Mürşüdova Ulduz Bəşir qızı

  Anadan olduğu yer    

 

Şəki şəhəri                                                                            

  

 

 

 

 

Təvəllüdü

22.03.1958 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dillər Universiteti

Elmi dərəcəsi

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

 Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


Folklorşünaslığın inkişafına xidmət edən

10.01.03     10.01.09

“Azərbaycan ədəbiyyatı”, “Folklorşünaslıq”

 «Rəşidbəy Əfəndizadə və folklor»

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi               əsərlərinin sayı

-    beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

  56

 

 

   3

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

 

1. 2004, Bakı.“Rəşidbəy Əfəndizadə və Folklor” monoqrafiya
2. 2006, Bakı. “Müəllim hazırlığının və orta təhsilin yeni perspektivləri”.(Müəllimlər üçün vəsait)
3. 2008,Bakı. “İngilis dili dərslərində Dinləmə fəaliyyətlərinin təşkili” (müəllimlər üçün vəsait)
4. 2008, Bakı. “İngilis dili dərslərinin tədrisində yeni təlim metodlarından istifadə qaydaları” metodiki vəsait

5. 2008, Bakı, AMEA ŞREN 35 illiyi.
6. 2009, Bakı. “Şəkidə məhəllə adları, soylar və ləqəblər” II cild

 

 

Elmi əsərlərinin adları

 

 

1991, Bakı. "Rəşid bəy Əfəndizadə və folklor" BDU.Azərbaycan Folklorçünaslarinin konfransı. BDU
1994, Bakı. Rəşidbəy Əfəndizadə yaradıcılığında şifahi ədəbiyyat motivləri. 19-22 oktyabr 1993-cü ildə Şəkidə keçirilmiş folklor müşavirəsi.Azərbaycan folkloru.Toplama,nəşr və tədqiq problemləri. Sabah
1997, Bakı. Rəşidbəy Əfəndizadə yaradıcılığında inamlar. Mürşüdova U.B.DEP.İSTİİ-də.
1997, Bakı. Rəşidbəy Əfəndizadə Azərbaycan folklorunun toplayıcısı və tədqiqatçısıdır. Mürşüdova U.B.DEP.İSTİİ-də.
2005,Bakı “Azərbaycan folklorunda tərcümə problemləri." Transmilli tərcümə"Azərbaycan Dillər Universitetində keçirilən Beynəlxalq  konfrans.
2006, Bakı. “Azərbaycan və Şimali Amerika folklorunda oxşar motivlər”. AMEA Folklor institutu . Ortaq Türk keçmişindən Ortaq Türk gələcəyinə IV uluslararası folklor konfransının materialları.
2007, Bakı. “Türk-Azərbaycan və Şimali Amerika- Hindu folkloru”. AMEA Folklor institutu . Ortaq Türk keçmişindən Ortaq Türk gələcəyinə V uluslararası folklor konfransının materialları.
2007, Bakı. “Qloballaşma dövründə mənəvi- əxlaqı dəyərlərimizin qorunmasında gənclərin rolu”. “Azərbaycan Cəmiyyətinin müasir mərhələsi, gənclərin əxlaq tərbiyəsi” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materiallları.
2008, Bakı. “Hindu tayfalarının toy adətləri” . “Gələrsən görərsən “ məcmuəsi. №3

2010, Bakı, "Mif əfsanələr" 

2011.Folklor və insan tərbiyəsi. Abbas Zamanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər, perspektivlər” mövzusunda Respublika Elmi konfransının materiallar

2011. Müzakirə dərslərinin təşkili. Müəllim hazırlığının müasir problemləri” AMİ Beynəlxalq elmi konfrans.

20122. İnsan tərbiyəsində folklorun rolu. Müasir Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər. perspektivlər” BDU elmi konfrans. Tezis.

