İbrahimov Firedun Nadir

Place of birth

 Azerbaijan, Sheki, Qudula

 

Date of birth

 05.02.1952

Education

 Azerbaijan State Pedagogical University

Scientific degree

 Doctor of Pedagogical Sciences

Title

Professor 

Topic of  PhD thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name

 

 

5801.01

 

Teaching methods of mathematics

The problem of forming celestial images of students in the mathematics teaching process

Topic of doctoral thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name

 

 

5804.01

General pedagogy,the history of pedagogy and education

 

Fundamentals of optimal relations between algorithmic and heuristic activities in learning process

Total number of printed scientific publications:

-          number of scientific publications printed abroad:

-          number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

  165

 

    15

Number of patents and certificates of authorship

 

Staff training:     

-         number of  PhD

-         number of  Doctor of sciences 

 

Basic scientific achievements

 

Names of scientific works

1.Həndəsənin tədrisində müstəqil işlərdən istifadə.Bakı, “Mütərcim”,1988.

2.Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal nisbətlərinin əsaslarına dair oçerklər.Bakı , “Mütərcim”,1998

3.О законах педагогики.Moskva,”Brandes”,1998

4.Natural ədədlər üzərində əməllərin mənimsədilməsinin alqoritmik əsasları. Bakı, “Mütərcim”,  1999.

5.Riyaziyyatın təlimi haqqında pedaqoji düşüncələr. Bakı,“Mütərcim”,1999

6.Təlimin dərk edilməsinə “sistem-struktur” baxımından yanaşma. Bakı,“Mütərcim”,199.

7.Təlimdə sistemdaxili münasibətlər. Bakı,“Mütərcim”1999.

8.Riyaziyyatın təlimində tapşırıqların əsas arqumentə görə tətbiqi. Bakı,“Mütərcim”, 2000.

9.Təlimin mükəmməl sistemi. Bakı,“Mütərcim”, 2000.

10.Təlim prosesinin mahiyyəti. Bakı,“Mütərcim”, 2001

11.Təlim fəaliyyətinin idarə olunmasının formal, dialektik və qeyri-səlis məntiqi. Bakı,“Mütərcim”, 2002.

12.Təlim prosesi: imkan-hərəkət-yeni keyfiyyət. Bakı,“Mütərcim”, 2002.

13.Təlim fəaliyyətinin idarə olunmasının formal, dialektik və qeyri-səlis məntiqi. Bakı, “Mütərcim”,  2003.

14.Müstəqil iş (reproduktiv və produktiv) mühitinin tənzimlənməsinə yönələn tapşırıqlar. Bakı, “Mütərcim”, 2007.

15Pedaqogikaya giriş. Bakı, “Mütərcim”, 2008.

16.Ümumi pedaqogikadan mühazirələr. Bakı, “Mütərcim”, 2010

17.Didaktika. Bakı, “Mütərcim”, 2011.

18.“Didaktika” fənni üzrə proqram. Bakı, AMİ, 2011.

19..Pedaqoji anlayışların interpretasiyası “sistem-struktur”rakursda, Pedaqoji anlayışların interpretasiyası “sistem-struktur”rakursda, Bakı,“Mütərcim”,  , 2012.

20.Pedaqogika (dərslik).2 cilddə.Bakı, “Mütərcim”,, 2013.

21.Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikası (dərs vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”,, 2014.

22..Ümumi pedaqogika. Bakı, “Mütərcim”,,2014

23..Ümumtəhsil məktəbi pedaqogikasından mühazirələr, Bakı, “Mütərcim”,2015

24.Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikası, Bakı, “Mütərcim”,  2015

25.Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın kurikulum modelinə əsaslanan tədrisi metodikası, Bakı, “Mütərcim”, 2016

26..Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın didaktikası,2017

27.Orta ümumtəhsil məktəblərində riyazi təhsilin fəlsəfəsi, didaktikası, həyatakeçirilmə texnologiyası, Bakı, “Mütərcim”, 2018

28.“Cəbr” fənninin “matrislər və determinantlar” bölməsinin tədrisi, Bakı,“Mütərcim”,2018 və s.

Membership with international and foreign scientific organizations

  Active member of Social and Pedagogy Academy of Russia

Pedagogical activity

   ASPU`s  Sheki branch,  Head of department

Other activities

 

Awards and prizes

  Honored teacher of Azerbaijan Republic,

  Advanced education worker

Main place of work and its address

 Sheki, ASPU`s Sheki branch,  Resulzade Street, 305

Position

Lead researcher

Office phone

 

Mobile

 ( 050) 51139 02

Home phone

 (+99424) 2440507

Fax

 

E-mail

  firedun. ibrahimov@ mail.ru