Place of birth

Sheki city, Azerbaijan Republic

  

Date of Birth

09.04.1981

Graduated from

Baku State University 

Scientific degree

Doctoral degree

Academic rank

 

Subject of thesis (Ph.D.):

- code of specialty

- name of specialty

- name of the subject

 

5503.02

 

History of Azerbaijan

 

Statehood activity of political figures of Azerbaijan Democratic Republic

The total number of published works

- number of scientific works published abroad

- number of articles published in journals indexed in international bases

30 

 

7

 

Number of patents and certificates of authorship

 

Staff training:     

- number of PhDs

 

Main scientific achievements

 “Arvad məsələsi” (Bridal issue) by Rashid Bey Afandiyev

Names of scientific works

1.XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda siyasi hərəkatın istiqamətləri. Tarix və onun problemləri 2 Bakı 2016

 

2.Cənubi Qafqaz seymi və osmanlı imperiyası ilə münasibətlər. Gənc tədqiqatçı. Elmi-praktiki jurnal, I cild, №1, Bakı 2015

 

3.Bolşeviklərin 1917-ci il oktyabr çevrilişindən sonra Azərbaycanda siyasi vəziyyət. Pedoqoji universitet xəbərləri Bakı-2014, №4

 

  4.Bakı müsəlman milli şurasının müvəqqəti icraiyyə komitəsinin Azərbaycan milli hərəkatında rolu. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri 4/ Bakı.2014

 

5.Rusiyada Şubat devreminden sonra Azerbaycan siyasi aydınlarının örgütlənməsi. Batman Universitesi Yaşam bilimleri dergisi, cilt 5/sayı 2 Batman . Türkiyə . 2016

 

6.Rusiyada 1917-ci il fevral inqilabından sonra Azərbaycanda siyasi fəallığın artması.  Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri 2/2014

 

7.The Tension Between Turkey-Azerbaijan after the world war I. Contemporary Studies Inhumanities IASSR .Mannerheym . Germany 2015

 

8.Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin xarici siyasəti. Gənc tədqiqatçıların elmi məqalələr toplusu, Bakı-2014

 

9.Azərbaycanın ilk baş naziri: Fətəli xan Xoyski. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri 3/2013

 

10.Cənubi Qafqaz seymi və Osmanlı imperiyası ilə münasibətlər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi İncəsənət Dil və Ədəbiyyatı İnstitutu cild 5,№ 1 Naxçıvan. 2016

 

11.Rusiyada 1917 yılı Şubat devrimi və Azerbaycanda siyasi mücadelenin canlanması.  Uluslararası türk dünyası sosyal bilimlər kongresi, 2 cilt,  Kazan Rusiya 2014.

 

12.Sovet hakimiyyətinin ilk illərində Şəki qəzasında ermənilərin fəaliyyəti.  İnternational Scientific Conference of Young Researchers, Baku-2013

 

13.1918-ci ildə Şəki qəzasında ermənilərin təxribatçı siyasəti. Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları, III beynəlxalq elmi konfransın materialları, Şamaxı 2016

 

14.Birinci dünya müharibəsindən sonra Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində gərginlik.  Gənc alimlərin III respublika innovativ ideya yarmarkasının materialları, Bakı 2016

 

15.Dağlıq Qarabağ etnik-siyasi münaqişəsində Rusiyanın maraqları.  Soyqırım və terror erməni ideologiyasının əsas amilləri kimi beynəlxalq konfransın tezislər toplusu. Bakı 2013

 

16.Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin dini abidələri türk mifik təfəkkürü. Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin dini abidələri türk mifik təfəkkürü cild,  Bakı 2016

 

17.Şəki şəhəri və ətraf kəndlərində mövcud pir və ziyarətgahlar. Uluslararası kültür, sanat, folklor kongresi,sanat etkinlikləri. Rostov 2016

 

18.Kuzeybatı Azerbaycanda XVIII-XX yüzyıllarda sanat. Uluslararası ortaçağ türk dönemi kazıları və sanat tarihi araştırmaları sempozyumu Sakarya-2016

 

19.Şəki qəzası XX əsrin 20-ci illərində. Elm və Həyat 4/ 2012

 

20.Ümumrusiya müsəlmanlarının Moskva qurultayında Azərbaycan siyasi xadimlərinin rolu.  Naxçıvan Dövlət Univrsiteti . elmi əsəsrlər. 2017 , N-02 (83)

 

21.Zaqafqaziya dövlətçilik sistemində Azərbaycan siyasi xadimlərinin Bolşevik-daşnak siyasətinə qarşı mübarizəsi. Tarix və Onun problemləri (2) Bakı -2017

 

22.Məhəmməd Əmin Rəsulzadənın siyasi fikirlərində paralel istiqamətlər. ( sosialist və Milli dəyərlər konteksində)  Gənc Türkoloqların I Türkoloji qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş “Müasir Türkoloji Tədqiqatlar: Problem və Prespektivlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları/ Bakı 2017

 

  23.ŞƏKI ŞƏHƏRININ  XVIII-XIX ƏSRLƏR DİNİ ABİDƏLƏRİ”.  Gənc Alimlərin II Beynəlxalq Elmi Konfransı. 26-27 oktyabr, Gəncə 2017-ci il.

