Mürşüdova Ulduz Bəşir qızı

  Anadan olduğu yer    

 

Şəki şəhəri                                                                            

  

 

 

 

 

Təvəllüdü

22.03.1958 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dillər Universiteti

Elmi dərəcəsi

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

 Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


Folklorşünaslığın inkişafına xidmət edən

10.01.03     10.01.09

“Azərbaycan ədəbiyyatı”, “Folklorşünaslıq”

 «Rəşidbəy Əfəndizadə və folklor»

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi               əsərlərinin sayı

-    beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

  72

 

 

   7

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 1. 2004, Bakı.“Rəşidbəy Əfəndizadə və Folklor” monoqrafiya
2. 2006, Bakı. “Müəllim hazırlığının və orta təhsilin yeni perspektivləri”.(Müəllimlər üçün vəsait)
3. 2008,Bakı. “İngilis dili dərslərində Dinləmə fəaliyyətlərinin təşkili” (müəllimlər üçün vəsait)
4. 2008, Bakı. “İngilis dili dərslərinin tədrisində yeni təlim metodlarından istifadə qaydaları” metodiki vəsait

5. 2008, Bakı, AMEA ŞREN 35 illiyi.
6. 2009, Bakı. “Şəkidə məhəllə adları, soylar və ləqəblər” II cild

7. 2012. English Teaching Methods. Metodiki vəsait

8. 2012. English Teaching method. Kitab-metodiki vəsait. Bakı, “Mütərcim” nəşriyyatı.

    176 səh.

9. 2012. Azərbaycan və Şimali Amerika Hindu folkloru Kitab (monoqrafiya). Bakı, 

    “Mütərcim” nəşriyyatı. 376 səh.

10. 2012. Şimali Amerika Hindularının mif və əfsanələri. Kitab-tərcümə. Dünya xalqlarının

      nağıl və əfsanələri silsiləsindən, Bakı: “Elm və təhsil”, 208 səh.

 

 

