, 2005, №4 (19), стр. 202-204.
 56. Təlimdə zəka və dərrakənin vəhdəti haqqında. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı Bakı, 2005, №2, səh. 95-97.
 57. Şagirdləri küt və ağır dərrakəlikdən zəkalığa yüksəldən sistem. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2005, №2, s. 117-124.
 58. Yaradıcılıq təcrübəsinin mənimsənilməsini özündə ehtiva edən sistem. “Pedaqoji Universitetin xəbərləri” Bakı, 2005, №3. Səh.91-95; “Azərbaycan məktəbi” jurnalı. Bakı, 2005 №5, səh. 100-104.
 59. Интерпретация системы обучения отношений в качестве носителия возможности алгоритмической деятельности метода. «Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук» (Межвузовский сборник научных статей), стр. 349-354.
 60. İctimai münasibətlərin yeni qaydalarının və axtarış təcrübəsinin mənimsənilməsinə yönələn sistem. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2005, №3, səh. 277-278.
 61. Analitik və evristik məntiqlə həll olunan tapşırıqlar (Tədris vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2006, 25,75 ç v.
 62. Planimetriya üzrə tapşırıqlar (Tədris vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2006, 12 ç,v.
 63. Dərrakə ilə zəkanın vəhdətinin gözlənilməsi barədə. “Pedaqoji Universitetin xəbərləri” (Humanitar elmlər seriyası). Bakı, 2006, №2, səh.530-535.
 64. Zəruri minimumun işlənilməsi. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2006, №1, səh. 207-209.
 65. Mürəkkəb məkan təsəvvürlərinin inkişafına istiqamətlənən tapşırıqlar (Tədris vəsaiti). Bakı,“Mütərcim”, 2006, 11 ç.v.
 66. İbtidai məktəbdə riyaziyyatın tədrisinin bəzi məsələləri (mühazirə konspektləri) (Tədris vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2006, 14,5 ç.v.
 67. Cəbr kursu üzrə testlər (VIII-IX siniflər) (Tədris vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2007, 16 ç.v.(həmmüəllif: A.F.Qılıncova).
 68. V-VI siniflərin riyaziyyat kursuna aid testlər (Tədris vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2007, 19 ç.v.(həmmüəllif: A.F.Qılıncova),
 69. Planimetriyadan 888 sual (Tədris vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2007, 14 ç.v. (həmmüəllif: A.F.Qılıncova),
 70. Əməkdaşlıqla təlim (və ya kollektiv təlim) texnologiyasından istifadə (Metodik tövsiyə). Bakı, “Mütərcim”, 2007, 2,5 ç.v.
 71. “Təlim texnologiyası” anlayışının “sistem-struktur” interpretasiyası. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2007, №3, səh. 158-161.
 72. Kitab üzərində iş barədə. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” ( Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2007, №5, səh. 308-312.
 73. Müstəqil iş (reproduktiv və produktiv) mühitin tənzimlənməsinə yönələn tapşırıqlar (Tədris vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2007, 23,5 ç.v. (həmmüəllif: M.M.Əhmədova).
 74. Fəza haqqında düşünməyi öyrənək (Tədris vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2007, 12,25 ç.v.
 75. Təlim metodu anlayışı barədə. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2008, №1, səh.233-237.
 76. Təlim prosesinin başlıca təşkiledici iki komponenti barədə. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2008, №2, səh.226-231.
 77. Orta ümumtəhsil məktəblərində sinfin qiymətləndirilməsi prosesi haqqında. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2008, №3, səh.366-370.
 78. Təlim sisteminin invariantları haqqında. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2008, №4, səh.175-182.
 79. Pedaqogikanın tədqiqat obyekti barədə. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2008, №5, səh.201-205.
 80. Məzunla abituriyentin fərqli nəticələrini doğuran səbəblər barədə. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2008, №6, səh.271-278.
