İbrahimov Firədun Nadir oğlu

   

Təvəllüdü

 05.02.1952

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Azərbaycan Düvlət Pedaqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi

Pedaqoji elmlər doktoru

Elmi rütbəsi

Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:   

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

                 

5801.01

Riyaziyyatın tədrisi metodikası

  Riyaziyyatın tədrisiprosesində  şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin                         formalaşdırılması problemi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 5804.01

 

Ümumi pedaqogika,pedaqogikanın və təhsilin tarixi

 

Təlim prosesində alqoritmik və evristik fəaliyyətlərin optimal münasibətlərinin əsasları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

171

 

 

15

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

 1. Kiçikyaşlı məktəblilərdə fəza təsəvvürlərinin inkişaf etdirilməsinin bəzi  məsələləri. “Elmi əsərlər”, XI seriya (pedaqogika, psixologiya və fənlərin tədrisi metodikası), Bakı, APİ, 1977, №5.
 2. “Yüzlük” mövzusunun tədrisi prosesində həndəsə elementlərinin öyrədilməsi metodikasına dair. “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”jurnalı, Bakı,1977, №5 (45).
 3. III sinifdə həndəsə elementlərinin öyrədilməsi. “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”jurnalı, Bakı, 1978, №5 (51).
 4. Riyaziyyat dərslərində alqoritmlərdən istifadə təcrübəsindən. “Fizika və riyaziyyat tədrisi”, (“Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə). Bakı, 1980, №4 (100).
 5. “Vaxt ölçüləri” mövzusunun tədrisinə dair. “İbtidai məktəb və məkətəbəqədər tərbiyə”jurnalı, Bakı, 1980, №3 (63).
 6. Riyaziyyatın tədrisində təlim tapşırıqlarının sistemləşdirilməsi təcrübəsindən. “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”jurnalı, Bakı, 1982, №3 (75).
 7. Orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin kənd təsərrüfatı peşələrinə istiqamətləndirilməsi təcrübəsindən. “Əmək və politexnik təlim”jurnalı, Bakı, 1983, ,№1 (101).
 8. Şagirdlərin idrak fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi yolları. “Fizika və riyaziyyat tədrisi”, (“Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə). Bakı, 1984, №1 (121).
 9. Həndəsə tədrisində tətbiq edilən müstəqil işlər haqqında. “Fizika və riyaziyyat tədrisi”, (“Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə”). Bakı, 1985,  №2 (126)
 10. Şagirdlərdə fəza təsəvvürlərinin formalaşdırılmasına dair. “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”jurnalı, Bakı, 1987, №5 (107).
 11. Təlim metodlarından kompleks istifadə təcrübəsindən. “Fizika və riyaziyyat tədrisi”, (“Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə), Bakı, 1988,№1 (137).
 12. Əmək təlimi məşğələlərində məhsuldar əməyin təşkili təcrübəsindən. “ Əmək və politexnik təlim”, Bakı, 1988, №3 (123).
 13. Təlim metodlarından kompleks istifadə. “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”jurnalı, Bakı, 1988, №6 (113).
 14. Həndəsənin tədrisində müstəqil işlərdən istifadə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin nəşriyyatı. Bakı, 1988
 15. Həndəsə təlimində müstəqil işlərdən istifadə təcrübəsindən.  “Fizika və riyaziyyat  tədrisi”, (Azərbaycan  məktəbi” jurnalına  əlavə). Bakı, 1989, №2 (142)
 16. Təlim prosesinin mahiyyəti haqqında. Azərbaycan BRKİA və YHİ- nin “Elmi əsərlər” bülleteni, Bakı,1995, №1.
 17. Pedaqoji düşüncələr: Kimə nəyi necə öyrədək? Azərbaycan BPKİA və YHİ- nin “Elmi əsərlər” bülleteni, Bakı, 1996, №2.
 18. Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal nisbətlərinin əsaslarına dair oçerklər.Bakı , “Mütərcim”,1998
 19. О законах педагогики.Moskva,”Brandes”,1998
