Adışirinov Kamil Fikrət oğlu

Anadan olduğu yer

AzərbaycanRespublikası, Şəki rayonu ,Oxud kəndi 

Təvəllüdü

01.06.1960

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

 

5716.01

 

 

Azərbaycan ədəbiyyatı

 

 

İsmayıl bəy Nakamın həyat və yaradıcılığı

Çapdançıxmışelmiəsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

43

 

4

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

 1. Adışirinov. K.F. İsmayıl bəy Nakamın bədii irsinin tədqiqi və əsərlərinin  nəşri tarixindən// AMEA- nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2007, № 4
 2. Adışirinov. K.F. İsmayıl bəy Nakamın həyatı. //BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası. Bakı, 2007,№ 3
 3. Adışirinov. K.F. İsmayıl bəy Nakamın lirikası.// BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası Bakı,2007,. № 4
 4. Adışirinov. K. F. İsmayıl bəy Nakamın “ Məcnun və Leyli” poemasının Nizami və Füzulinin “ Leyli və Məcnun” əsərləri ilə müqayisəsi.// BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası. Bakı, 2007, № 5.
 5. Adışirinov. K. F. “Fərhad və Şirin” mövzusu Nizami və Nakam yaradıcılığında”// Mədəni-maarif. Bakı, 2008, № 8.
 6. Адыширинов. К. Ф. Исследование художественного наследия Исмаил бек Накама и история его произведений.// Дагестанский Государственный Университет. Вестник. Махачкала, 2009, Выпуск 7.
 7. Адыширинов. К. Ф. Литературное наследие Исмаил бек Накама в Туреском, русском и Азербайджанском литературоведение. // Институт Стратегический Исследование. Москва, 2010
 8. Adışirinov. K.F. XIX əsr Şəki ədəbi mühitinin formalaşmasında İsmayıl bəy Nakamın yeri və rolu//  Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV Respublika elmi konfransının materialları. II hissə. Bakı, 2011,
 9. Adışirinov. K.F. Folklorşünaslıq tədqiqatları: Çoxşaxəli axtarışlar, dəyərli ümumiləşmələr, / “ Şəki Regional Elmi Mərkəzi: tarixə çevrilən 40 il ( kitab) Bakı, 2012,.
 10. Adışirinov. K. F.2013, Bakı. İsmayıl bə Nakamın əsərlərində bədii təsvir və ifadə vasitələri// ADPU- nun Xəbərləri, Bakı,2013, № 1.
 11. Адыширинов. K. Ф.2014, Симфереполь. История исследования творчества Исмаила бека Накама// Ученые записки Таврического Национального Университета им. В. И. Вернадского.  Том. 27(66). № 3, Симфереполъ, 2014,
 12. Adışirinov. K. F.2014. Bakı. Baş Lyısqı kəndinin dünəni, bu günü və sabahı/ “ Qədim türk yurdu Baş Layısqı” kitabı. Bakı, 2014,
 13. Adışirinov. K. F.2014 Baş Layısqının dünəni və bugünü  “Qədim  Oğuz yurdu Layısqı” kitabı .Bakı: Ozan, 2014,
 14. Adışirinov. K. F.2014  Baş Layısqı məktəbi “Qədim Oğuz yurdu Layısqı” kitabı Bakı: Ozan, 2014
 15. Адыширинов. К. Ф. История  исследования творчества  Исмаил бека Накама Ученые записки Таврического Национального Университета имени В.И Вернадского. Том. 27. (66), №3 Филология, Симферополь, 2014
 16. Adışirinov.K.F. 2014 İlyas  Əfəndiyevin yaradıcılığında vətənpərvərlik motivləri Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri: elmi- metodik jurnal Bakı  № 4, 2014
 17. Adışirinov.K.F. 2015 XX əsr Şəki ədəbi-mədəni mühüti: 1900-2000-ci illər Bakı: Elm və təhsil, 2015
