Şükürlü    Yusif  Hacıbala  oğlu

 

Anadan olduğu yer

AzərbaycanRespublikası, Şəki r., Baş Şabalıd kəndi 

 

 

 

 

 

Təvəllüdü

27.10.1948

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi

 

Elmi dərəcəsi

Fizika  üzrə fəlsəfə doktoru

 

Elmi rütbəsi

dossent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

2206.01

Molekulyar fizika

“Fibroinin molekulyar və ifratmolekulyar quruluşuna selenin təsiri”
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-     beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

83

16

11

Müəlliflik şəhadətnamələrinin patentlərin sayı

9 Şəhadətnamə və 5 patentin müəllifidir

Kadrhazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 İki dissertantın elmi rəhbəridir

Əsas elmi nailiyyətləri

 
 1. Təbii ipək sapın möhkəmliyinin onun ifrat molekulyar quruluşundan (mikrofibrilin amorf hissəsinin miqdarından) asılı olduğunu və, ilk dəfə olaraq, fibroin biopolimerinin iki növ – datılmış və qırçın modifikasiyalı kristallaşmaya malik olduğunu müəyyən etmişdir.
 2. Təbii ipəyin fibroin mikrofibrilinin əsaslandırılmış fiziki “şiş-kabab” modelini vermişdir.
 3. Müəyyən etmişdir ki, beta-eliminasiya yolu ilə tut ipəkqurdu hemolimfasında hidroamin turşularının konsentrasiyasını azaltmaqla baramada seritsin zülalının miqdarını azaltmaq, bununla da, həm baramanın açılma qabiliyyətini, həm də, baramanın ipəkliliyini (artırmaq mümkündür. 
 4. İpəkqurdu kəpənəklərini sabit maqnit sahəsində cütləşdirmək üsulu ilə tut ipəkqurdu ailəsində daha məhsuldar olan erkək fərdlərin nisbi sayının 75%-ə qədər artırılması üsulunu və bu prosesin molekulyar kinetik mexanizmini işləyib hazırlamışdır.
 5. İribuynuzlu heyvan kəsimi zamanı ortaya çıxan və ikinci növ yığıntı məhsulu olan və böyük miqdarda toplanan kollagen zülalı ilə zəngin mal qarını radioprotektor maddə ilə emal edib, yüksək rentabelli, həm də, funksional yeyinti məhsullarının əldə olunması üsulunu işləyib hazırlamışdır.
 6. Konsentrasiyası artırılmış Günəş şüaları və qazogeneratordan istifadə etməklə (boz kömürün parçalamaqla) çirkab sularınsadan yanar qaz qarışığının (dəm qazı + hidrogen qazı) alınması üsulu və bu prosesin riyaziüsulla  interpretasiyası üçün düstur işləyib hazırlamışdır.
 7. Təbii liflərin (ipək, yun) təbii boya (fizetin) ilə boyanması prosesinin molekulyar kinetik mexanizmlərini işləyib hazırlamış, rəng molekullarının sapa diffuziyası prosesinin kinetik xarakterini müəyyən etmək üçün düstur vermişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 

