Əzizov Fərhad Şirin oğlu

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası,Şəki  şəhəri

  

Təvəllüdü

08.12.1946.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu,kimya –texnologiya  fakultəsi

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

02. 00. 10.

Bioüzvi kimya.təbii və fizioloji aktiv maddələr

“Azərbaycan SSR Şəki-Zaqatala zonasında yetişən yabanı çaytikanı meyvəsinin Hippophae rhamnoides, L,bioloji aktiv maddələrinin tərkibi və miqdarının tədqiqi”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-  xaricdə çıxmış elmi                      əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

31

 

 16 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

5

Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Regionda yayılmış dərman bitkilərinin biokimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi,biololi fəal maddələr və müalicə vasitələrinin al;nmas; texnologiyalarının hazırlanması,mədəni və yabanı meyvə-giləmeyvə və dərman bitkilərinin təbii biogeosenozlarda  genetik ehtiyatlarının tədqiqi

Elmi əsərlərinin adları

1”.Şəki-Zaqatala zonasının yabanı caytikanı bitkisinin öyrənilməsi”.Elmi-praktik konfrans.məruzə,Şəki,1975

2”.Azərbaycanın Şimal-qərb bölgəsində caytikanı bitkisinin forma müxtəlifliyi”JurnalRastitelnıeResursı,1978.t14,N1, Leninqrad,Nauka

3.”Yabanı çaytikanı meyvəsinin müqayisəli biokimyəvi xarakteristikası”.Az SSR EA xəbərlər,biologiya seriyası,N3 1978

4.”Yabani çaytikanı meyvələrinin bioloji aktiv maddələri”Az SSR EA xəbərlər,biologiya seriyası,N6,1980

5.”Caytikanı yağının bioloji aktiv maddələrinin təyini”Ximiko-farmasevticeskiy  jurnal”Moskva.N5,1982

6.”Caytikanı yağınınn  yarımsənaye qurğusunda termiki üsulla alınması “,Gənc alimlərin Fiziki-kimyəvi biologiya üzrə konfransı tezislər,məruzə.Bakı,1981

7”Caytikanı yağının yeni üsulla alınması ,onun fiziki-kimyəvi və farmakoloji xüsusiyyətləri”Ümumittifaq konfrans,Düşənbə,1981

8.”Caytikanı yağının təmizlənməsində təbii seolitlərin tətbiqi” Gənc alimlərin Fiziki-kimyəvi biologiya üzrə konfransı,Baki,1981

9”.Caytikanı yağının və şirəsinin alınması”AS SSSR,1982,N914619

10.”Caytikanı yağının və şirəsinin yeni üsulla alınması”AS SSSR,1983,N 1027194

11.”Azərbaycan SSR Şəki-Zaqatala zonasında yetişən yabanı caytikanı meyvələrinin bioloji aktiv maddələrinin tərkibi və miqdarının tədqiqi”Avtoreferat, Maarif,1982

12.” Primenenie prirodnıx seolitov  dlya otdeleniya myakoti ot veqetativnoy vlaqi maslicnıx plodov” İV Sovetsko-Bolqarskiy simpozium,Burqas,1985,Məruzə

13.Ustroystva dlya udaleniya kostocek iz plodov,AS SSSR, N1382471,1987

14.Çaytikanı bitkisindən tullantısız  səmərəli istifadə olunması,Səmərələşdirici təklif Azərb.Dövlət Tibb institutu,N 111,1987

15”.”Çaytikani yağının spektroskopik  tədqiqi”Jurnal Vestnik sel.xoz nauki,N6,1986

16.”Opıtno promışlennoe aprobacii texnoloqii pererabotki dikorastuşey oblepixi” İV Vsesoyuznoe soveşanie po oblepixi ,Novosibirsk,1987,Məruzə

17.”Ximiko-texnoloqiceskoe i farmakoloqiceskoe issledovanie oblepixi Az  SSR, Sbornik “ Novoe v bioloqii,ximiii  i farmakoloqii oblepixi”Novosibirsk,1991

18.Çaytikanı, kitabça, Maarif, Bakı,1992

19. Sposob poluçeniya konservanta dlya pişevıx produktov,AS SSSR,N1755781,1992

20.Çaytikanı yağının yeni üsulla çıxarılması,Patent,P.S.3174 P,Azərbaycan,1998

21. O novoy texnoloqii izvleçenie şipovnikovoqo masla,, Mejdunarodnıy Nauçno-praktiçesk.konferensiya,Rastit.resursı i biotexnoloqiya  v aqropromışlennom komplekse” 

       Vladikavkaz,1998

22”. Bitki yağlarının yeni üsullarla alınması “Ətraf mühitin  endogenetik monitorinqi  və genomun mühafizəsi” konfrans,Bakı,2003