 81. Pedaqogikaya giriş (Dərs vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2008, 24,75 ç.v.
 82. Məktəbdə tərbiyə işlərinin təşkili məsələlərinə dair. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, Bakı, 2008, N4 (626), səh. 30-35.
 83. Təlim prosesinin bəzi pedaqoji aspektləri. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2009, №1, səh.217-222.
 84. Təlimin təşkilat formasının bəzi aspektləri barədə. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2009, №3, səh. 188-195.
 85. Təhsildə uğurlar dövlət siyasətinin nəticəsidir. “Azərbaycanın səsi” (Beynəlxalq ictimai-siyasi jurnal). The volce of Azerbıyan (The international-political maqazine), 2009, № 1, səh. 10-11.
 86. Bilik haqqında nə bilirik. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2009, №4, səh. 201-206.
 87. Heydər Əliyevin təhsil siyasəti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. “İntenational Priority of Fond” (Beynəlxalq ictimai-siyasi jurnal), 2009, №4, səh. 44-45.
 88. Pedaqogikanın nəzəri-metodoloji məsələləri (Pedaqogika elmi və onun tədqiqat obyekti haqqında). I məqalə. “Media və təhsil innovasiyaları” (elmi-kütləvi jurnal), Bakı, 2010, №1, əh. 35-40.
 89. Şəkidə ümumi orta təhsil davamlı inkişaf yollarında. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı. Bakı, 2010, №2 (636).Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2010, №1, səh. 242-248.
 90. Ümumi pedaqogikadan mühazirələr(Dərs vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2010, 34 ç.v.
 91. Pedaqogikanın nəzəri-metodoloji məsələləri (Pedaqogika elmi və onun tədqiqat obyekti haqqında) – II məqalə. “Media və təhsil innovasiyaları” (elmi-kütləvi jurnal). Bakı, 2010, №2, səh. 6-14.
 92. Uşaqların məktəbə hazırlanması. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2010, №3, səh. 195-199.
 93. Təlim prosesinin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqaməti. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2010, №4, səh. 195-199.
 94. Təhsil, təhsilşünaslıq, pedaqogika. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2010, №6, səh. 221-226.
 95. Kompleks tərbiyə sisteminin elementlərindən biri barədə. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2011, №1, səh. 172-177.
 96. Pedaqoji təsirin səmərəliliyini şərtləndirən bəzi amillər haqqında. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2011, №2, səh. 162-170.
 97. Didaktika (Dərs vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2011, 39 ç.v. (həmmüəlliflər: C.Ə.Feyziyev, b.m.S.R.Bədiyev).
 98. Pedaqoji universitet və inistitutlarda bakalavr hazırlığı üçün proqram: “Didaktika”. Bakı, “Müəllim”, 2011, 1ç.v. (həmmüəllif: b.m. S.R.Bədiyev).
 99. Müəllim hazırlığı işində praktik potensialın artırılmasının zəruriliyi(Tezislər). Müəllim hazırlığının müasir problemləri. Beynəlxalq elmi konfransın (28-29 oktyabr 2011-ci il) materialları. Bakı, Təhsil İnstitutu, səh. 123-125.
 100. Pedaqoji kollektivləri idarəetmənin bəzi aspektləri. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2011, № 3, səh. 231-239 (həmmüəllif: A.F.İbrahimova).
 101. Təlimin təhsilləndirici, tərbiyələndirici və inkişaf etdirici funksiyalarının vahidliyi. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Alı məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2011, №4, səh. 246-251 (həmmüəllif: K.R.Eyvazova).
 102. Dərsin qurluşunu şərtləndirən əsas amillərdən biri. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2012, № 1, səh. 228-234 (həmmüəllif: K.R.Eyvazova).
 103. İbtidai təhsil pilləsində riyaziyyat təliminin bəzi xüsusiyyətləri. “Məktəbəqədər və ibtidai təhsil” jurnalı. Bakı, 2012, № 1, səh. 52-59.