Elmi əsərlərinin adları

 1. 1991, Bakı. "Rəşid bəy Əfəndizadə və folklor" BDU.Azərbaycan Folklorçünaslarinin konfransı. BDU
 2. 1994, Bakı. Rəşidbəy Əfəndizadə yaradıcılığında şifahi ədəbiyyat motivləri. 19-22 oktyabr
 3. 1993-cü ildə Şəkidə keçirilmiş folklor müşavirəsi.Azərbaycan folkloru.Toplama,nəşr və tədqiq problemləri. Sabah
 4. 1997, Bakı. Rəşidbəy Əfəndizadə yaradıcılığında inamlar. Mürşüdova U.B.DEP.İSTİİ-də.
 5. 1997, Bakı. Rəşidbəy Əfəndizadə Azərbaycan folklorunun toplayıcısı və tədqiqatçısıdır. Mürşüdova U.B.DEP.İSTİİ-də.
 6. 2005,Bakı “Azərbaycan folklorunda tərcümə problemləri." Transmilli tərcümə"Azərbaycan Dillər Universitetində keçirilən Beynəlxalq  konfrans.
 7. 2006, Bakı. “Azərbaycan və Şimali Amerika folklorunda oxşar motivlər”. AMEA Folklor institutu . Ortaq Türk keçmişindən Ortaq Türk gələcəyinə IV uluslararası folklor konfransının materialları.
 8. 2007, Bakı. “Türk-Azərbaycan və Şimali Amerika- Hindu folkloru”. AMEA Folklor institutu . Ortaq Türk keçmişindən Ortaq Türk gələcəyinə V uluslararası folklor konfransının materialları.
 9. 2007, Bakı. “Qloballaşma dövründə mənəvi- əxlaqı dəyərlərimizin qorunmasında gənclərin rolu”. “Azərbaycan Cəmiyyətinin müasir mərhələsi, gənclərin əxlaq tərbiyəsi” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materiallları.
 10. 2008, Bakı. “Hindu tayfalarının toy adətləri” . “Gələrsən görərsən “ məcmuəsi. №3 2010, Bakı, "Mif əfsanələr"
 11. 2011.Folklor və insan tərbiyəsi. Abbas Zamanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər, perspektivlər” mövzusunda Respublika Elmi konfransının materiallar
 12. 2011. Müzakirə dərslərinin təşkili. Müəllim hazırlığının müasir problemləri” AMİ Beynəlxalq elmi konfrans.
 13. 2012/2. İnsan tərbiyəsində folklorun rolu. Müasir Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər. perspektivlər” BDU elmi konfrans. Tezis.
 14. 2012/4. Azərbaycan folklorunda ənənəvi davranış. Filologiya məsələləri №4
 15. 2012 /1. Azərbaycan folkloru Azərbaycan xalqının ənənvi davranışıdır. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. BSU. nömrə 1
 16. 2012, The İmages of Azerbaijan folktales. Материалы Международной научнтеоретической конференсии.«Современные тренды филологии: истоки и перспективы»
 17. 2012, El qaynaqlarından bəhrələnən kitab haqqında. Hikmət Ədbülhəlimov. Daşdan su çıxan kimi...(kitabda məqalə)
 18. 2012/28. Mühazirə dərsləri və onların təşkilinə yeni yanaşma. Azərb.Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu “Təhsil sistemində gənc nəslin təlim- tərbiyəsi üzrə işin təşkili və onun yaxşılaşdırılması istiqamətləri” Respublika elmi konfransı
 19. 2012. Folklor və davranış mədəniyyəti. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. BSU. nömrə 2.
 20. 2012. Interactive lecture. “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri”V Respublika Elmi-praktiki konfransının materialları ADU.
 21. 2012. English Teaching Methods. Metodiki vəsait
 22. 2012. Yazı işlərinin tədrisi. 26-28 noyabr 2012-ci il tarixində Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda keçirilən  “Müəllim hazırlığının müasir problemləri: təhsildə elmi və texnoloji innovasiyalar” İİ Beynəlxalq Elmi Konfrans
 23. 2012/4. Xalq deyimlərinin tədqiqi. “Elm və həyat” jurnalı
 24. 2012. Folklorşünaslıq tədqiqatları: çoxşaxəli axtarışlar, dəyərli ümumiləşmələr.   “Tarixə çevrilən   40 il” (kitab) 2012. Azərbaycan Milli Elmlər     Akademiyası  Şəki Regional Elmi Mərkəzinin Elmi Şurasının 29 iyun 2012-ci il  2 saylı iclasının qərarı ilə nəşr olunur.
 25. 2013/2. Şimali Amerika hindu folklorunun mənbələri. ADU elmi xəbərləri (dil və ədəbiyyat seriyası)
 26. 2013 3/4. Azərbaycan inamlari. En Azerbaidjan Le Francais
 27. 2013 /4. Azərbaycan və Şimali Amerika folklorunda totemlər. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. BSU.
 28. 2013/4. Naqualizm və tunalizm. ADU Elmi xəbərləri (dil və ədəbiyyat seriyası)
 29. 2014/2. Atalar sözləri-paremiologiya. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. BSU
 30. 2014/2. Atalar sözləri ümumxalq təfəkkürünün məhsuludur. ADU Elmi xəbərləri (dil və ədəbiyyat seriyası)
 31. 2014. Oxu dərslərinin təşkili. Azərbaycan Dillər universiteti
 32. Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri. Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. (7-8 may 2014-cü il)
 33. 2014. Tapşiriq Əsasli Öyrənmə.  AMİ-də 21 may 2014-cü il tarixində keçiriləcək “Müəllim hazırlığının müasir problemləri: informasiya, texnologiyalar, təhsilin inkişafı” mövzusunda III Beynəlxalq Elmi konfrans
