Şükürova Zərintac Yusif qızı

Anadan olduğu yer                                                Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri

Təvəllüdü                                                                 28.09.1975

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi                            Azərbaycan Tibb Universiteti

Elmi dərəcəsi                                                         Dissertant

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

ixtisas şifri                                                           2401.01

-         ixtisasın adı                                               zoologiya

-      mövzunun adı                          Armud Saturniyasinin (Saturnia Pyri (Denis &                                                                                   Schiffermüller, 1775) Lepidoptera, Saturniidae)                                                                                        Laboratoriya Şəraitinə Çoxaldirilmasi Və                                                                                                  Biotexnoloji  Göstəricilərinin Tədqiq Edilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı         15

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı             13

        beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və

indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı                                                   Müəlliflikşəhadətnamələrininvəpatentlərinsayı

Kadr hazırlığı:    

 fəlsəfə doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri

Elmi əsərlərinin adları         

 1. Ultraviolet and visible spectroscopyfor the analysis of crude extract of cotinus coggygria (cotinus coggygria scop. anacardiaceae) Аграрни науки. Болгария Пловдив. Година VIII Брой 19, 2016, ст 159-162 Şükürlü Y.H. Əzizov F.Ş., İsmayılova A.Ç.  https://cuisinedocbox.com/Vegan/75186684-Agrarni-nauki-under-the-patronage-of-the-minister-of-agriculture-and-food-section-plant-protection-and-agroecology.html
 2. Mathematical analysis of the influence of constant magnetic field on cytogenetic mechanism of silkworm WULFENİA JOURNAL, No.11, volume 23, No 2016, p. 57-63 Şükürlü Y.H http://www.multidisciplinarywulfenia.org/archive/index.php/?volume=23&issue=11
 3. Перспективы повышени количества фиброина в процессе биосинеза Сборник материалов Международной научно-технической конференции УзНИИНВ-80 Ч. I. стр. 119-124. 27-28 июлья 2017 г. г. Маргилан. Şükürlü Y.H. Bəkirov Q.M., Bəkirova Y.M.
 4. Изменение аминокислотный состав гемолимфы тутового шелкопряда, при добавлении в их корм салицил-альдимина Сборник материалов конференции посвящен-ную 90 летию Научно-исследователского Института Шелководства, 27 октября 2017 г. г. Ташкент. Şükürlü Y.H
 5. Catalytic action of N–(3,5-di-tretbutyl-4-hydroxyphenil) salicylaldimine (n-CA) in the silkworm midgut and – elimination of glycoproteins, MəqaləAustrian Journal of Technical and Natural Sciences, 9-10 2017.- Pp. 12-14.ISSN 2310-5607 https://yadi.sk/d/290nCju_3Q4tzJ
 6. Sericulture of Azerbaijan Tezis The 6th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology APSERI-2019 2-4 March 2019, Mysore, India 12 Şükürlü Y.H. Bəkirov Q.M., Yusibov M.
 7. Sericulture of Azerbaijan tezis 9th BACSA International conference “Sericulture preservation and revival – problems and prospects” - “SERIVIVAL” 2019, Batumi, Georgia April 7th –12th 2019 12 Şükürlü Y.H. Bəkirov Q.M.,Yusibov M.
 8. DIFFUSION KINETICS OF THE MOLECULES OF THE DYE FIZETIN AT ALL STAGES OF THE PROCESS OF DYEING SILK FIBROIN Tezis 9th BACSA International conference “Sericulture preservation and revival – problems and prospects” - “SERIVIVAL” 2019, Batumi,  Georgia April  7th –12th 2019 14 Şükürlü Y.H.