 1. Исследование влияния селена на кинетику накопления свободных радикалов в фиброине, (1978). Azərbaycan MEA-nın məruzələri, 34(11), səh. 20-24.
 2. Образование свободных радикалов в фиброине шелка под действием УФ-облучения и влияние на них соединения селена, (1978). Radiospektroskopiyanın kimyada, fizikada və biologiyada tətbiqinə dair II Zaqafqaziya konf. materialları, 19-21.11. 1979, İrəvan. 3.
 3. Исследование влияния селена на временную и температурную зависимости прочности шелка, Azərbaycan MEA-nın xəbərləri, fiz.-tex. və riy. elmləri bölməsi, 1980, No 2, səh. 86-90.
 4. Установка для снятия термомеханических кривых натурального шелка, Шелк, 1980, № 6, стр. 21-22.
 5. Способ регулирования пола тутового шелкопряда, Бюлл. Изобретателя, 1980, № 48.       (А.с.№ 791362).
 6. Способ регулирования пола тутового шелкопряда, База патентов СССР, Номер патента: 791362. Опубликовано: 12.1980. МПК: A01K 67/04.
 7. Исследование влияния селена на надмолекулярную структуру натурального шелка, Azərbaycan MEA-nın xəbərləri, fiz.-tex. və riy. elmləri bölməsi, 1981, No 1, səh.110-113.
 8. ЭПР-исследование влияние селена на структуру фиброина шелка, Тезисы докладов Всесоюзного симпозиума “Магнитный резонанс в биологии и медицине», Москва, Черноголовка, 19-22. 03. 1981 г., стр. 281-282.
 9. Стимулятор роста тутового шелкопряда, Шелк, 1981, № 2, стр. 13.
 10. Влияние селена на старение коконной нити под действием разряда, Шелк, 1981, № 3, стр. 16-17.
 11. Совместное действия УФ-облучения и селена на деформационно-прочностные свойства натурального шелка, Шелк, 1981, № 4, стр. 27-28.
 12. Влияние способов первичной обработки коконов на временную и температурную зависимости прочности шелка, Деп. в ВИНИТИ 08.07.1982, № 3612 – 82. (7 страниц)
 13. Влияние селена на поляризацию и диэлектрические потери фиброина. (Konfrans materialları) «Dielektriklər fizikası”-na həsr olunmuş Ümumittifaq elmi konfransın tezisləri. Bakı, 1982, səh. 17-19
 14. Влияние селена на молекулярную и надмолекулярную структуру фиброина. (Əlyazma) Автореферат диссертации, Баку, 1983ç 19 səh.
 15. Влияние гамма-облучения на деформационно-прочносные свойства шелка. Шелк, 1984, № 1, стр. 28-29.
 16. Средство для повышения продуктивности тутового шелкопряда (Müəlliflik şəhadətnaməsi). Бюлл. Изобретателя, 1984, № 4. (А.с.№ 1069745, SSRİ)
 17. Установка для снятия кривых деформации материалов. Шелк, 1984, № 2, стр. 25-26.
 18. Способ изготовления нагружающего устройства при длительных исследованиях. Заводская лаборатория, 1985, т. 51(9), с. 72-73.
 19. Аккумулирование солнечной энергии газификацией при высоких температурах углесодержащих веществ в присутствии отходов – технологических вод шел-кового производства. Депонирована в ВИНИТИ за Nо 6524-85, 04.09.1985. (23 səhifə)
 20. Способ получения горючего газа (müəlliflik şəhadətnaməsi) Непубликуемое, 1985. (А.с.№ 1226835, SSRİ).
 21. Датчик влажности (Müəlliflik şəhadətnməsi). Непубликуемое, 1986. (А.с.№ 3733379, SSRİ).
 22. Dartılma diaqramı vasitəsi ilə maddələrin mütənasiblik, axıcılıq və möhkəmlik hüdudlarının təyin edilməsi. AzETETİİ-də depanə edilib: Ar. № 2459-Аз. 03.1997, bib.çap. No1(17)c.12 (4 səh.)
 23. Регуляция пола тутового шелкопряда магнитным полем. AzETETİİ-də depanə edilib: Ar. № 2465-Аз. 03.1997, bib.çap. No 1(17)c.13 (5 səh.)
 24. Оценки сложности ограниченного разрешения алгоритмических проблем. AzETETİİ-də depanə edilib: Ar. № 2518-Аз. 07.1997, bib.çap. No 3(19), c.12 (2 səh.)