 

24.Kuzeybatı Azerbaycada XVIII_XX yüzyıllarda sanat.(mezar taşları)  Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars şəhəri.  “Kafkazlarda Halk Kültürü” adlı beynəlxalq konfrans. 09-11 oktyabr 2017-ci il.

 

25.Şəki qəzasında bolşeviklərin anti-milli və anti-dini siyasəti. Bakı İslam Universiteti . elmi Məcmuə.N 12 Bakı 2017

 

26.Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranmasında siyasi xadimlərin rolu. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti-100 Müsəlman şərqində ilk parlamentli respublika. Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı 2018

 

27.Azərbaycan Xalq Cumhuryyətinin yaranması ərəfəsində milli liderlərin bolşevizmə münasibəti. Geo-strategiya jurnalı№04(46) iyul-avqust 2018

 

28.Şubat Devriminden Sonra Azerbaycanda “Ya Ölüm, Ya Türkiye” çağrısı. XI Uluslararası Türk sanatı,  tarihi ve folkloru kongresi Konya. Türkiyə Respublikası . 9-11 may 2018

29.XX əsrin birinci rübündə Şəkidə erməni təxribatları. Dünya azərbaycanlıları. Tarix və müasirlik . 3-cü Beynəlxalq elmi konfrans . Bakı 2018

30. XX əsrin birinci rübündə Şəki qəzasında erməni təxribatları. Uydurma erməni soyqrımı. Yalanlar, iftiralar. Türk-müsəlman soqırımı. Faktlar, həqiqətlər. Mövzusunda II beynəlxalq konfrans. Bakı 2015

 

 

1.XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda siyasi hərəkatın istiqamətləri. Tarix və onun problemləri 2 Bakı 2016

 

2.Cənubi Qafqaz seymi və osmanlı imperiyası ilə münasibətlər. Gənc tədqiqatçı. Elmi-praktiki jurnal, I cild, №1, Bakı 2015

 

3.Bolşeviklərin 1917-ci il oktyabr çevrilişindən sonra Azərbaycanda siyasi vəziyyət. Pedoqoji universitet xəbərləri Bakı-2014, №4

 

  4.Bakı müsəlman milli şurasının müvəqqəti icraiyyə komitəsinin Azərbaycan milli hərəkatında rolu. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri 4/ Bakı.2014

 

5.Rusiyada Şubat devreminden sonra Azerbaycan siyasi aydınlarının örgütlənməsi. Batman Universitesi Yaşam bilimleri dergisi, cilt 5/sayı 2 Batman . Türkiyə . 2016

 

6.Rusiyada 1917-ci il fevral inqilabından sonra Azərbaycanda siyasi fəallığın artması.  Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri 2/2014

 

7.The Tension Between Turkey-Azerbaijan after the world war I. Contemporary Studies Inhumanities IASSR .Mannerheym . Germany 2015

 

8.Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin xarici siyasəti. Gənc tədqiqatçıların elmi məqalələr toplusu, Bakı-2014

 

9.Azərbaycanın ilk baş naziri: Fətəli xan Xoyski. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri 3/2013

 

10.Cənubi Qafqaz seymi və Osmanlı imperiyası ilə münasibətlər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi İncəsənət Dil və Ədəbiyyatı İnstitutu cild 5,№ 1 Naxçıvan. 2016

 

11.Rusiyada 1917 yılı Şubat devrimi və Azerbaycanda siyasi mücadelenin canlanması.  Uluslararası türk dünyası sosyal bilimlər kongresi, 2 cilt,  Kazan Rusiya 2014.