 9. Результаты призводственных испытаний выносливых пород тутового шелкопряда выращенных в шеки–закаталинском регионе с экологической точки зрения tezis 9th bacsa international conference “sericulture preservation and revival – problems and prospects” “serivival” 2019, batumi, georgia april 7th –12th 2019 4 bəkirov q.m.,
 10. Tut ipəkqurdunun yerli və introduksiya edilmiş cinsləri arasında bioloji göstəricilərinə görə heterozis qüvvəsinin təyin edilməsi Məqalə Azərbaycan Aqrar Elmi, 4, 2018, səh. -52-53 Bəkirov Q., Mustafaev A., Bəkirli R, Abdullayev S., Aslanova M.
 11. Метрический номер и неравномерность коконной нити при разных значениях влажности воздуха в период завивки кокона. Məqalə Аграрная наука и об-разование. Международной научной конференции.16 марта 2018 г.Круты, Черниговская обл., Украина. с-169 -173 5 Şükürlü Y.H Bəkirova Y.M Şükürova Z.Y
 12. Wild silk moths’ conservation status in India article Proceedings of the Genetic Resources Institute of Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, 2018. Volume VII, № 1 pp. 122-129 8 Rajesh Kumar
 13. “Prospects of breeding wild species of silkworm of the Giant Peacock Moth (lat. Saturnia pyri, Denis & Schiffer Müller, 1775), as one of the branches of sericulture in Azerbaijan Tezis The 25. International Congress on Sericulture and Silk Industry Theme as “Silk beyond the Textile” at Tsukuba, Japan during 19th to 22nd November 2019. 2 Şükürlü Y.H Əliyev X.Ə
 14. Исследование процесса удаления серицина из шелкового волокна шелкопряда Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775) tezis 5th International scientific and practical conference“EUROPENSCIENTIFIC DISCUSSIONS” Potere della ragione Editore,  at Rome, Italy during 28th to 30rd March, 2021 pp.71-78 7 Mustafayeva, G.A https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-european-scientific-discussions-28-30-marta-2021-goda-rim-italiya-arhiv/.
 15. Investigation of the Silk Fiber Extraction Process from the Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775) Cocoon Tezis 9th International scientific and practical conference “THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION”, London, UK April 7-9, 2021 10 
 16. “Saturnia pyri (lepidoptera: saturniidae) vəhşi ipəkqurdunun baramasının bəzi texniki parametrlərinin təyini” Məqalə ADPU-nun "Pedaqoji Universitetin Xəbərləri" dövri elmi jurnalının “Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası” Bakı 2022 ISSN 2520-2049 №2 Səh.197-206 scopus
 17.  “Биология saturnia pyri (lepidoptera: saturniidae) на территории Азербайджана” “Non-mulberry silkworm Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775) and a new perspective source of biomaterials” Məqalə Международный научно исследовательский журнал Биологические науки Екатеринбург, 2022 ISSN 2227-6017 ONLINE № 4 (118) ▪ Səh.107-113 G.Mustafayeva GOOGLE SCHOLOR https://research-journal.org/wp-https://shrem.az/az/content/uploads/2022/04/4-118-2.pdf
 18. “Non-mulberry silkworm Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775) and a new perspective source of biomaterials” Məqalə International Journal of Tropical Insect Science, İngiltərə (2022) Volume 42,issue 4 Şükürlü GOOGLE SCHOLOR SCOPUS SPRİNGER Web of Science https://link.springer.com/article/10.1007/s42690-022-00878-4https://doi.org/10.1007/s42690-022-00878-4
 19. “Seruculture situation of Azerbaijan” Simpoziyum (tezis) İnternational Symposium the Sustainable Sericulture Səh.85-88 Q.Bəkirov, A.Mustafayev     

Respublika,  beynəlxalq və xarici ölkələrinelmi

qurumlarındaüzvlüyü 

Pedaqoji fəaliyyəti

Digər fəaliyyəti 

Təltif  mükafatları

Əsasiş yerivə ünvanı                                  Şəki Regional Elmi Mərkəz

Vəzifəsi                                                          Elmi işçi

Xidmətitel.

Mobiltel.                                                      (+994)50 233 34 16

Evtel.

Faks

Elektronpoçtu                                             sh.zerintac@gmail.com