 20. Natural ədədlər üzərində əməllərin mənimsədilməsinin alqoritmik əsasları. Bakı, “Mütərcim”,  1999.
 21. Riyaziyyatın təlimi haqqında pedaqoji düşüncələr. Bakı,“Mütərcim”,1999
 22. Təlimin dərk edilməsinə “sistem-struktur” baxımından yanaşma. Bakı,“Mütərcim”,199.
 23. Təlimdə sistemdaxili münasibətlər. Bakı,“Mütərcim”1999.
 24. Riyaziyyatın təlimində tapşırıqların əsas arqumentə görə tətbiqi. Bakı,“Mütərcim”, 1999.
 25. Təlimin dərk edilməsinə “sistem-struktur” baxımından yanaşma. Bakı, “Mütərcim”, 1999.
 26. Təlimdə sistemdaxili münasibətlər Bakı, “Mütərcim”, 1999.
 27. Riyaziyyatın təlimində tapşırıqların əsas arqumentə görə tətbiqi. Bakı, “Mütərcim”, 1999.
 28. Şagirdin təlim fəaliyyətinin modeli. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2000, №4.
 29. Toplama  əməlinin  öyrədilməsinin alqoritmik əsasları. “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”jurnal, Bakı, 2000, №3.
 30. Dövrü funksiya anlayışının mənimsədilməsi. “Fizika riyaziyyat və informatika tədrisi” (Elmi, nəzəri və metodik məcmuə). Bakı, 2000 №3 (153).
 31. Təlimin mükəmməl sistemi. Bakı,“Mütərcim”, 2000.
 32. Təlim prosesinin mahiyyəti. Bakı,“Mütərcim”, 2001
 33. Şəki müstəqillik illərində. Bakı, “Mütərcim”, 2001.
 34. Təlim fəaliyyətinin idarə olunmasının formal, dialektik və qeyri-səlis məntiqi. Bakı,“Mütərcim”, 2002.
 35. Təlim prosesi: imkan-hərəkət-yeni keyfiyyət. Bakı,“Mütərcim”, 2002.
 36. Təlim prosesinin sistem anlamı. “Azərbaycan məktəbi”    jurnalı, Bakı, 2002, №4 (590).
 37. Şəki dövlətçiliyin qalasıdır. Bakı, “Mütərcim”, 2002.
 38. Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyət növlərinin yeri. Bakı, “Mütərcim”, 2003.
 39. Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərinin tənzimlənməsi yolları. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2003 №3.
 40. Təlim fəaliyyətinin idarə olunmasının formal, dialektik və qeyri-səlis məntiqi. Bakı, “Mütərcim”,  2003.
 41. Yeninin müstəqil əldə olunmasını ön plana çəkən altsistem. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, Bakı, 2003,  Bakı, №5.
 42. Соблюдение оптимальных соотношений алгоритмической и эвристической деятельности в обучении. «Философия образования», Новосибирск, 2004, №2 (10); «Ненасилие как образ жизни» (сборник научных статей и материалов ХХV Международной научно-практической конференции по проблемам педагогики ненасилия, Санк-Петербург 15 апреля 2004 года), «67 гимназия», «Verba Magistri», Санк-Петербург 2004; «Актуальные проблемы изучение гуманитарных наук».(Межвузовский сборник научных статьей), Баку, 2003, №3
 43. Alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal nisbətlərinin gözlənilməsinə “imkan-hərəkət-yeni keyfiyyət” dəyişməsi variantlarının yönəldilməsi. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2003, №4.
 44. Место самостаятельной работы в системе обучения, включающей оптимальные отношения алгоритмической и эвристической деятельности( как дидактическая основа успешности обучения). «Педагогические науки», Москва, 2004 №4; (8); Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук» (Межвузовский сборник научных статей), Баку, 2003, №4 «Вопросы гуманитарных наук», Москва, 2004, №3.
 45. Alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərini özündə ehtiva edən təlimin təşkili forması barədə. “Pedaqoji Univesitetin xəbərləri”, Bakı, 2004, №1.
 46. Vasitələrin alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərinin tənzimlənməsinə yönələn sistemini özündə ehtiva edən təlim siteminin fəlsəfi-metodoloji və məntiqi əsasları.  “Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri” (Humanitar elmlər seriyası), Bakı, 2004, №1; “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, Bakı, 2004, №4.
