Азизов Фархад Ширин оглы

Веб-сайт

 

   

Место рождения

Азербайджанская Республика, г.Шеки

Дата рождения

08.12.1946.

Образование

Азербайджанский Институт Нефти и Химии

Факультет  - Химико-Технологический

Ученая степень

Доктор философии  по  биологии

Ученое звание

 

Название кандидатской (PhD) диссертации:

-         шифр специальности,

-         наименование специальности

-         название темы

 

 

 

02.00. 10

 

Биоорганическая химия,химия природных и физиологически активных веществ

«Исследование состава и содержание биологически активных веществ плодов дикорастущей облепихи  Hippophae rhamnoides ,L ,Шеки-Закатальской зоны Азербайджанской ССР»

Общее количество опубликованных научных работ:

-         количество научных работ, опубликованных за рубежом

-        количество статей, опубликованных в журналах, индексируемых и реферируемых в международных базах

                                                                                         

31

 

 

16

Количество авторских свидетельств и патентов

5

Подготовка кадров:

- Кол-во кандидатов наук

- Кол-во докторов наук

 

Основные научные достижения

 

Названия научных работ

1”.Şəki-Zaqatala zonasının yabanı caytikanı bitkisinin öyrənilməsi”.Elmi-praktik konfrans.məruzə,Şəki,1975

2”.Azərbaycanın Şimal-qərb bölgəsində caytikanı bitkisinin forma müxtəlifliyi”JurnalRastitelnıeResursı,1978.t14,N1

,Leninqrad,Nauka

3.”Yabanı çaytikanı meyvəsinin müqayisəli biokimyəvi xarakteristikası”.Az SSR EA xəbərlər,biologiya seriyası,N3 1978

4.”Yabani çaytikanı meyvələrinin bioloji aktiv maddələri”Az SSR EA xəbərlər,biologiya seriyası,N6,1980

5.”Caytikanı yağının bioloji aktiv maddələrinin təyini”Ximiko-farmasevticeskiy  jurnal”Moskva.N5,1982

6.”Caytikanı yağınınn  yarımsənaye qurğusunda termiki üsulla alınması “,Gənc alimlərin Fiziki-kimyəvi biologiya üzrə konfransı tezislər,məruzə.Bakı,1981

7”Caytikanı yağının yeni üsulla alınması ,onun fiziki-kimyəvi və farmakoloji xüsusiyyətləri”Ümumittifaq konfrans,Düşənbə,1981

8.”Caytikanı yağının təmizlənməsində təbii seolitlərin tətbiqi”

Gənc alimlərin Fiziki-kimyəvi biologiya üzrə konfransı,Baki,1981

9”.Caytikanı yağının və şirəsinin alınması”AS SSSR,1982,N914619

10.”Caytikanı yağının və şirəsinin yeni üsulla alınması”AS SSSR,1983,N 1027194

11.”Azərbaycan SSR Şəki-Zaqatala zonasında yetişən yabanı caytikanı meyvələrinin bioloji aktiv maddələrinin tərkibi və miqdarının tədqiqi”Avtoreferat,Maarif, 1982

12.” Primenenie prirodnıx seolitov  dlya otdeleniya myakoti ot veqetativnoy vlaqi maslicnıx plodov” İV Sovetsko-Bolqarskiy simpozium,Burqas,1985,Məruzə

13.Ustroystva dlya udaleniya kostocek iz plodov,AS SSSR,

N1382471,1987

14.Çaytikanı bitkisindən tullantısız  səmərəli istifadə olunması,Səmərələşdirici təklif Azərb.Dövlət Tibb institutu,N 111,1987

15”.”Çaytikani yağının spektroskopik  tədqiqi”Jurnal Vestnik sel.xoz nauki,N6,1986

16.”Opıtno promışlennoe aprobacii texnoloqii pererabotki dikorastuşey oblepixi” İV Vsesoyuznoe soveşanie po oblepixi ,Novosibirsk,1987,Məruzə