 104. Orta ümumitəhsil məktəblərində tərbiyə işinin şagirdlərin vətəndaş cəmiyyətinə hazırlanmasına yönəldilməsinin bir aspekti haqqında. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2012, № 2, səh.181-187 (həmmüəllif: A.F.İbrahimova),
 105. “Ədədlər və əməllər”məzmun xətti üzrə tədris işinin bəzi xüsusiyyətləri. “Xəbərlər”elmi –metodik jurnal (fizika-riyaziyyat, təbiət və informatika elmlərinin problemləri –III bölmə), AMİ, 2012, №1, səh. 131-137.
 106. Pedaqoji anlayışların interpretasiyası “sistem-struktur”rakursda (Monoqrafiya). Bakı, “Mütərcim”, 2012, 46,5 c.v.
 107. Regionların elmi əsaslarla inkişafına dövlət qayğısı (elmi oçerk). “Şəki Regional Elmi Mərkəzi: tarixə çevrilən 40 il” kitabında I fəsil, Bakı, “Apostroff”, 2012, səh. 25-56.
 108. Təlimin məntiqinin tənzimlənməsi. Ümumi orta təhsilin müasir problemləri (Beynəlxalq elmi konfransın materialları). Naxçıvan, 24 noyabr 2012 ci il, səh. 61-62.
 109. Mənəvi tərbiyə probleminin həmişəyaşarlığı. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2012,№3, səh. 209-213.
 110. Heydər Əliyevin pedaqoji görüşləri təhsil quruculuğu işinin metodoloji əsası kimi. Təhsil sistemində gənc nəslin təlim- tərbiyəsi üzrə işin təşkili və onun yaxşilaşdirilmasi istiqamətləri (Respublika elmi konfransı) , 28 iyun 2012-ci il, səh. 261-263.
 111. Нравственная проблематика в мировоззрении Гейдара Алиева. Фундаментальные и прикладные проблемы науки (материалы VII международного симпозиума), Москва, 2012, стр. 170-177.
 112. Heydər Əliyevin şəxsi nümunəsindən və ideyalarından tərbiyə işində istifadə. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, №4, 2012, səh. 240-245.
 113. Pedaqogika -1 (Dərslik). Bakı, “Mütərcim”, 2113, 44 ç.v. (həmmüəllif: R.L.Hüseynzadə),
 114. Pedaqogika -2 (Dərslik). Bakı, “Mütərcim”, 2113, 34 ç.v. (həmmüəllif: R.L.Hüseynzadə),
 115. F.Axundovun pedaqoji görüşləri. “Dil və ədəbiyyat” (Beynəlxalq elmi–nəzəri jurnal).2012, № 3 (83), Bakı, Elektron versiyası, səh.226-228.
 116. İpəkçiliyin inkişaf tarixindən. “Elm və həyat”, Bakı,№4, 2012, səh. 24-27.
 117. İnteqrativ kurikulumun planlaşdırılması üsulu. Media və Təhsil İnnovasiyaları, Bakı, 2012 ,№1 (19), səh. 3-8 (həmmüəllif: Ə.S.Yunusov).
 118. Məktəb dünyasının bütün sahələrində demokratik yanaşmaların həyata keçirilməsi. Media və Təhsil İnnovasiyaları, Bakı,№ 4 (10), 2011, səh. 2-18.
 119. Riyaziyyatın ibtidai təhsil pilləsində təliminin məzmun, alt məzmun, fəaliyyət xətləri və standartlar. “Xəbərlər” elmi–metodik jurnal (tədris metodikası və biliklərin mənimsidilməsi üsulları –II bölmə), AMİ, №2, 2012, səh. 54-59.
 120. Böyük Qafqazın cənub yamaclarının dağətəyi ərazilərində qlobal iqlim dəyişikliyinin təzahürləri və səciyyəvi bitkilərdə əks olunan əlamətlər. Azərbaycan Aqrar Elmi, Bakı, 2013, №4, səh. 101-104.
 121. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatı tədrisetmənin fəlsəfəsinə dair. Azərbaycan Müəllimləri İnstitutu, “Xəbərlər” (elmi metodik jurnal), 2012, №3, səh. 113-118.