 

12.Sovet hakimiyyətinin ilk illərində Şəki qəzasında ermənilərin fəaliyyəti.  İnternational Scientific Conference of Young Researchers, Baku-2013

 

13.1918-ci ildə Şəki qəzasında ermənilərin təxribatçı siyasəti. Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları, III beynəlxalq elmi konfransın materialları, Şamaxı 2016

 

14.Birinci dünya müharibəsindən sonra Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində gərginlik.  Gənc alimlərin III respublika innovativ ideya yarmarkasının materialları, Bakı 2016

 

15.Dağlıq Qarabağ etnik-siyasi münaqişəsində Rusiyanın maraqları.  Soyqırım və terror erməni ideologiyasının əsas amilləri kimi beynəlxalq konfransın tezislər toplusu. Bakı 2013

 

16.Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin dini abidələri türk mifik təfəkkürü. Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin dini abidələri türk mifik təfəkkürü cild,  Bakı 2016

 

17.Şəki şəhəri və ətraf kəndlərində mövcud pir və ziyarətgahlar. Uluslararası kültür, sanat, folklor kongresi,sanat etkinlikləri. Rostov 2016

 

18.Kuzeybatı Azerbaycanda XVIII-XX yüzyıllarda sanat. Uluslararası ortaçağ türk dönemi kazıları və sanat tarihi araştırmaları sempozyumu Sakarya-2016

 

19.Şəki qəzası XX əsrin 20-ci illərində. Elm və Həyat 4/ 2012

 

20.Ümumrusiya müsəlmanlarının Moskva qurultayında Azərbaycan siyasi xadimlərinin rolu.  Naxçıvan Dövlət Univrsiteti . elmi əsəsrlər. 2017 , N-02 (83)

 

21.Zaqafqaziya dövlətçilik sistemində Azərbaycan siyasi xadimlərinin Bolşevik-daşnak siyasətinə qarşı mübarizəsi. Tarix və Onun problemləri (2) Bakı -2017

 

22.Məhəmməd Əmin Rəsulzadənın siyasi fikirlərində paralel istiqamətlər. ( sosialist və Milli dəyərlər konteksində)  Gənc Türkoloqların I Türkoloji qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş “Müasir Türkoloji Tədqiqatlar: Problem və Prespektivlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları/ Bakı 2017

 

  23.ŞƏKI ŞƏHƏRININ  XVIII-XIX ƏSRLƏR DİNİ ABİDƏLƏRİ”.  Gənc Alimlərin II Beynəlxalq Elmi Konfransı. 26-27 oktyabr, Gəncə 2017-ci il.

 

24.Kuzeybatı Azerbaycada XVIII_XX yüzyıllarda sanat.(mezar taşları)  Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars şəhəri.  “Kafkazlarda Halk Kültürü” adlı beynəlxalq konfrans. 09-11 oktyabr 2017-ci il.

 

25.Şəki qəzasında bolşeviklərin anti-milli və anti-dini siyasəti. Bakı İslam Universiteti . elmi Məcmuə.N 12 Bakı 2017

 

26.Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranmasında siyasi xadimlərin rolu. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti-100 Müsəlman şərqində ilk parlamentli respublika. Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı 2018

 

27.Azərbaycan Xalq Cumhuryyətinin yaranması ərəfəsində milli liderlərin bolşevizmə münasibəti. Geo-strategiya jurnalı№04(46) iyul-avqust 2018

 

28.Şubat Devriminden Sonra Azerbaycanda “Ya Ölüm, Ya Türkiye” çağrısı. XI Uluslararası Türk sanatı,  tarihi ve folkloru kongresi Konya. Türkiyə Respublikası . 9-11 may 2018

29.XX əsrin birinci rübündə Şəkidə erməni təxribatları. Dünya azərbaycanlıları. Tarix və müasirlik . 3-cü Beynəlxalq elmi konfrans . Bakı 2018

30. XX əsrin birinci rübündə Şəki qəzasında erməni təxribatları. Uydurma erməni soyqrımı. Yalanlar, iftiralar. Türk-müsəlman soqırımı. Faktlar, həqiqətlər. Mövzusunda II beynəlxalq konfrans. Bakı 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Membership in national and international scientific organizations

 

 

Pedagogical activity

Sheki city secondary school no. 20, 2003-2017, history teacher 

 

Other activities 

Chairman of the Society of Contemporary Renaissance Youth Enlighteners, 2004-2010

Rewards and prizes

1.      Taraggi Medal by decree no. 505 of President of Azerbaijan Ilham Aliyev, September 30, 2009

2.      “Best teacher” by decree no. 3044 of President of Azerbaijan Ilham Aliyev, August 06, 2013

3.      Nizami badge by the decision of Presidium of ANAS

Main job location and address

Sheki Regional Scientific Center 

Position

Head of Department

Work phone

(+994 177) 2460411 

Mobile phone

(0994)50 876 5522

Home phone

02451442 

Fax

 

E-mail

raqimhist@mail.ru         raqimhistory@gmail.com