Adışirinov Kamil Fikrət oğlu

Anadan olduğu yer

AzərbaycanRespublikası, Şəki rayonu ,Oxud kəndi 

Təvəllüdü

01.06.1960

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

 

5716.01

 

 

Azərbaycan ədəbiyyatı

 

 

İsmayıl bəy Nakamın həyat və yaradıcılığı

Çapdançıxmışelmiəsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

21

 

3

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

1. Adışirinov. K.F. İsmayıl bəy Nakamın bədii irsinin tədqiqi və əsərlərinin  nəşri tarixindən// AMEA- nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2007, № 4

2. Adışirinov. K.F. İsmayıl bəy Nakamın həyatı. //BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası. Bakı, 2007,№ 3

3. Adışirinov. K.F. İsmayıl bəy Nakamın lirikası.// BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası Bakı,2007,. № 4

4. Adışirinov. K. F. İsmayıl bəy Nakamın “ Məcnun və Leyli” poemasının Nizami və Füzulinin “ Leyli və Məcnun” əsərləri ilə müqayisəsi.// BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası. Bakı, 2007, № 5.

5. Adışirinov. K. F. “Fərhad və Şirin” mövzusu Nizami və Nakam yaradıcılığında”// Mədəni-maarif. Bakı, 2008, № 8.

6. Адыширинов. К. Ф. Исследование художественного наследия Исмаил бек Накама и история его произведений.// Дагестанский Государственный Университет. Вестник. Махачкала, 2009, Выпуск 7.

7. Адыширинов. К. Ф. Литературное наследие Исмаил бек Накама в Туреском, русском и Азербайджанском литературоведение. // Институт Стратегический Исследование. Москва, 2010

8. Adışirinov. K.F. XIX əsr Şəki ədəbi mühitinin formalaşmasında İsmayıl bəy Nakamın yeri və rolu//  Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV Respublika elmi konfransının materialları. II hissə. Bakı, 2011,

9. Adışirinov. K.F. Folklorşünaslıq tədqiqatları: Çoxşaxəli axtarışlar, dəyərli ümumiləşmələr, / “ Şəki Regional Elmi Mərkəzi: tarixə çevrilən 40 il ( kitab) Bakı, 2012,.

10. Adışirinov. K. F.2013, Bakı. İsmayıl bə Nakamın əsərlərində bədii təsvir və ifadə vasitələri// ADPU- nun Xəbərləri, Bakı,2013, № 1.

11.Адыширинов. Л. Ф.2014, Симфереполь. История исследования творчества Исмаила бека Накама// Ученые записки Таврического Национального Университета им. В. И. Вернадского.  Том. 27(66). № 3, Симфереполъ, 2014,

12. Adışirinov. K. F.014. Bakı. Baş Lyısqı kəndinin dünəni, bu günü və sabahı/ “ Qədim türk yurdu Baş Layısqı” kitabı. Bakı, 2014,

 

KİTABLARI:

13. Adışirinov. K. F.2006, Bakı. İsmayıl bə Nakam: həyatı və bədii yaradıcılığı ( monoqrafiya): Bakı: Nurlan, 171 s.

14. Adışirinov. K. F. Qədim türk- Oğuz yurdu Oxud  (monoqrafiya) Bakı: Nurlan, 2006, 232 s.

15. Adışirinov. K. F . Şəkidə məhəllə adları, soylar və ləqəblər (monoqrafiya. Həmmüəllif). - Bakı: Nafta-Press, 2009, 502 s.

16. Adışirinov. K. F. XX əsr Şəki ədəbi- mədəni mühiti: monoqrafiya. Bakı: Elm və təhsil, 2015, 484 s.

TƏRTİB ETDİYİ KİTABLAR:

17. Hümmətov. N. Tanrıdan diləyim( şeirlər, poemalar, hekayələr və məqalələr) . Bakı: Elm və təhsil, 2016, 360 s

18.Qaffarov. T. Gözümün işığı, dilimin sözü. (Şeirlər, hekayələr və məqalələr).Bakı: Elm və təhsil, 2016, 315 s

19.Ələşrəf Şayan. Çəhrayı eynəkdən baxma həyata…(Şeirlər, hekayələr və məqalələr). Bakı: Elm və təhsil, 2016, 248 s

20. ƏhmədZəyzidli (Şeirlər). Bakı: Elm və təhsil, 2016, 249s

21. Nurlu xatirələr işığında. (Elmi məzmunlu toplu). Bakı: Təhsil, 2016, 286 s.

Respublikabeynəlxalqvə xarici ölkələrinelmi

qurumlarındaüzvlüyü 

 

Pedaqojifəaliyyəti

2005-ci ildən etibarən ADPU Şəki filialının baş müəllimi

 

Digərfəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

ADPU – nun Şəki filialı 

Vəzifəsi

 İctimai əsaslarla Elmi katib 

Xidməti tel.

(+994 177) 6 06 65

Mobil tel.

  , (+994 55) 6241229

Ev tel.

(+994 177) 2430118

Faks

 

Elektron poçtu