 122. Некоторые аспекты активного (интерактивного) обучения. Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук (Межвузовский сборник научных статей), Moсква, 2013, №4, cтр. 322-330.
 123. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi fəlsəfəsi. Fizika, Riyaziyyat və informatika tədrisi. Bakı, 2013, №1, səh. 6-11.
 124. Təhsilin ibtidai pillələrində riyaziyyatın tədrisinə istiqamət verən arqumentlər. Məktəbəqədər və ibtidai təhsil jurnalı, № 1, 2013, səh. 47-50.
 125. İstedadlı uşaqların təliminin metodik sistemi. Hümanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, 2013, № 1, səh. 277-281.
 126. Təhsil tarixi kursunun pedagoji kadr hazırlığında yerinə dair. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı , 2013, № 2, səh. 185-189.
 127. Образование как непрерывный процесс (философский аспект Болонского процесса). Международна науково-практична конференция «Социально економична политика держави в умовах трансформацийных змин», Полтава , 2013, cтр. 38-48.
 128. Воспитание в плоскости анализа «система структура». Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Том 8. Материалы VIII международного симпозиума, Москва, 2013, cтр. 185-189.
 129. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikası(Dərs vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2014, 29,5ç.v.
 130. Некоторые аспекты активного (интерактивного) обучения. Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Том 8. Материалы IX международного симпозиума, посвященного 90-летию со дня рождения академика В.П. Макеева, Москва, 2014, стр. 57-67 (со авт. А.Ф.Ибрагимова).
 131. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığının sirləri və qaynaqları. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yubleyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, Şəki, 2015, səh.17-23.
 132. Riyaziyyat dərslərində tapşırıqlardan istifadə təcrübəsindən. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi. Bakı, 2014, №2, səh. 58-64 (həmmüəllif: A.F.Qılıncova).
 133. İntellektual bacarıqların inkişaf səviyyəsinə təsir göstərən mühitin tənzimlənməsi. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı , 2014, №3, səh. 159-164.
 134. Müəllim kadrları hazırlığı problemlərini şərtləndirən baş amil. Müəllim hazırlığının müasir problemləri: texnologiya, təhsil və inkişaf” III Beynəlxalq Elmi konfransın materialları, Bakı, 22-24 may 2014-cü il, səh. 220-221.
 135. Философия преподaвания математики в общеобразовательных школах. Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Том Материалы IX международного симпозиума, посвященного 90-летию со дня рождения академика В. П. Макеева, Москва, 2014, cтр. 68-74 (со авт. А.Ф.Кылынджова).
 136. “Azərbaycan təhsil tarixi” fənninin tədris proqramı (bakalavirat təhsil  səviyyəsi üzrə). Baki , ADPU-nin nəşriyyatı, 2015, 2 ç.v.
 137. Sosial-mənəvi mühitin saflığının qorunması dövrün qlobal problemi kimi. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, 2015, №2, səh. 176-178.
 138. Şagirdlərin əqli fəaliyyətlərinin idarə olunması prosesində sualların funksiyalarından istifadə barədə. Pedaqoji Universitet xəbərləri (Pedaqoji-psixoloji elmlər bölməsi), 2015, №3, səh. 548-561 (həmmüəllif: b.m.V.Ə.Abdurahmanov),
 139. Şəxsiyyətin inkişafında müxtəlif fəaliyyət növlərinin rolu. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2015, №2, səh.178-185 (həmmüəllif Ş.V.Səmədova).
 140. Şəxsiyyətin bütövlüyünün formalaşması məsələsi. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, Bakı, 2014, №4, s. 38-44.
 141. Ümumtəhsil məktəbi pedaqogikasından mühazirələr (Dərs vəsaiti). “Mütərcim”, Bakı, 2015, 46 ç.v.
 142. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikası(Dərs vəsaiti). “Mütərcim”, Bakı, 2015, 43 ç.v.