 25. Bitki mənşəəli boyaq maddələrindən istifadə edərək, təbii ipək məmulatlarının boyanması haqqında. AzETETİİ-də depanə edilib: Ar. № 2514-Аз.07.1997, bib.çap. No3(19)c.11 (7 səh.)
 26. Некоторые особенности надмолекулярной структуры фиброина шелка. AzETETİİ-də depanə edilib: Ar. № 2515-Аз. 07.1997, bib.çap. No 3(19)c.11 (4 səh.)
 27. Влияние постоянного магнитного поля на цитогенетический механизм тутового шелкопряда. Azərbaycan respub. “Təhsil” cəm-nin “Bilgi” jur-lı, fiz.-riy., və yer elmləri seriyası, 2001, No 2. (4 səh.)
 28. Ağırlıq qüvvəsinin təcilinin təyin edilməsi. Azərbaycan respub. “Təhsil” cəm-nin “Bilgi” jur-lı, fiz.-riy., və yer elm. ser., 2001, No 3. (5 səh.)
 29. Способ приготовления колбасы полукопченной II сорта «Шеки». Бюлл. Изобретателя, 1992, № 40. (А.с.№ 1771648, SSRİ)
 30. Yetti (elmi-fantastik roman). Azərbaycan MEA Əİ, “Ozan” nəşr., 1998. 14,2 ç.v.
 31. “Çəhrayı gödəkçə” (şeirlər, povest və hekayələr). Bakı, “Tural” NPM, 2004. 14,5 ç.v.
 32. Нанопримесная регуляция селеном окислительно-деструктивных процессов в биополимерах. “Fizika-2005” Beynəlxalq konf. materialları, Bakı, 7-9 iyun 2005, səh. 583-586.
 33. Структурные белки (monoqrafiya). Bakı, “Elm” nəşr., 2006, 23,7 c.v.
 34. İşığın dispersiyası (dərs vəsaiti). Bakı, AMİ-nin “Müəllim” nəşr., 2008, 4,75 c.v.
 35. Использование солнечной энергии для термомеханического разложения твердого топлива в присутствии сточных серицино-содержащих вод. AMEA-nın Fizifa İnstitutu, Energetikanın problemləri jurnalı, 2010, No 2, səh. 88-97.
 36. Fibroin lifin daxilinə fizetin molekullarının diffuziyasının birinci və ikinci mərhələsi. AMEA Xəbərlər, Fiz.-riy. və texn. elm. seriyası, fiz. və astro., 2010, No 5, səh. 169-175.
 37. Рационального использование рубца – субпродукта II категории. РосАСН, Отд. хран. и перераб. сельхоз. продукции, журнал Хранение и переработка сельхозсырья, 2010, № 4, стр. 45-49, импакт-фактор РИНЦ 2014: 186. ISSN печатной версии: 2072-9669.
 38. Средства для влияния на процесс биосинтеза серицина. BDU, Fizika problemləri İnstitutu, IV Respublika Konfransının materialları, III Bölmə Molekulyar fizika, bioloji sistemlər fizikası, səh. 127-130, Bakı, 24-25 dek. 2010.
 39. Сорбция физетина кератином. BDU, Fizika prob-lemləri İnstitutu, IV Respublika Konfransının materialları, III Bölmə Molekulyar fizika, bioloji sistem-lər fizikası, səh. 130-132, Bakı, 24-25 dek. 2010.
 40. Применение спинового зонда целью изучение изменения в структуре фиброина шелка под действием селена. ЮУрГУ, Материалы VI Международный симпозиума по фундаментальным и прикладным проблемам науки. 13-15 сентября 2011 года в Непряхино Челябинской обл. т. 1. стр. 65-68.
 41. Fİbroİn lifin  daxilinə  fizetin  molekullarının diffuziyasının üçüncü mərhələsi. AMEA Xəbərlər, Fiz.-riy. və texn. elm. seriyası, fiz. və astro., 2011, No 2, səh. 169-173.
 42. Действие нанопримеси селена на количество и размеры кристаллитов микрофибрилл фиброина. BDU-nun Fiz. prob. İnstitutu, Fizikanın müasir problemləri, V Rеспублика elmi-praktik konfransın materialları, 16-17 dekabr 2011-ci il, səh. 62-64.
 43. Yunun antosianlarla rənglənməsinin optimal müddətinin təyini. AMEA Gəncə REM-in “Xəbərlər” məcmuəsi, 2012, № 46, səh.74-77.
 44. Уравнение для расчета кинетики реакций газификации твердого топлива с жидким окислителем. 3-6 oktyabr 2012-ci il tarixində Bakıda keçirilmiş neftkimyası üzrə VIII Bakı Beynəlxalq Məmmədəliyev konfransının materialları, səh. 264-265.