 47. Соблюдение оптимальных соотношений алгоритмической и эвристической деятельности основа как дидактическая основа успешности обучения. «Мир образования-образования в мире» (научно методический журнал), Москва, 2004, №2 (14); «Образования и общество» (Научный, информационно-аналитический журнал), Орeл, 2004, №1 (24).
 48. Alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərini özündə ehtiva edən təlim sisteminin fəlsəfi-metodoloji və məntiqi əsasları. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2004, №1
 49. Təlimdə metodların alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərinin tənzimlənməsinə yönələn sistemi. “Təhsil mədəniyyət, incəsənət” (Elmi-nəzəri və metodik jurnal), Bakı, 2004, №1 (17)
 50. Alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərini özündə ehtiva edən təlim prosesinin sistem anlayışı vasitəsi ilə interpretasiyası. “Pedaqoji Universitetin xəbərləri”, Bakı, 2004, №2.
 51. Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərinin əsaslarının müəyyənləşdirilməsi barədə. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin professor-müəllim heyətinin 64-cü elmi konfransının materialları. Bakı, V buraxılış, 2004.
 52. Целые в системе обучения, включающей оптимальные отношения алгоритмической и эвристической деятельности. «Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук» (Межвузовский сборник научных статей), Баку, 2004, №3; «Вопросы гуманитарных наук», Москва, 2004, №6.
 53. Интерпретация процесса обучения включающего ортимальные отношения алгоритмической и эвристической деятельности посредством понятия системы «Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук» (Межвузовский сборник научных статей), Баку, 2004, №2;
 54. Müəllimin fəaliyyəti, alqoritmik və evristik fəaliyyətlərin optimal münasibətlərini özündə saxlayan təlim sisteminin imkan daşıyıcılarından biri kimi. “Təhsil, mədəniyyət, incəsənət” (Elmi-nəzəri və metodik jurnal), Bakı, 2004, №3.
 55. Alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal münasibətlərini özündə ehtiva edən təlim prosesinin sistemi ilə elmi idrakın qarşılıqlı səciyyəsi. “Pedaqoji Universitetin xəbərləri”, Bakı, 200 4, №3.
 56. Сущность процесса обучения с позиций системного подхода. «Образования и общество» (Научный, информационно-аналитический журнал), Орел, 2004, №5 (28).
 57. Интерпретация метода как носителя возможности в системе обучения, включающая оптимальные отношения алгоритмической и эвристичской деятельности.  «Педагогические науки», Москва, 2005, №1 (11).
 58. Təlim prosesinin idarə edilməsinin bəzi məsələlərinə dair mühazirə konspektləri (öyrənənləri öyrədənlərə kömək) Bakı, “Mütərcim”, 2005.
 59. Целостность сознания рассудка в обучении.  «Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук» Межвузовский сборник научных статей), Баку, 2005, №1; Вопросы гуманитарных наук, Москва, 2005, №4 (19). 
 60. Təlimdə zəka və dərrakənin vəhdəti haqqında  “Azərbaycan məktəbi” jurnalı Bakı, 2005, №2.
 61. Şagirdləri küt və ağır dərrakəlikdən zəkalığa yüksəldən sistem. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2005, №2.
 62. Yaradıcılıq təcrübəsinin mənimsənilməsini özündə ehtiva edən sistem. “Pedaqoji Universitetin xəbərləri” Bakı, 2005, № “Azərbaycan məktəbi”jurnalı. Bakı, 2005 №5.
 63. Интерпретация системы обучения отношений в качестве носителия возможности алгоритмической деятельности метода. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2005, №3.
 64. İctimai münasibətlərin yeni qaydalarının və axtarış təcrübəsinin mənimsənilməsinə yönələn sistem. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2005, №3.
 65. Analitik və evristik məntiqlə həll olunan tapşırıqlar. Bakı, “Mütərcim”, 2006.
