Abdurahmov Vugar Abulfat

   

    

Placeofbirth

Azerbaijan  Republic. city Sheki

Dateofbirth

29.05.1972

Education

Azerbaijan State University (now Baku State University) 

Scientificdegree

Doctor of philosophy  in mathematics

Title

 

Topic of  PhD thesis:

-         specialty code

-         specialtyname

-         topicname

 

12.08.01

 

Probably  theory

 

The limit theorems and their applications for the moment of achieving for the first time to the level of the trajectory of chair of Markov

Total number of printed scientific publications:

-          number of scientific publications printed abroad:

-          number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

31

 

2

Number of patents and certificates of authorship

 

Staff training:     

-  number of  PhD

- number of  Doctor of sciences 

 

Basicscientificachievements

 

Namesofscientificworks

1.“On limit behavior of linear first passage time of the Markov chain”Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, XXVII ,Baku-2007

2.“Fibrion liflərinə fizitin boyaq maddəsinin diffuziyasinin riyazi modeli”Aspirantlatın və gənc tədqiqatçıların XII Respublika elmi Konfransının materialları Bakı-2008

3.“Центральная предельная теорема для момента первого выхода цепей Маркова за линейную границу”Тезисы  междунaродно го симпозиума « Современные пробле мы математики, механи ки и информатики» ,Нахчеван-2007

4.“О предельном поведение момента первого выхода цепей Маркова за линейную границу”Тезисы XIII Междуна родной конференции по математике и механике , посвященной 70-летию со дня рождения академикаА.Д.Гаджиева Баку-2007

5.“Центральная предельная теорема для момента первого выхода цепей Маркова за линейную границу”Тезисы научный конференции посвя щенной 85 летию со дня рождения Гейдара Алиева.   Баку-2008

6.“On a behavior of the first linear border crossing moment distribution for the Markov chain”The 2 nd  International Conferense on Control and Optimization with Industrial Applications Bakı-2008

7.“Интегральные предельные теоремы для момента первого выхода за уровень цепи Маркова с возмущением”Тезисы Международной конференции по математики и механике, посвященной 50-летию Института Математики и Механики НАН Азербайджана . Баку-2009

8.“Интегральные предельные теоремы для момента первого достижения парабол цепей Маркова”Тезисы Международной конференции по математики и механике, посвященной 50-летию Института Математики и Механики НАН Азербайджана . Баку-2009

9.”Интегральные предельные теоремы для момента первого достижения высокого уровня процессами Гальтона-Ватсона” Вестник Бакинского университет, серия. физико-математических наук, Баку-2009

10.“On asymptotic behavior of number characteristics of the first passage time of level by random walk described by Markov chain.”Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, XXX Baku-2009

11”Asymptotic behavior of joint distribution of the overshoot and the first passage time of Markov chain for the level “Вісник Львівського Уни. Серю механіко-математична, випуск70 Львів-2009

12.”Integral limit theorems for the first passage time of parabolas by Markov chains”Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, XXXI Baku-2009

13.”Limit theorems for the first passage time of perturbed Markov chain beyond the level.”Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, XXXII Baku-2010

14”Limit theorems for the first passage time for the level by nonlinear function of Markov chain.”Transactions of IMM of NAS of Azerbaijan, XXX Baku-2010

15.”On the finteness of moments of first passage time of random walk to nonlinear boundaries.”XIII International scientific Kravchuk Conference, Kyiv-2010

16.”Asymptotic behaviour of the conditional probability of intersection of the level of Markov chain trajectory”İV Congress of the Turkic world mathematical society, Baku-2011

17”Asymptotics of  numerical characteristics of the first passage time of level by the trajectory of perturbed Markov chain”Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, XXXVII Baku-2012

18.”О среднем значении времени пересечения уровня процессом авторегресии первого порядка (AR(1))”Neft qaz sahəsində qeyri Nyuton sistemləri akademik A.X.Mirzəcanzadə -nin 85 illik yubleyinə həsr olumuş beynəlxalq elim konfrans,Bakı 2013

19.”On the asymptotics of the mean vale of the moment of the first level –crossing by the first order autoregression process (AR(1))”Transactions of IMM of NAS of Azerbaijan, XXXIIII Baku-2014

20.”On Asymptotic behavior of the Mean Value Of The First Passage Time Of The Level By A Random Walk Described By Autoregression Process Of order One (AR(1))”Transactions of IMM of NAS of Azerbaijan, XXXV№1 Baku-2015

21.”On Asymptotic behavior of the Mean Value Of The First Passage Time Of The Level By A Random Walk Described By Autoregression Process Of order One (AR(1))” Azerbayjan_Turkey_Ukrainian İnternational Conferehce  Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications Abstracts Baku 2015  september 08-13

22.“Şagirdlərin əqli fəaliyyətlərinin idarə olunması prosesində suallarınfunksiyalarından istifadə barədə”           Pedaqoji Universitet Xəbərləri №3,2015 Bakı,

23 “Məsələ riyaziyyatın tədrisi prosesində  şagirdlərin fəaliyyətinin idarə olunması vasitəsi kimi” Azərbaycan Təhsil problemləri İnstitutu Elmi əsərləri №3,2016 Bakı

24”Ümumtəhsil  əktəblərində riyaziyyatın tədrisində təlim problemi şagirdlərin əqli fəaliyyət məntiqlərini nizamlayan vasitə kimi”Fizika,riyaziyyat və informatikanın tədrisi №3,2017

25. “Riyaziyyatın tədrisi metodikası“ Proqram    Kaskad 2017       .

26. “Сəbr “ Proqram       Kaskad2018       

27.“Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisində şagirdlərin yaradıcı əqli fəaliyyətlərinin təşkili texnologiyaları barədə”                Fizika,riyaziyyat və informatikanın tədrisi №1,2018,

28.“Riyaziyyatın tədrisində şagirdlərin analitik fəaliyyətə cəlb olunması”              Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu Elmi əsərləri №2,2018

29. “Cəbr”fənninin“Matrislər və determinantlar” bölməsinin tədrisi      Metodik vəsait Bakı-Mütərcim-2018     

30. “Cəbr fənninin tədrisində mövcud problemlər və onların aradan qaldırlması yolları” Fizika,riyaziyyat və informatikanın tədrisi №4,2018          

31. “Analitik və evristik fəaliyyətlərin optimal münasibətlərini ehtiva edən riyaziyyatın təlimi prosesinin fəlsəfi, məntiqi, psixoləji, didaktik  əsasları” Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu Elmi əsərləri №6,2018

Membership with international and foreign scientific organizations

 

Pedagogicalactivity

Since 2004 the head teacher of Sheki branch of Azerbaijan State Pedagogical University

Otheractivities

 

Awardsandprizes

 

Main place of work and its address

The regional Scientific center Of Sheki

Position

Scientific secretary

Officephone

(+994 177) 2460411 

Mobile

(+994 50) 2716520  , (+994 55) 9184094

Home phone

(+994 177) 2447704 

Fax

 

E-mail

Abdurahmanov_v@mail.ru