 45. Влияние нанопримеси селена на электрической проводимости  фиброина шелка. BDU-nun Fizika Problemləri İnstitutunun Fizikanın müasir problemlərinə həsr olunmuş “Fizikanın müasir problemləri” VI Respublika konfransının materialları, 15-16 dek. 2012, səh 80-83.
 46. Стойкость фиброина натурального шелка на искровой разряд. BDU-nun Fizika Problemləri İnstitutunun Fizikanın müasir problemlərinə həsr olunmuş “Fizikanın müasir problemləri” VII Respublika konfransının materialları, 20-21 dek. 2013, səh. 266-269.
 47. Regulation of gender of silkworms by means of constant magnetic field during the mating season. Materials of 7th BACSA International conference “Organic Sericulture – Now and the Future” “ORGASERI” 2015 Sinai, Romania April 19th – 24th 2015, p. 124-131.
 48. Azərbaycanda amaranth bitkisinin ekoloji tətbiqi. “XXI əsrdə Ekolofgiya və torpaqşünaslıq elmlə-rinin aktual problemləri” mövzusunda IV Respublika Elmi кonfransının materialları, BDU, Bakı, 07-08 may 2015.
 49. Ultraviolet and visible spectroscopyfor the analysis of crude extract of cotinus coggygria (cotinus coggygria scop. anacardiaceae). Аграрни науки. Болгария Пловдив. Година VIII Брой 19, 2016, ст 159-162.
 50. The natural biocoenosis biodiversity and its protection in the village of Sheki, Bash Shabalid. Аграрни науки. Болгария Пловдив. ГодинаVIII Брой 19, 2016, ст 5-9.
 51. Kiş çayında baş verən sellərdən Şəki şəhərinin mühafizəsi. Azərb. Respubda demoqrafik inkişaf: əhali məskunlaşmasının perspektivləri və regional problemləri adlı beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2016, səh.183-190.
 52. Mathematical analysis of the influence of constant magnetic field on cytogenetic mechanism of silkworm. Wulfenia journal, No.11, volume 23, Nov 2016, p. 57-63.
 53. Выращивание и применение интродукцированного растения Amarantus в Шеки-Зактальском регионе Азербайджана. Материалы Международной научно-практической конференции (в рамках II научного форума «Неделя науки в Крутах – 2017», 16.03.2017 г., с. Круты, Черниговская обл., Украина, стр. 201-205. Вiсник аграрноï науки, 2016, № 12, стр. 38-40.
 54. Oцiнювання економiчноï ефекти                                              вностi районованих порiд i гiбридiв тутового шовопряда. Вiсник аграрноï науки, 2016, № 12, стр. 38-40.
 55. Биоморфологические характеристики растения амаранта-ширицы (L.) в условиях Шеки-Закатальской зоны Азербайджана. Материалы международная научная конференция «Современные технологии экологически чистых продуктов для устойчивого развития сельского хозяйства», Тбилиси, 28-30 сентябрь 2016 г., с.
 56. Dyeing of silk with natural dye substances getting from autumn. Materials of the 8th BACSA International conference “Climate changes and chemicals – the new sericulture challenges” “CLISERI” 2017, Sheki, Azerbaijan, April 2nd – 7th 2017, p. 108-109.
 57. Obtaining of color cocoons with fluorescent substances. Materials of the 8th BACSA International conference “Climate changes and chemicals – the new sericulture challenges” “CLISERI” 2017, Sheki, Azerbaijan, April 2nd – 7th 2017, p. 109-113.
 58. The role of adaptive selection in creation of breeds’ productivity. Materials of the 8th BACSA International conference “Climate changes and chemicals – the new sericulture challenges” “CLISERI” 2017, Sheki, Azerbaijan April 2nd – 7th 2017, p. 113-116.
 59. The north-west region of Azerbaijan of sericulture industry development conception. Materials of the 8th BACSA International conference “Climate changes and chemicals – the new sericulture challenges” “CLISERI” 2017, Sheki, Azerbaijan April 2nd – 7th 2017, p. 163-166.