 66. Planimetriya üzrə tapşırıqlar. Bakı, “Mütərcim”, 2006.
 67. Dərrakə ilə zəkanın vəhdətinin gözlənilməsi barədə. “Pedaqoji Universitetin xəbərləri” (Humanitar elmlər seriyası), Bakı, 2006, №2.
 68. Zəruri minimumun işlənilməsi “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2006, №1.
 69. Mürəkkəb məkan təsəvvürlərinin inkişafına istiqamətlənən tapşırıqlar. Bakı,“Mütərcim”, 2006.
 70. İbtidai məktəbdə riyaziyyatın tədrisinin bəzi məsələləri (mühazirə konspektləri). Bakı, “Mütərcim”, 2006.
 71. Cəbr kursu üzrə testlər (VIII-IX siniflər). Bakı, “Mütərcim”, 2007.
 72. Cəbr kursu üzrə testlər (VIII-IX siniflər). Bakı, “Mütərcim”, 2007.
 73. V-VI siniflərin riyaziyyat kursuna aid testlər. Bakı, “Mütərcim”, 2007.
 74. Planimetriyadan 888 sual. Bakı, “Mütərcim”, 2007.
 75. Əməkdaşlıqla təlim (və ya kollektiv təlim) texnologiyasından istifadə Bakı, “Mütərcim”, 2007.
 76. Müstəqil iş (reproduktiv və produktiv) mühitinin tənzimlənməsinə yönələn tapşırıqlar. Bakı, “Mütərcim”, 2007.
 77. “Təlim texnologiyası” anlayışının “sistem-struktur” interpretasiyası. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”( Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2007, №3
 78. Kitab üzərində iş barədə. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”( Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2007, №5
 79. Fəza haqqında düşünməyi öyrənək Bakı, “Mütərcim”, 2007.
 80. Pedaqogikaya giriş. Bakı, “Mütərcim”, 2008.
 81. Təlim metodu anlayışı barədə. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2008, №1
 82. Təlim prosesinin başlıca təşkiledici iki komponenti barədə. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2008, №2.
 83. Orta ümumtəhsil məktəblərində sinfin qiymətləndirilməsi prosesi haqqında. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2008, №3
 84. Təlim sisteminin invariantları haqqında. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2008, №4
 85. Pedaqogikanın tədqiqat obyekti barədə. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2008, №5
 86. Məzunla abituriyentin fərqli nəticələrini doğuran səbəblər barədə.“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2008, №6
 87. Pedaqogikaya giriş. Bakı, “Mütərcim”, 2008.
 88. Məktəbdə tərbiyə işlərinin təşkili məsələlərinə dair “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, Bakı, 2008,N4 (626)
 89. Təlim prosesinin bəzi pedaqoji aspektləri. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2009, №1
 90. Təlimin təşkilat formasının bəzi aspektləri barədə. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2009, №3
 91. Təhsildə uğurlar dövlət siyasətinin nəticəsidir. “Azərbaycanın səsi” (Beynəlxalq ictimai-siyasi jurnal) The volce of Azerbıyan (The international-political maqazine), 2009, № 1.
 92. Bilik haqqında nə bilirik. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2009, №4
 93. Heydər Əliyevin təhsil siyasəti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. “İntenational Priority of Fond” (Beynəlxalq ictimai-siyasi jurnal), 2009, №4.
 94. Pedaqogikanın nəzəri-metodoloji məsələləri (Pedaqogika elmi və onun tədqiqat obyekti haqqında). I məqalə. “Media və təhsil innovasiyaları” (elmi-kütləvi jurnal), Bakı, 2010, №1
 95. Şəkidə ümumi orta təhsil davamlı inkişaf yollarında. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı. Bakı, 2010, №2 (636). Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı,2010, №1.
 96. Ümumi pedaqogikadan mühazirələr. Bakı, “Mütərcim”, 2010
 97. Pedaqogikanın nəzəri-metodoloji məsələləri (Pedaqogika elmi və onun tədqiqat obyekti haqqında) – II məqalə “Media və təhsil innovasiyaları” (elmi-kütləvi jurnal). Bakı, 2010, №2
 98. Uşaqların məktəbə hazırlanması “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2010, №3.