17.”Ximiko-texnoloqiceskoe i farmakoloqiceskoe issledovanie oblepixi Az  SSR, Sbornik “ Novoe v bioloqii,ximiii  i farmakoloqii oblepixi”Novosibirsk,1991

18.Çaytikanı, kitabça, Maarif, Bakı,1992

19. Sposob poluçeniya konservanta dlya pişevıx produktov,AS SSSR,N1755781,1992

20.Çaytikanı yağının yeni üsulla çıxarılması,Patent,P.S.3174 P,Azərbaycan,1998

21.O novoy texnoloqii izvleçenie şipovnikovoqo masla,, Mejdunarodnıy Nauçno-praktiçesk.konferensiya,Rastit.resursı i biotexnoloqiya  v aqropromışlennom komplekse” Vladikavkaz,1998

22”.Bitki yağlarının yeni üsullarla alınması “Ətraf mühitin  endogenetik monitorinqi  və genomun mühafizəsi” konfrans,Bakı,2003

23”.Prostat vəzinin adenoması müalıcəsi üçün preparatın alınması texnologiyası”Ətraf mühitin endogenetik monitorinqi və genomun mühafizəsi”Bakı,2003

24.”Azərbaycanın Şəki-Zaqatala zonasının şəfalı dərman bitkilərinin müalıcəvi xassələri”,İslam ölkələri həkimlərinin

Beynəlxalq konfransı,İstanbul,2004,məruzə

25.”.Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin xalq seleksiyasına aid alma sortları və onların bioloji xüsusiyyətləri”,çap edilib, Azərbycan Aqrar Elmi ,2015, N1, səh.55-61

26.”Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin xalq seleksiyasına aid armud sortları və onların bioloji xüsusiyyətləri”,çap edilib, Azərbaycan Aqrar Elmi ,2015,N2,səh. 41-46

27Azərbaycanın  Şəki rayonu Baş Şabalıd kəndi təbii biogeosenozunun biomüxtəlifliyinin tədqiqi.Beynəlxalq Elmi  konfrans,AqrarElmlər,Bolqarıstan,Plovdiv,V111,19,2016,səh.5-9

28Sarağan –Cotinus coggigria – bitkisi ekstraktının  görünən və ultrafiolet  spektroskopiya ilə tədqiqi..,Aqrar Elmlər, Bolqarıstan,Plovdiv, V111,19,2016, səh.159-162.

29 Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində . kənd turizmi marketinqinin  aqro-ekoloji və sosial-iqtisadi aspektləri.. Regional elmi konfrans, Şəki, 12-13 sentyabr 2016

30..Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində yetişdirilən Amarant –Amaranthus l. bitkisinin biomorfolojİ xüsusiyyətləri.

.Gürcüstan,Tbilisi 28-30 sentyabr 2016,,Beynəlxalq  elmi konfrans materialları, səh.299-302

31. Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində kənd təsərrüfatının davamlı inkişafında  ekoloji təmiz əkinçiliyin əhalinin məşğulluğunda  rolu və əhəmiyyəti.. Gürcüstan,Tbilisi,28-30 sentyabr,2016,səh. 164-166

Членство в республиканских, международных и зарубежных научных организациях

.

Педагогическая деятельность

Шекинское Музыкальное Училище и Педагогический Техникум –преподователь по общей биологии  -2002-2006

Прочая деятельность

Президент Ассоциации  Предпринимателей Шеки 2005

Премии и награды

 

Основное место работы и адрес

Институт Генетических Запасов  НАН Азербайджана, пр Свободы 155

Шекинская научная база

Должность

Старший научный сотрудник

Служ. тел.

 

Моб. тел.

050 ,077 612 65 64

Дом.тел

024 24 4 4264

Факс

 

Э-почта

аzbioflor@rambler.ru