 60. Application of intraductive plant amaranth in sericulture. Materials of the 8th International conference of BACSA: “Climate changes and chemicals – the new sericulture challenges” “CLISERI” 2017, Sheki, Azerbaijan April 2nd – 7th 2017, p. 157-161.
 61. Развитие шелководства и переработки шелка. Сборник материалов Международной научно-технической конференции УзНИИНВ-80, часть I. стр. 96-99. 27-28 июля 2017 г., Узбекистан, г. Маргилан.
 62. Перспективы повышении количества фиброина в процессе биосинтеза. Сборник материалов. Международной научно-технической конференции УзНИИНВ-80, ч. I. стр. 119-124. 27-28 июля 2017 г. Узбекистан, г. Маргилан.
 63. Изменение аминокислотный состав гемолимфы тутового шелкопряда, при добавлении в их корм салицил-альдимина. Сборник материалов конференции посвященную 90-летию Научно-исследовательского Института Шелководства, 27 октября 2017 г., г. Ташкент, Узбекистан.
 64. İqlim amillərinin Şəki rayonu Baş Şabalıd sahəsində xüsusi mühafizə edilən təbiət ərazisinin biomüxləlifliyinə təsiri və biomorfoloji təhlili. Beynəlxalq konfransın məruzələr toplusu, 19-23 sentyabr 2017-ci il, Bakı şəhəri.
 65. Fizika kursu - dərs vəsaiti, 46,2 ç.v. 10.2017-ci il tarixdə ADPU-nun Tədris-metodik Şürasında nəşrə tövsiyə olunmuşdur.
 66. Catalytic action of N–(3,5-di-tretbutyl-4-hydroxyphenil) salicylaldimine (n-CA) in the silkworm midgut and – elimination of glycoproteins. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, 9-10 2017, 12-14.
 67. Study on some new Bulgarian-Azerbaijan silkworm, Bombix mory L commercial hybrids. Scientific conference with International participation. Institute of Animal Science Kostinbrod Sofia, Bulgaria, No 1–3 November 2017.
 68. Kinetic parametrs of the first and second stages of the fisetin molekule diffusion in the fibroin fiber. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, No 9-10, 2018. p. 66-73.
 69. The third stage of the diffusion process molecule of fisetin in the fibroin filament. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, 11-122018, 62-65.
 70. Çəkil tinglərinin yetişdirilməsi, tut ipəkqurdunun yemləndirilməsi və barama istehsalına dair metodik təlimat (fermerlər və kümdarlar üçün nəzərdə tutuluş metodik vəsait). AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzinnin və Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı nazirliyinin Heyvandarlıq institutunun Elmi Şuraları tərəfindən cap olunması tövsiə edilmişdir. Gəncə şəhəri, “Aytac Nəşriyyat-Poliqrafiya” MMC, 2019.
 71. “Cingiz” tut ipəkqurdu cinsi (patent). Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı nazirliyi yanında Bitki sortlarının qeydiyyatı və Toxum nəzarəti üzrə dövlət xidməti idarəsinin 07.03.2019-cu il tarixli, 25/2-244 saylı Arayışı.
 72. “Yaqub” tut ipəkqurdu cinsi (patent). Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı nazirliyi yanında Bitki sortlarının qeydiyyatı və Toxum nəzarəti üzrə dövlət xidməti idarəsinin 07.03.2019-cu il tarixli, 25/2-244 saylı Arayışı.
 73. “Cingiz x Yaqub” tut ipəkqurdu hibridi (patent). Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı nazirliyi yanında Bitki sortlarının qeydiyyatı və Toxum nəzarəti üzrə dövlət xidməti idarəsinin 07.03.2019-cu il tarixli, 25/2-244 saylı Arayışı.