 99. Təlim prosesinin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqaməti. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2010, №4.
 100. Təhsil, təhsilşünaslıq, pedaqogika “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2010, №6.
 101. Kompleks tərbiyə sisteminin elementlərindən biri barədə “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2011, №1.
 102. Pedaqoji təsirin səmərəliliyini şərtləndirən bəzi amillər haqqında “Media və təhsil innovasiyaları” (elmi-kütləvi jurnal). Bakı, 2011, №3.
 103. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2011, №2.
 104. Bakı, “Mütərcim”, 2011.
 105. 18“Didaktika” fənni üzrə proqram. Bakı, AMİ, 2011.
 106. Pedaqoji universitet və inistitutlarda bakalavr hazırlığı üçün proqram: “Didaktika”. Bakı, “Müəllim”, 2011
 107. Müəllim hazırlığı işində praktik potensialın artırılmasının zəruriliyi Müəllim hazırlığının müasir problemləri Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 28-29 oktyabr Pedaqoji kollektivləri idarəetmənin bəzi aspektləri Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2011, № 3
 108. Təlimin təhsilləndirici, tərbiyələndirici və inkişaf etdirici funksiyalarının vahidliyi Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Alı məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2011, №4
 109. Məktəb dünyasının bütün sahələrində demokratik yanaşmaların həyata keçirilməsi Media və Təhsil İnnovasiyaları, Bakı,№ 4 (10), 2011
 110. Pedaqoji anlayışların interpretasiyası “sistem-struktur”rakursda, Pedaqoji anlayışların interpretasiyası “sistem-struktur”rakursda, Bakı, “Mütərcim”, 2012.
 111. Dərsin qurluşunu şərtləndirən əsas amillərdən biri Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2012, № 1
 112. İbtidai təhsil pilləsində riyaziyyat təliminin bəzi xüsusiyyətləri “Məktəbəqədər və ibtidai təhsil” jurnalı, Bakı, 2012, № 1
 113. Orta ümumitəhsil məktəblərində tərbiyə işinin şagirdlərin vətəndaş cəmiyyətinə hazırlanmasına yönəldilməsinin bir aspekti haqqında Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2012, № 2
 114. “Ədədlər və əməllər”məzmun xətti üzrə tədris işinin bəzi xüsusiyyətləri “Xəbərlər”elmi –metodik jurnal (fizika-riyaziyyat, təbiət və informatika elmlərinin problemləri –III bölmə), AMİ, 2012, №1
 115. Regionların elmi əsaslarla inkişafına dövlət qayğısı “Şəki Regional Elmi Mərkəzi: tarixə çevrilən 40 il” kitabında I fəsil, Bakı, “Apostroff”, 2012
 116. Təlimin məntiqinin tənzimlənməsi Ümumi orta təhsilin müasir problemləri (Beynəlxalq elmi konfransın materialları). Naxçıvan, 24 noyabr 2012 ci il
 117. Mənəvi tərbiyə probleminin həmişə yaşarlığı Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2012,№3
 118. Heydər Əliyevin pedaqoji görüşləri təhsil quruculuğu işinin metodoloji əsası kimi Təhsil sistemində gənc nəslin təlim- tərbiyəsi üzrə işin təşkili və onun yaxşilaşdirilmasi istiqamətləri (Respublika elmi konfransı) , Bakı, 28 iyun 2012-ci il
 119. Нравственная проблематика в мировоззрении Гейдара Алиева Фундаментальные и прикладные проблемы науки (материалы VII международного симпозиума), Москва, 2012.
 120. Heydər Əliyevin şəxsi nümunəsindən və ideyalarından tərbiyə işində istifadə Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, №4, 2012.
 121. İpəkçiliyin inkişaf tarixindən “Elm və həyat”, Bakı,№4, 2012
 122. F.Axundovun pedaqoji görüşləri “Dil və ədəbiyyat” (Beynəlxalq elmi–nəzəri jurnal).2012, № 3 (83), Bakı, Elektron versiyası
 123. Riyaziyyatın ibtidai təhsil pilləsində təliminin məzmun, alt məzmun, fəaliyyət xətləri və standartlar “Xəbərlər” elmi–metodik jurnal (tədris metodikası və biliklərin mənimsidilməsi üsulları –II bölmə), AMİ, №2, 2012