20124. Azərbaycan folklorunda ənənəvi davranış. Filologiya məsələləri №4

20121. Azərbaycan folkloru Azərbaycan xalqının ənənvi davranışıdır. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. BSU. nömrə 1

2012, The İmages of Azerbaijan folktales. Материалы Международной научнтеоретической конференсии.«Современные тренды филологии: истоки и перспективы»

2012, El qaynaqlarından bəhrələnən kitab haqqında. Hikmət Ədbülhəlimov. Daşdan su çıxan kimi...(kitabda məqalə)

201228. Mühazirə dərsləri və onların təşkilinə yeni yanaşma. Azərb.Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu “Təhsil sistemində gənc nəslin təlim- tərbiyəsi üzrə işin təşkili və onun yaxşılaşdırılması istiqamətləri” Respublika elmi konfransı

2012. Folklor və davranış mədəniyyəti. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. BSU. nömrə 2.

2012. Interactive lecture. “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri”

V Respublika Elmi-praktiki konfransının materialları ADU.

2012. English Teaching Methods. Metodiki vəsait

2012. Yazı işlərinin tədrisi. 26-28 noyabr 2012-ci il tarixində Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda keçirilən  “Müəllim hazırlığının müasir problemləri: təhsildə elmi və texnoloji innovasiyalar” İİ Beynəlxalq Elmi Konfrans

20124. Xalq deyimlərinin tədqiqi. “Elm və həyat” jurnalı

2012. Folklorşünaslıq tədqiqatları: çoxşaxəli axtarışlar, dəyərli ümumiləşmələr.   “Tarixə çevrilən   40 il” (kitab) 2012. Azərbaycan Milli Elmlər     Akademiyası  Şəki Regional Elmi Mərkəzinin Elmi Şurasının 29 iyun 2012-ci il  2 saylı iclasının qərarı ilə nəşr olunur.

20132. Şimali Amerika hindu folklorunun mənbələri. ADU elmi xəbərləri (dil və ədəbiyyat seriyası)

 

 

 

20133,4. Azərbaycan inamlari. En Azerbaidjan Le Francais

20134. Azərbaycan və Şimali Amerika folklorunda totemlər. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. BSU.

2013/4. Naqualizm və tunalizm. ADU Elmi xəbərləri (dil və ədəbiyyat seriyası)

2014/2. Atalar sözləri-paremiologiya. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. BSU

2014/2. Atalar sözləri ümumxalq təfəkkürünün məhsuludur. ADU Elmi xəbərləri (dil və ədəbiyyat seriyası)

2014. Oxu dərslərinin təşkili. Azərbaycan Dillər universiteti

Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri. Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. (7-8 may 2014-cü il)

2014. Tapşiriq Əsasli Öyrənmə.  AMİ-də 21 may 2014-cü il tarixində keçiriləcək “Müəllim hazırlığının müasir problemləri: informasiya, texnologiyalar, təhsilin inkişafı” mövzusunda III Beynəlxalq Elmi konfrans

2015/3. Юмор и шутки в Азербайджанском фольклоре.

“Современное Гуманитарные Исследование”  г. Москва, ООО Издательство Спутник.

Bakı-2015. Azərbaycan nağillarinda insan məskənləri və siğinacaqlar. BDU. Konfrans

2016. Sociolinguistic nature of language. ADU. “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri“ adlı Respublika elmi-praktiki konfrans

2016. Azərbaycanın Balakən-Şəki folklorunda etnik kolorit. Azərbaycan Folklor institutu. Beynəlxalq konfrans

2016. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsində yayilan laylaların tipologiyasi. AMEA Dilçilik İnstitutu Bakı beynəlxalq Multikulturalizm mərkəzi AP Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi AP Prezidenti yanında Bilik Fondu “Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” adlı beynəlxalq konfransı

 

 

1.       

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

 

Pedaqoji fəaliyyəti                

 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şəki filialı “Dillər kafedrası”nın müdiri

 

Digər fəaliyyəti 

 

 

Təltif və mükafatları

 

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, L.Abdullayev küç. 24 

 

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

 

Xidməti tel.

(+02424) 6 04 11 

 

Mobil tel.

(+994 50) 665 65 13

 

Ev tel.

(+02424) 6 11 53 

 

Faks

 

 

Elektron poçtu

ulduzshirin@gmail.com