 143. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın kurikulum modelinə əsaslanan tədrisi metodikası (Dərs vəsaiti). “Mütərcim”, 2026, 71,5 ç.v.
 144. Məsələ riyaziyyatın tədrisi prosesində şagirdlərin fəaliyyətinin idarə olunması vasitəsi kimi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, “Elmi əsərlər”, №2,2016, səh. 48-55 (həmmüəllif: b.m.V.Ə.Abdurahmanov).
 145. Postindustrial cəmiyyətdə qloballaşma şəraitində məktəblilərin ekoloji tərbiyəsinin bəzi məsələləri. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2016, №2, səh. 272-278 (həmmüəllif: S.Abdullayeva).
 146. Ümumi pedaqogika (Nəzəriyyə, pedaqoji görüşlər, sivilizasiya çağrışlarına istiqamətlənmə) (Dərs vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2016, 54 ç.v.
 147. Şagirdlərin fəaliyyətinin altstandartların reallaşdırılmasını hədəfləyən harmoniyası. Fizika,riyaziyyat və informatika tədrisi(elmi-nəzəri və metodik məcmuə). Bakı, 2016, №3 (211), səh.10-19 (həmmüəllif: X.İ.Həmidova).
 148. Fəal təlimdə şagirdlərin əqli fəaliyyətlərinin yönləndirilməsi. Fizika,riyaziyyat və informatika tədrisi(elmi-nəzəri və metodik məcmuə). Bakı, 2016, №3 (211), səh. 64-71 (həmmüəllif M.Bəkirova).
 149. Подготовка учителей для обучения одаренных детей. UNESCO, 2016, Buraxılış-33, 2016 (Ukrayna), səh. 94-103.
 150. Heydər Əliyevin ideyalarından və şəxsi nümunəsindən tərbiyə işində istifadə. ”Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda VIII Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2017, səh. 266-268.
 151. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın didaktikası (Dərs vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2017, 496 s.
 152. Riyaziyyatın tədrisi metodikası. Proqram. Şəki, “Kaskad”, 2017, 27 səh. (həmmüəllif: b.m.V.Ə.Abdurahmanov).
 153. Ümumtəhsil fənlərinin tədrisi prosesində problemli təlim texnologiyasının yeri. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, 2017, №4, səh. 243-247 (həmmüəllif: M.M.Əhmədova).
 154. Orta ümumtəhsil məktəblərində riyazi təhsilin fəlsəfəsi, didaktikası, həyatakeçirilmə texnologiyası (Dərs vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2018, 1376 səh.
 155. Çəkil tinglərinin yetişdirilməsi, tut ipəkqurdunun yemləndirilməsi və barama istehsalına dair metodiki təlimat (fermerlər və kümdarlar üçün nəzərdə tutulur) kitabına yazılmış on söz əvəzi. Şəki,”Kaskad”, 2018, s. 3-9.
 156. “Cəbr” fənninin tədris proqramı (Bakalavirat təhsil pilləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur). Şəki,”Kaskad”, 2018, 25 s. (həmmüəlliflər: dos.R.A.Rasulov, b.m.V.Ə.Abdurahmanov).
 157. Riyaziyyatın tədrisində şagirdlərin analitik fəaliyyətə cəlb olunması. Azərbaycan RespublikasıTəhsil İnstitutu, “Elmi xəbərlər”, 2018, №2, səh. 62-69 (həmmüəllif: b.m V.Ə.Abdurahmanov).
 158. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisində şagirdlərin yaradıcı əqli fəaliyyətinin təşkili texnologiyaları barədə. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (Elmi və metodik məcmuə). 2018, №1 (217), səh.8-15 (həmmüəllif: b.m V.Ə.Abdurahmanov).
 159. Pedaqogikanın metodologiyası barədə. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2018, №4, səh. 200-204 (həmmüəllif: L.N.Nuriyeva).