 34. 2015/3. Юмор и шутки в Азербайджанском фольклоре. “Современное Гуманитарные Исследование”  г. Москва, ООО Издательство Спутник. Bakı-2015. Azərbaycan nağillarinda insan məskənləri və siğinacaqlar. BDU. Konfrans
 35. 2016. Sociolinguistic nature of language. ADU. “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri“ adlı Respublika elmi-praktiki konfrans
 36. 2016. Azərbaycanın Balakən-Şəki folklorunda etnik kolorit. Azərbaycan Folklor institutu. Beynəlxalq konfrans
 37. 2016. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsində yayilan laylaların tipologiyasi. AMEA Dilçilik İnstitutu Bakı beynəlxalq Multikulturalizm mərkəzi AP Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi AP Prezidenti yanında Bilik Fondu “Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” adlı beynəlxalq konfransı
 38. 2017 Rəşidbəy Əfəndiyev. Arvat məsələsi. (ön söz) “Universal poliqraf” AMEA ŞREM-in elmi şurasının 03.05.2017-ci ildə nəşrinə icazə verilmişdir. səh. 3-35.2017. Comparative Studyof Azerbaijanand North-American Native TribesFolk Beliefs. International Journal of Architecture, Arts and Applications. http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijaaa doi: 10.11648/j.ijaaa.20170304.13 ISSN: 2472-1107 (Print); ISSN: 2472-1131 (Online). Səh. 63-67
 39. Azərbaycanda xarici dilin tədrisində ev oxusunun tədrisinin məqsəd və vəzifələri.Tezis  ADPU ,  Türkdilli xalqlarda təhsil və sosial fənlər. Beynəlxalq simpozium, iyul.səh.56-57
 40. 2019. Strategies in teaching English speaking. BDU, Beynəlxalq konfrans,4-5 aprel, səh.348-349
 41. 2019 Azərbaycanın Şəki- Balakən regionu nağıllarında simvolların təhlili. (Elmi məqalə) Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. BSU. Bakı. səh 157-162
 42. 2019 Qloballaşma şəraitində sosiolinqvistikanın actual məsələləri.(Elmi məqalə). Sumqayıt Dövlət Universitetində “Elmlərarası inteqrasiya: linqvodidaktik, linqvokulturoloji, psixolinqvistik aspektlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans. 19-20 dekabr, 2019, səh. 195-198
 43. 2020 Sokratik seminarlarin təlim prosesinin səmərəli təşkilinə effektiv   təsiri. (Elmi məqalə) Qlobal iqtisadi dəyişikliklər və fürsətlər, fənlərarası inteqrasiya”mövzusunda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi-Praktiki konfransı. 13 iyul.
 44. 2020 Bəxtiyar Vahabzadənin şeir yaradiciliğinda atalar sözlərindən leksik-praqmatik istifadə edilməsi. (Elmi məqalə) Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfrans. The VI international scientific conference Dedicated to the 95th anniversary of Bahtiyar Vahabzade. Europe and Asia: history, culture and mutual cooperation. Kars, Turkey. 25-26 August. Səh. 26-31.
 45. 2020 Multicultural Approach. (Tezis). BEYNƏLXALQ KONFRANS. “İnklusiv təhsil: reallıqlar, çağırışlar, perspektivlər” RİİB və Edmonton Concordia university,Bakı, Azərbaycan. 23-24 aprel. Səh. 36-39
 46.  2020. “Kitabi-Dədə Qorqud”  eposunda bitkilərlə bağli inanclar. (Elmi məqalə). Uluslararası Dede Korkut Türk Kültürü, tarihi ve edebiyyatı kongresi Bakı, Azərbaycan, AMEA Folklor Enstitüsü. 18-20 Eylül.
 47. Xarici dildə akademik yazının spesifik xüsusiyyətləri. (Elmi məqalə). UNEC, “Regionların sosial-iqtisadi inkişafında müasir universtetlər: yeni çağırışlar və perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfransı. 30 oktyabr 2020
 48. “Dədə Qorqud Kitabi”da Türk savaş mədəniyyəti. (Elmi məqalə). Azerbaycan Respublikasının Milli Marşı ve Şərqdə ilk operanın müəllifi olan Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 135 illik yubileyinə “Tarixdə şəxsiyyətin rolu” adlı VIII Beynəlxalq elmi-praktik konfransda. Qars, Türkiyə. 30 oktyabr 2020
 49. “Bəxtiyar Vahabzadənin şeir yaradıcılığında atalar sözlərinın leksik praqmatik istifadəsi” Konfrans materialı (məqalə) International Bahtiyar Vahapzade Turkish World History, Culture and Literature Congress, Şəki 2022 ISBN: 978-625-8377-85-9 Səh.1-6
 50. “Comparativeanalyzes of Azerbaijan and north American native tribes’ wise sayings” Konfrans materialı (məqalə) 7th ASIA PACIFIC International Modern Sciences Congress, Jakarta, Indonesia ISBN - 978-625-8246-59-9 Səh.642-648

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

 

Pedaqoji fəaliyyəti                

 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şəki filialı “Dillər kafedrası”nın müdiri

 

Digər fəaliyyəti 

 

 

Təltif və mükafatları

 

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, L.Abdullayev küç. 24 

 

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

 

Xidməti tel.

(+02424) 6 04 11 

 

Mobil tel.

(+994 50) 665 65 13

 

Ev tel.

(+02424) 6 11 53 

 

Faks

 

 

Elektron poçtu

ulduzshirin@gmail.com