 74. “Yaqub x Cingiz” tut ipəkqurdu hibridi (patent). Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı nazirliyi yanında Bitki sortlarının qeydiyyatı və Toxum nəzarəti üzrə dövlət xidməti idarəsinin 07.03.2019-cu il tarixli, 25/2-244 saylı Arayışı.
 75. Sericulture of Azerbaijan. Country Reports (presentation) in the 6th Asia-Pacific Congress of Sericulture and İnsect Biotechnology, APSERI-2019, 2-4 March 2019, Mysore, India. Programme, p. 3.
 76. Sericulture of Azerbaijan. Country Reports (presentation) in the 9th International conference of BACSA: “Sericulture preservation and revival – problems and prospects” - “SERIVIVAL” 2019, Batumi, Georgia, April 7th –12th 2019. Pp. 138.
 77. Diffusion kinetics of the molecules of the dye fizetin at all stages of the process of dyeing silk fibroin. Materials of the 8th International conference of BACSA: “Sericulture preservation and revival – problems and prospects” - “SERIVIVAL” 2019, Batumi, Georgia, 7th –12th April 2019. Pp. 96-108.
 78. Payız yarpaqlarından alınmış təbii boyaqların – antosianların qida və yüngüngül sənayedə tətbiqi. Qida və Yüngül sənayenin actual problemləri Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Gəncə, 2019. Səh. 117-119.
 79. A 61. İnsan həyatı tələbatlarının təmin edilməsi: Fındıq qabığından ekstrat (patent). Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi Patent və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası Mərkəzi, SƏNAYE MÜLKİYYƏTİ, İxtiralar və faydalı modellər (aylıq rəsmi bülleten), Bakı, 2019, № 6, səh. 5.
 80. The effect of selenium on the supramolecular structure and thermal characteristics of fibroin Bombyx mori L. Materials of the 25th International Congress on Sericulture and Silk Industry: – “Silk beyond the Textile” – 19th-22nd November 2019, Tsukuba, Japan, p. 48. http://www.inserco.org/en/sites/default/files/PROCEEDINGS_ISC%20Congress_Japan.pdf
 81. Prospects of breeding wild species of silkworm of the Giant Peacock Moth (lat. Saturnia pyri, Denis & Schiffermüller, 1775), as one of the branches of sericulture in Azerbaijan. Materials of the 25th International Congress on Sericulture and Silk Industry: – “Silk beyond the Textile” – 19th-22nd November 2019, Tsukuba, Japan, p. 171. http://www.inserco.org/en/sites/default/files/PROCEEDINGS_ISC%20Congress_Japan.pdf
 82. The effect of selenium on the supramolecular structure and thermal characteristics of fibroin Bombyx mori L. Journal Periódico Tchê Química. ISSN 2179-0302. (2020); vol.17 (n°34), p. 591-598. Downloaded from periodico.tchequimica.com
 83. Sericulture of Azerbaijan. Journal “Indian silk” I March-April 2019 I 9 (Old 57 ) No.11-12 I p. 12-14. http://csb.gov.in/wp-https://shrem.az/az/content/uploads/2020/06/Articles-Mar-Apr-2019.pdf

Respublika, beynəlxalq xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 Qara dəniz, Xəzər dənizi və Orta Asiya İpəkçilərinin Assosiasiyasının (BACSA) idarə heyətinin üzvü, Azərbaycan üzrə koordinatoru

Pedaqoji fəaliyyəti

 1971-1976-ci illərdə orta ümumtəhsil məktəblərində fizika müəllimi, 1992-ci ildən hal-hazıradək ADPU-in Şəki filialıbna Təbiər elmləri və tədrisi metodikası kafedrasının dosenti

Digər fəaliyyəti 

 Şəki şəhərində YAP ərazi təşkilatının sədri

Təltif vəmükafatları

 

Əsas yeri vəünvanı

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi , AzərbaycanRespublikası, Şəki ş., L.Abdullayev küç., 24.

Vəzifəsi

Direktor

Xidmət itel.

(+994 24) 24 6 17 12 

Mobil tel.

(+994 50) 655 68 68

Ev tel.

 (+994 24) 246 17 02

Faks

 (+994 24) 246 17 12

Elektron poçtu

yusifsh@hotmail.com