 160. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası (İPHF.01; İPHF.02) proqramı.Bakı, ADPU-nun mətbəəsi, 2018, 32 səh. (həmmüəllif: b.m.M.N.Kərimova).
 161. Pedaqoji təhsilin Azərbaycan təhsil sistemində yeri və onun təkmilləşdirilməsi yolları. “Müəllim hazırlığı strateji hədəflərdən biri kimi” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları, Bakı, Təhsil institutu, 18 may 2018-ci il, səh. 66-69.
 162. Əsas həndəsi anlayışlar və təkliflər. Proqram. ADPU-nun mətbəəsi, 2018, 23 səh. (həmmüəllif: X.A.İlyasov).
 163. “Cəbr” fənninin “matrislər və determinantlar” bölməsinin tədrisi (Tədris vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”, 2018, 96 səh. (həmmüəllif: b.m V.Ə.Abdurahmanov).
 164. Analitik və evristik fəaliyyətlərin optimal münasibətlərini ehtiva edən riyaziyyatın təlimi prosesinin fəlsəfi, məntiqi, psixoloji, didaktik əsasları. Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu,”Elmi əsərlər”, cild 85, №6, 2018, səh. 132-139 (həmmüəllif: b.m V.Ə.Abdurahmanov).
 165. Cəbr fənninin tədrisində mövcud problemlər və onların aradan qaldırılması yolları. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (Elmi-nəzəri və metodik məcmuə), № 4 (220), 2018, səh. 71-76( həmmüəllif : b.m V.Ə.Abdurahmanov).
 166. Ümumtəhsilin keyfiyyətinin idarəolunmasının bəzi aspektləri barədə. Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, “Elmi əsərlər”, cild 86, № 1, 2019, səh. 44-50 (həmmüəllif: b.m.X.İ.Həmidova).
 167. Fəal dərsin motivasiya mərhələsi barədə. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (Elmi-nəzəri və metodik məcmuə), № 1 (221), 2019, səh.36-42 (həmmüəllif: b.m.V.Ə.Abdurahmanov).
 168. “Beşikdən qəbrədək” olan təhsilin kontinumu. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2019,№1, səh. 297-302 (həmmüəllif: S.A.Əmrahova).
 169. “Təlim prosesinin alqoritmi”, “Təlim prosesində alqoritm” anlayışları barədə (UOT 37.01). Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, “Elmi əsərlər”. cild 86, №3, 2019, səh. 189-197 (həmmüəllif: b/ m V.Ə.Abdurahmanov).
 170. Təlimat və alqoritmik əsaslı fəaliyyətlə müəyyənləşən mənəvi əxzetmə mühitinin tənzimlənməsi (UOT 37.01). Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, “Elmi əsərlər”.  cild 86, №4, 2019, səh. 84-91 (həmmüəllif: b/m V.Ə.Abdurahmanov).
 171. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikasından mühazirələr. Dərs vəsaiti. Bakı, Mütərcim, 2019, 470 səh.
 172. Təhsilin idarə olunmasının bəzi məsələləri. Bakı. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, 2019, №4, səh.186-190
 173. Təhsillə bağlı “innovasiya” anlayışının “sistem-struktur” rakursda şərhi və onun tətbiqi istiqamətləri.Bakı, Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, №4, səh.191-196. (həmmüəllif: b/m G.B..Qarayeva).