23”. Prostat vəzinin adenoması müalıcəsi üçün preparatın alınması texnologiyası”Ətraf mühitin endogenetik monitorinqi və genomun mühafizəsi”Bakı,2003

24.”Azərbaycanın Şəki-Zaqatala zonasının şəfalı dərman bitkilərinin müalıcəvi xassələri”,İslam ölkələri həkimlərinin Beynəlxalq konfransı,İstanbul,2004,məruzə

25.”.Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin xalq seleksiyasına aid alma sortları və onların bioloji xüsusiyyətləri”,çap edilib, Azərbycan Aqrar Elmi ,2015, N1, səh.55-61

26.”Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin xalq seleksiyasına aid armud sortları və onların bioloji xüsusiyyətləri”,çap edilib, Azərbaycan Aqrar Elmi ,2015,N2,səh. 41-46

27Azərbaycanın  Şəki rayonu Baş Şabalıd kəndi təbii biogeosenozunun biomüxtəlifliyinin tədqiqi.Beynəlxalq Elmi konfrans, AqrarElmlər, Bolqarıstan,Plovdiv,

    V111,19,2016,səh.5-9

28 Sarağan –Cotinus coggigria – bitkisi ekstraktının  görünən və ultrafiolet  spektroskopiya ilə tədqiqi..,Aqrar Elmlər, Bolqarıstan,Plovdiv, V111,19,2016, səh.159-162.

29 Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində . kənd turizmi marketinqinin  aqro-ekoloji və sosial-iqtisadi aspektləri.. Regional elmi konfrans, Şəki, 12-13 sentyabr 2016

30..Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində yetişdirilən Amarant –Amaranthus l. bitkisinin biomorfolojİ xüsusiyyətləri.

     Gürcüstan,Tbilisi 28-30 sentyabr 2016,,Beynəlxalq  elmi konfrans materialları, səh.299-302

31. Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində kənd təsərrüfatının davamlı inkişafında  ekoloji təmiz əkinçiliyin əhalinin məşğulluğunda  rolu və əhəmiyyəti.. Gürcüstan,Tbilisi,28-

      30 sentyabr,2016,səh. 164-16

32. The North-west Region of Azerbaijan Sericulture Industry Development conception.- İnternational Сonference “Cliseri” 2017, Sheki, 1-7 aprel, p. 163-166.

33. The role of natural disasters and tecnogenic accidents in the populations settement and their migration. – İnternational scientific-technical Conference,

      Baku, 2017, 04-06 dekabr, p.166-167.

34. Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsində yayılmış yabanı dərman bitkilərinin biomüxtəlifliyi. – Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı, “Tərəqqi” MMC, Bakı 2017, № 4, səh 147-151.

35. Исторические аспекты развития плодоводства в Азербайджане и его нынешнее положение. – 17 марта 2017., с. Круты, Черниговская обл.,

      Украина, стр. 65-72.

36. Azerbaycanın Kuzeybatı bölgesinde Fındık bitkisinin Bioçeşitliligi ve Sürdürebilir Kullanımı – İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık, Simpozium Türkiyə, Dora Yayınçılıq          LTD, 2018, səh 217-222.

37. Şəki rayonu Şorsu kəndi ərazisində şoranlaşmış torpaqların sağlamlaşdırılmasına dair, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin elmi əsərləri, Gəncə, 2018,

      № 4, s.19-24.

38. Разновидность диких и культурных видов декоративных и комнатных растений во флоре и вактивной коллекции в Шеки-Закатальском регионе Азербайджана.         Материалы международной конференции Узбекистан, г. Наманган, 2019, стр.123-126.

39. Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinin loqistik fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və məşğulluq imkanları. - Qida və yüngül sənayesinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi-

     praktiki konfrans. Gəncə, 2019, səh. 99-101.

40. Биоразнообразие сливы (Prunus Domestica L.) в Северо-Западном регионе Азербайджана. - Международный научный журнал «Научные горизонты», Москва, 

     2019, стр. 166-175.

41. Fındıq qabığından bioekstrakt. Patent. - Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi Sənaye mülkiyyəti bülleteni, №6. Bakı, 2019, səh. 6.

42. Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində kənd turizminin ekoloji-loqistik paradiqması və məşğulluq. - AMEA Gəncə bölməsi, Xəbərlər məcmuəsi, Gəncə, №3, 2019,

      səh.161-169.

Respublika,  beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Şəki Pedaqoji texnikumda  və Şəki Musiqi texnikumunda  Ümumi biologiya fənninin tədrisi 2002-2006

Digər fəaliyyəti 

2005 dən _Şəki  Sahibkarlar Assosiasiyasının Prezidenti-

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

 Şəki Regional Elmi Mərkəzi

Vəzifəsi

elmi işlər üzrə direktor müavini

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

050, 077 612 65 64

Ev tel.

024 24 4 4264

Faks

 

Elektron poçtu

azbioflor@rambler.ru