 18. Adışirinov.K.F. 2016  Surağat Qurbaninin folklor görüşləri. Azərbaycan folkloru və milli-mədəni müxtəliflik. Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransın materialları. 19-20 may, 2016. Zaqatala. Bakı: Mütərcim, 2017.
 19. Adışirinov.K.F. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti illərində Şəkidə ədəbi-mədəni mühit Bakı Dövlət Universiteti. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100. Beynəlxalq Elmi Konfransın xülasələri. 21-23 may. Bakı: “Elm və təhsil”, 2018
 20. Adışirinov.K.F. Cümhuriyyət illərində Şəkidə ədəbi mühitin formalaşmasında Mustafa bəy Əlibəyovun, Abdulla bəy Əfəndizadənin və Salman Mümtazın yeri və rolu. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti Şərqdə ilk müstəqil türk dövləti idi. Respublika Elmi Konfransının materialları. 29-30 oktyabr, 2018, Gəncə.
 21. Adışirinov.K.F. “Şəki fəhləsi” qəzeti “Səbuhi” ədəbi məclisinin üzvlərinin əsas tribunası kimi və qəzetin nəşr tarixinə bir nəzər” AMEA – nın Elm Tarixi İnstitutu. “Elm tarixi və elmşünaslıq: fənlərarası inteqrasiya” mövzusunda keçirilən Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 29-30 oktyabr, 2018, Bakı.
 22. Adışirinov.K.F. Molla Cumanın ömür yoluna yeni baxış və Şəki folklor mühitində aşıq sənəti ənənələri ( 1901 – 1940-cı illər) AMEA – nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu və Folklor İnstitutu. Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Folklor və dövlətçilik” mövzusunda keçirilən III Respublika Elmi Konfransının materialları. 13 noyabr, 2018, Bakı,
 23. Adışirinov.K.F. Hüseyn Caviddən dərs alan şəkili sənətkar. Hüseyn Cavid əbədiyyəti ( Hüseyn Cavid – 136 ). Respublika elmi konfransın materialları.24 oktyabr, 2018, Bakı,
 24. Adışirinov.K.F. Molla Cumanın ömür yoluna yeni baxış və Şəki folklor mühitində aşıq sənəti ənənələri(1901-1940-cı illər) İpək yolu, Azərbaycan Universiteti, Bakı, 2018, №3,
 25. Adışirinov.K.F XX əsrin 50-90-cı illərində “Səbuhi” ədəbi məclisinin üzvlərinin yaradıcılığında  məhəbbət lirikası Bakı Dövlət Universiteti, Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 2018, №3(107),
 26. Adışirinov.K.F “Səbuhi”ədəbi məclisinin üzvlərinin lirik yaradıcılığında mənəvi-əxlaqi motivlər Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı Slavyan Universiteti, 2018, №4,
 27. Adışirinov.K.F XX əsrin 50-90-cı illərində Şəki ədəbi mühitində Sabir satira ənənələri Lənkəran Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər. Humanitar elmlər bölməsi, 2018, №1,
 28. Adışirinov.K.F XX əsrin əvvəllərində Şəki Teatrının ədəbi - mədəni mühitin inkişafına təsiri. Sumqayıt Dövlət Universiteti. Sosial və humanitar elmlər bölməsi, 2018, Cild 14, №3,
 29. Adışirinov.K.F  XX əsrin II yarısında Şəkidə aşıq sənəti ənənələri Filologiya məsələləri, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,  2018, № 9,
 30. Adışirinov.K.F  XX əsrin 60-70-ci illərində “Səbuhi” ədəbi məclisinin üzvlərinin yaradıcılığında təmsil janrı Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat  seriyası, 2018, № 2,
 31. Adışirinov.K.F  Böyük Vətən müharibəsi illərində Şəkidə ədəbi-mədəni mühit.  Bakı Dövlət Universiteti,

       Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 2019,         

       №1(109),

 1. Adışirinov.K.F XX əsrin 80-90-cı illərində Şəki şairlərininyaradıcılığında ictimai-siyasi motivlər. Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri,              2019, № 51,
 2. Adışirinov.K.F Şəkinin ictimai-siyasi və ədəbi-mədəni həyatında “Şəki fəhləsi” qəzetinin rolu (1921-1991-ci illər) Naxçıvan Elmi əsərlər. (iqtisadiyyat, filologiya, tarix, coğrafiya, pedaqogika və psixologiya, riyaziyyat). Naxçıvan,  2018,  № 4 (11),
 3. Adışirinov.K.F Zəkəriyyə Əlizadənin folklor görüşlərində milli-mənəvi dəyərlər AMEA Naxçıvan Bölməsi. İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu. Axtarışlar. Naxçıvan, 2019,  cıld 9, № 1,
 4. Адыширинов. К. Ф История издания и литературно-культурное содержание газеты «Шекинский рабочий» Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2. Гуманитарные наук. Том. 33. Вып. 4. Махачкала, 2018,
 5. Adışirinov.K.F Göynük mahalı: siyasi, coğrafi, mədəni tarixi və folkloru Bakı: Elm və təhsil, 2019
 6. Adışirinov.K.F Həyatı nəsillərə örnək olan qəhrəman Bakı: Elm və təhsil, 2019
 7. Adışirinov.K.F  Ələşrəf Şayanın lirik və epik yaradıcılığı. Bakı Qızlar Universiteti.Elmi Əsərlər,Bakı,  2019, Cild 10, № 3
 8. Adışirinov.K.F XX əsrin əvvəllərində Şəkidə ədəbi-mədəni mühit. Azərbaycan Dillər Universiteti.Bakı,  Elmi Xəbərlər, 2019, № 1
 9. Adışirinov.K.F “Səbuhi”ədəbi məclisinin kənar rayonlardan olan üzvləri Gəncə Dövlət Universiteti.Elmi Xəbərlər/ Fundamental, Huanitar və Təbiət elmləri seriyası.Gəncə, №2 Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əsərləri. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı. Bakı, 2019, №2
 10. Adışirinov.K.F XX əsrin 30-90-cı illərində Şəki ədəbi mühitində satirik-realist nəsr. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Filologiya və sənətşünaslıq. Bakı. 2019, № 2
 11. Adışirinov.K.F XX əsrin 80-90-cı illərində Şəki ədəbi mühitində ictimai-siyasi lirikada vətənpərvərlik və Qarabağ mövzusu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Filologiya və sənətşünaslıq. Bakı. 2020, № 1
 12. Adışirinov.K.F İlham Əliyevin mədəniyyət siyasətində Şəki. Bakı: Elm və təhsil, 2020 Bakı: Elm və təhsil, 2020
 13.   “Фольклорные взгляды поэзии Ягуба Махира Məqalə Международного электронного научного журнала «Studia Humanitatis» Москва, 2022 № 3, ISSN2308879 УДК 821.512.162 Səh.1-16 GOOGLE  SCHOLORİNDEX  COPERNİCUS  http://www.st-hum.ru/https://shrem.az/az/content/0322 https://cyberleninka.ru/article/n/folklornye-vzglyady-poezii-yaguba-mahira https://st-hum.ru/node/1155/
 14. “Nukha’s Theatrical Life in the 30s–40s of the 20th Century Challenges, Progress, Problems” Məqalə Вестник. Санкт-Петербургский государственный университет Санкт-Петербург,2022 ТОМ 12 № 3 UDC 809.362+792.02 Səh.449-463 GOOGLE SCHOLOR SCOPUS Web of science  https://orcid.org/0000-0003-0890-4867 DOI: https://doi.org/10.21638/spbu15.2022.303 https://artsjournal.spbu.ru/article/view/14472/9773

Respublikabeynəlxalqvə xarici ölkələrinelmi

qurumlarındaüzvlüyü 

 

Pedaqojifəaliyyəti

2005-ci ildən etibarən ADPU Şəki filialının baş müəllimi

 

Digərfəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

ADPU – nun Şəki filialı 

Vəzifəsi

 İctimai əsaslarla Elmi katib 

Xidməti tel.

 (+994 177) 6 06 65

Mobil tel.

  (+994 55) 6241229

Ev tel.

(+994 177) 2430118

Faks

 

Elektron poçtu