 174. Ümumi riyazi təhsilin həyata keçirilməsi prosesində ehtimal nəzəriyyəsi elementlərinin mənimsədilməsi texnologiyası. Metodik vəsait. Bakı, ADPU-nun mətbəəsi, 2020, 207 səh. (həmmüəllif:b/m V.Ə.Abdurahmanov)
 175. Riyaziyyatın kurikulum modeli əsasında tədrisi prosesində inteqrasiyanın təmin olunması. Bakı, Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (Elmi-nəzəri və metodik məcmuə), 2020, №1(225), səh.36-43 ( həmmüəllif:b/m A.B.İmanova)
 176. “Təfəkkür dərslləri” riyaziyyatın təliminin əsas təşkilat forması kimi . Bakı,Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, “Elmi əsərlər”, cild 87, №3, 2020, səh. 133-141 (həmmüəllif: müəllim X.A.İlyasov)
 177. Tədris fəaliyyətinin analitik və evristik məntiqlərə uyğun idarə olunması. ADPU, “Xəbərlər”, 2019,C.67, №4, səh. 266-275 (həmmüəllif: b/m V.Ə.Abdurahmanov)
 178. Ümumtəhsilin məzmun standartları komponentlərinin əlaqəsi texnoloji rakursda. Bakı, Fizika, riyaziyyat və informatikanın tədrisi (Elmi-nəzəri və metodik məcmuə), 2020,№2 (226), səh. 27-37 (həmmüəllif: müəllim X.A.İlyasov)
 179. Riyaziyyatın tədrisi prosesində şagirdlərin fəaliyyətlərinin tənzimlənməsinin idraki və texnoloji aspektləti. Bakı, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, “Elmi əsərlər”, cild 87, №4, 2020, səh. 78-83 ( həmmüəllif:b/m M.N.Kərimova)
 180. “İnklüziv təhsil” anlayışının “system-struktur” rakursda interpretasiyası. Beynəlxalq elmi konfransın materialları: İTRÇP-2020-İnklüziv təhsil:reallıqlar, çağrışlar, perspektivlər. Bakı, Azərbaycan, səh. 41-43
 181. Fəndaxili inteqrasiyanın yaradılmasının müxtəlif aspektləri . Bakı, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, “Elmi əsərlər”, cild 87, №1, 2020, səh. 43-50 (həmmüəllif: b/m A.B.İmanova).
 182. “Əsas həndəsi anlayışlar və təkliflər” seçmə fənni (İxtisas: M011600) üzrə gözlənilən nəticələr və materialların sistemləşdirilməsi. Bakı, Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (Elmi-nəzəri və metodik məcmuə), 2020, №4 (228), səh. 3-12 (həmmüəllif: müəllim K.Süleymanova)
 183. Pedaqoji prosesdə ehtiva olunan məzmunun hərəkət formaları. Bakı, Pedaqoji Universitetin xəbərləri(Humanitar, ictimai, pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası), cild 68, №3, 2020, səh.138-145 (həmmüəllif: b/m V.Ə.Abdurahmanov).
 184. İnkluziv təhsil anlayışının “Sistem-struktur” rakursda interpretasiyası. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri(Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı:№2, 2020,səh.160-164.
 185. “Funksiyalar” altməzmun xətti üzrə standartların reallaşdırılma texnologiyası (Dərs vəsaiti). Azərbaycan Dövlət PedaqojiUniversitetininTədris Metodiki Şurasının 23.12.2020–ci il tarixli 5 nömrəli protokolu ilə təsdiq olunmuşdur. Bakı, ADPU, 2021, 516 səh. (həmmüəlliflər: Baş müəllimlər V.Ə.Abdurahmanov və A.B.İmanova).
 186. “İPHFS-B08-Orta məktəbdə ədədi sistemlərin əsasları” fənninin proqramı (Bakalavirat təhsil səviyyəsi üçün) İxtisas: 050106- Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 050105- Riyaziyyat müəllimliyi. Proqram. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetininTədris Metodiki Şurasının 23.01.2021–ci il tarixli 1 nömrəli protokolu ilə təsdiq olunmuşdur. Bakı, ADPU, 2021, 36 səh (həmmüəllif: b/m V.Ə.Abdurahmanov)
 187. “Riyazi məntiq” fənninin proqramı (Bakalavirat təhsil səviyyəsi üçün). İxtisas: 050106- Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 050105 -Riyaziyyat müəllimliyi. Proqram. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetininTədris Metodiki Şurasının 23.01.2021 –ci il tarixli 1 nömrəli protokolu ilə təsdiq olunmuşdur. Bakı, ADPU, 2021,13 səh. (həmmüəllif: b/m V.Ə.Abdurahmanov)
 188. ““İPF-B32-Riyaziyyat” fənninin proqramı (Bakalavirat təhsil səviyyəsi üçün) İxtisas: 050114- Tarix və Coğrafiya müəllimliyi. Proqram Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetininTədris Metodiki Şurasının 05.02.2021–ci il tarixli 2 nömrəli protokolu ilə təsdiq olunmuşdur. Proqram. Bakı, ADPU, 17 səh. ( həmmüəllif: b/m V.Ə.Abdurahmanov).