 124. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatı tədrisetmənin fəlsəfəsinə dair Azərbaycan Müəllimləri İnstitutu, “Xəbərlər” (elmi metodik jurnal), 2012,№3.
 125. İnteqrativ kurikulumun planlaşdırılması üsulu Media və Təhsil İnnovasiyaları, Bakı, 2012 ,№1 (19).
 126. Pedaqogika (dərslik).2 cilddə.Bakı, “Mütərcim”,, 2013.
 127. Pedaqogika -1 Bakı, “Mütərcim”, 2013.
 128. Pedaqogika -2 Bakı, “Mütərcim”, 2013.
 129. Böyük Qafqazın cənub yamaclarının dağətəyi ərazilərində qlobal iqlim dəyişikliyinin təzahürləri və səciyyəvi bitkilərdə əks olunan əlamətlər. Azərbaycan Aqrar Elmi, Bakı,2013,№4.
 130. Некоторые аспекты активного (интерактивного) обучения Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук (Межвузовский сборник научных статей), Moсква,  2013,№4
 131. Философия преподования математики в общеобразовательных школах Fizika, Riyaziyyat və informatika jurnalı,Bakı, 2013, №1,
 132. Təhsilin ibtidai pillələrində riyaziyyatın tədrisinə istiqamət verən arqumentlər Məktəbəqədər və ibtidai təhsil jurnalı, № 1, 2013
 133. İstedadlı uşaqların təliminin metodik sistemi Hümanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, , 2013,№ 1
 134. Təhsil tarixi kursunun pedagoji kadr hazırlığında yerinə dair Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri(Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı , 2013,№ 2.
 135. Образование как непрерывный процесс (философский аспект Болонского процесса) Международна науково-практична конференция «Социально економична политика держави в умовах трансформацийных змин», Полтава ,2013
 136. Воспитание в плоскости анализа «система структура» Фундаментальные и прикладные проблемынауки. Том8. Материалы VIII международного симпозиума, Москва, 2013
 137. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikası (dərs vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”,, 2014.
 138. Ümumi pedaqogika. Bakı, “Mütərcim”,,2014
 139. Некоторые аспекты активного (интерактивного) обучения Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Том 8. Материалы IX международного симпозиума, посвященного 90-летию со дня рождения академика В. П. Макеева, Москва ,2014
 140. Riyaziyyat dərslərində tapşırıqlardan istifadə təcrübəsindən Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi, Bakı, 2014, №2
 141. İntellektual bacarıqların inkişaf səviyyəsinə təsir göstərən mühitin tənzimlənməsi Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri(Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı , 2014, №3
 142. Müəllim kadrları hazırlığı problemlərini şərtləndirən baş amil “Müəllim hazırlığının müasir problemləri: texnologiya,təhsil və inkişaf” III Beynəlxalq Elmi konfransın materialları,Bakı,22-24 may 2014-cü il
 143. Философия преподaвания математики в общеобразовательных школах Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Том8.Материалы IX международного симпозиума, посвященного 90-летию со дня рождения академика В. П. Макеева, Москва, 2014
 144. Şəxsiyyətin bütövlüyünün formalaşması məsələsi Azərbaycan məktəbi, Bakı, 2014, , №4
 145. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığının sirləri və qaynaqları Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yubleyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, Şəki, 2015.
 146. Ümumtəhsil məktəbi pedaqogikasından mühazirələr, Bakı, “Mütərcim”,2015
 147. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikası, Bakı, “Mütərcim”,  2015
 148. “Azərbaycan təhsil tarixi” fənninin tədris proqramı (bakalavirat təhsil  səviyyəsi üzrə) Baki ,ADPU-nin nəşriyyatı, 2015
 149. Sosial-mənəvi mühitin saflığının qorunması dövrün qlobal problemi kimi Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı,2015, №2