 189. Pedaqoji təhsilin Azərbaycan təhsil sistemində yeri və onun təkmilləşdirilməsi yolları Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, “Elmi əsərlər”, Bakı, cild 88, №1, 2021, səh.17-21 (həmmüəllif: b/m G.Q.Abdurahmanova).
 190. “Orta məktəbdə ədədi sistemlərin əsasları” fənninin tədrisində gözlənilən nəticələr və onların əsas xüsusiyyətləri.Təhsil institutu, “Elmi əsərlər”, cild 88, №2, 2021, səh. 95-103 (həmmüəllif: K.Q.Süleymanova).
 191. İbtidai siniflərdə “Həndəsə” məzmun xətti üzrə materialların tədrisi xüsusiyyətləri. Bakı, Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (Elmi-nəzəri və metodik məcmuə), 2020, №1 (229), səh. 14-23 (həmmüəllif: baş müəllim K. F.Şirinova).
 192. “İPF-B32 Riyaziyyat” fınninin(ixtisas:050114) məzmun xətləri üzrə tədris materiallarının sistemi və gözlənilən nəticələr. Bakı, Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (Elmi-nəzəri və metodik məcmuə), 2020, №1 (229), səh.32-39 (həmmüəllif: baş müəllim M.N.Kərimova).
 193. İbtidai siniflərdə riyaziyyatın tədrisi prosesində şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin formalaşdırılması işinin əsas istiqamətləri. Bakı, Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (Elmi-nəzəri və metodik məcmuə), 2020, №1 (229), səh.40-48 (həmmüəllif: müəllim K. Q.Süleymanova).
 194. Diskret riyaziyyat və məntiq elementləri. Proqram Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetininTədris Metodiki Şurasının16.04.2021–ci il tarixli 3 nömrəli protokolu ilə təsdiq olunmuşdur. Proqram(təhsilin bakalavirat səviyyəsi üçün). Bakı, ADPU, 17 səh. ( həmmüəllif: b/m V.Ə.Abdurahmanov).
 195. Gerçəyi mənəvi əxzetmə prosesində intuisiyanın yeri və rolu. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri(Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı:№1, 2021,səh. 201-206.(həmmüəllif G.Q.Abdurahmanova). 
 196. Təhsilin “sistem”, “proses”, “nəticə” və “dəyər” anlayışları əsasında xüsusiyyətlərinin açılması. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri(Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı:№1, 2021,səh. 207-212.(həmmüəllif:G.B.Qarayeva).
 197. Metrik münasibətlərin tədrisi əsasında şagirdlərin mürəkkəb fəza təsəvvürlərinin formalaşdırılması.Bakı Qızlar Universitetinin “Elmi əsərlər” jurnalı. Bkı: cild 12, №2,  2021(46).(həmmüəllif :baş müəllim K.Süleymanova).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 Rusiya Sosial və Pedaqoji Akademiyanın həqiqi üzvi

Pedaqoji fəaliyyəti

 ADPU Şəki filialının kafedra müdiri

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 Azərbaycan Respublikası əməkdar müəllimi

Qabaqcıl maarif xadimi

Əsas iş yeri və ünvanı

  ADPU Şəki filialı  Şəki şəhəri,  R.əsulzadə küçəsi 305

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.                                           

( 050) 51139 02

Ev tel.

(+99424) 2440507

Faks

 

Elektron poçtu

 firedun.ibrahimov@mail.ru