 150. Şagirdlərin əqli fəaliyyətlərinin idarə olunması prosesində sualların funksiyalarından istifadə barədə Pedaqoji Universitet xəbərləri(Pedaqoji-psixoloji elmlər bölməsi),2015,№3
 151. Şəxsiyyətin inkişafında müxtəlif fəaliyyət növlərinin rolu Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı,2015,№2
 152. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın kurikulum modelinə əsaslanan tədrisi metodikası, Bakı, “Mütərcim”, 2016
 153. Məsələ riyaziyyatın tədrisi prosesində şagirdlərin fəaliyyətinin idarə olunması vasitəsi kimi Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, “Elmi əsərlər”, №2,2016.
 154. Postindustrial cəmiyyətdə qloballaşma şəraitində məktəblilərin ekoloji tərbiyəsinin bəzi məsələləri Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı,2016,№2.
 155. Ümumi pedaqogika(Nəzəriyyə, pedaqoji görüşlər, sivilizasiya çağrışlarına istiqamətlənmə) Bakı,2016
 156. Şagirdlərin fəaliyyətinin altstandartların reallaşdırılmasını hədəfləyən harmoniyası Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (elmi-nəzəri və metodik məcmuə).Bakı, 2016, №3(211),
 157. Fəal təlimdə şagirdlərin əqli fəaliyyətlərinin yönləndirilməsi Fizika,riyaziyyat və informatika tədrisi(elmi-nəzəri və metodik məcmuə).Bakı, 2016, №3(211),
 158. Подготовка учителей для обучения одаренных детей UNESCO, 2016, Buraxılış-33, 2016(Ukrayna)
 159. Heydər Əliyevin ideyalarından və şəxsi nümunəsindən tərbiyə işində istifadə “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” mövzusundaVIII Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2017.
 160. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın didaktikası, 2017
 161. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın didaktikası Bakı,”Mütərcim”, 2017
 162. Riyaziyyatın tədrisi metodikası Şəki,”Kaskad”,2017
 163. Ümumtəhsil fənlərinin tədrisi prosesində problemli təlim texnologiyasının yeri Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2017,№4.
 164. Orta ümumtəhsil məktəblərində riyazi təhsilin fəlsəfəsi, didaktikası, həyatakeçirilmə texnologiyası, Bakı, “Mütərcim”, 2018
 165. “Cəbr” fənninin “matrislər və determinantlar” bölməsinin tədrisi, Bakı,“Mütərcim”,2018 və s.
 166. Çəkil tinglərinin yetişdirilməsi, tut ipəkqurdunun yemləndirilməsi və barama istehsalına dair metodiki təlimat (fermerlər və kümdarlar üçün nəzərdə tutulur) kitabına yazılmış on söz əvəzi Şəki,”Kaskad”, 2018
 167. Riyaziyyatın tədrisində şagirdlərin analitik fəaliyyətə cəlb olunması Azərbaycan RespublikasıTəhsil İnstitutu,”Elmi xəbərlər”, 2018, №2.
 168. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisində şagirdlərin yaradıcı əqli fəaliyyətinin təşkili texnologiyaları barədə Fizika,riyaziyyat və informatika tədrisi (Elmi və metodik məcmuə). 2018, №1(217).
 169. Pedaqogikanın metodologiyası barədə Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2018,№4.
 170. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası(İPHF.01;İPHF.02) ADPU-nun mətbəəsi,2018
 171. Pedaqoji təhsilin Azərbaycan təhsil sistemində yeri və onun təkmilləşdirilməsi yolları “Müəllim hazırlığı strateji hədəflərdən biri kimi” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları, Bakı, Təhsil institutu, 18 may 2018-ci il

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 Rusiya Sosial və Pedaqoji Akademiyanın həqiqi üzvi

Pedaqoji fəaliyyəti

 ADPU Şəki filialının kafedra müdiri

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 Azərbaycan Respublikası əməkdar müəllimi

Qabaqcıl maarif xadimi

Əsas iş yeri və ünvanı

  ADPU Şəki filialı  Şəki şəhəri,  R.əsulzadə küçəsi 305

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.                                           

( 050) 51139 02

Ev tel.

(+99424) 2440507

Faks

 

Elektron poçtu

 firedun. ibrahimov@ mail.ru