Веб-сайт

 

   

Место рождения

Азербайджанская Республика, город Шеки

Дата рождения

29.05.1972

Образование

Азербайджанский Государственный Университет (ныне БГУ)

Ученая степень

Докторант

Ученое звание

 

Название кандидатской (PhD) диссертации:

-         шифр специальности,

-         наименование специальности

-         название темы

 

 

5503.02

 

История родины

 

Государственная деятельность политических деятелей Азербайджанской Народной Республики

Общее количество опубликованных научных работ:

-         количество научных работ, опубликованных за рубежом

-        количество статей, опубликованных в журналах, индексируемых и реферируемых в международных базах

30

 

  

7

Количество авторских свидетельств и патентов

 

Подготовка кадров:

- Кол-во кандидатов наук

- Кол-во докторов наук

 

Основные научные достижения

 

Названия научных работ

1.XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda siyasi hərəkatın istiqamətləri. Tarix və onun problemləri 2 Bakı 2016

 

2.Cənubi Qafqaz seymi və osmanlı imperiyası ilə münasibətlər. Gənc tədqiqatçı. Elmi-praktiki jurnal, I cild, №1, Bakı 2015

 

3.Bolşeviklərin 1917-ci il oktyabr çevrilişindən sonra Azərbaycanda siyasi vəziyyət. Pedoqoji universitet xəbərləri Bakı-2014, №4

 

  4.Bakı müsəlman milli şurasının müvəqqəti icraiyyə komitəsinin Azərbaycan milli hərəkatında rolu. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri 4/ Bakı.2014

 

5.Rusiyada Şubat devreminden sonra Azerbaycan siyasi aydınlarının örgütlənməsi. Batman Universitesi Yaşam bilimleri dergisi, cilt 5/sayı 2 Batman . Türkiyə . 2016

 

6.Rusiyada 1917-ci il fevral inqilabından sonra Azərbaycanda siyasi fəallığın artması.  Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri 2/2014

 

7.The Tension Between Turkey-Azerbaijan after the world war I. Contemporary Studies Inhumanities IASSR .Mannerheym . Germany 2015

 

8.Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin xarici siyasəti. Gənc tədqiqatçıların elmi məqalələr toplusu, Bakı-2014

 

9.Azərbaycanın ilk baş naziri: Fətəli xan Xoyski. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri 3/2013

 

10.Cənubi Qafqaz seymi və Osmanlı imperiyası ilə münasibətlər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi İncəsənət Dil və Ədəbiyyatı İnstitutu cild 5,№ 1 Naxçıvan. 2016

 

11.Rusiyada 1917 yılı Şubat devrimi və Azerbaycanda siyasi mücadelenin canlanması.  Uluslararası türk dünyası sosyal bilimlər kongresi, 2 cilt,  Kazan Rusiya 2014.

 

12.Sovet hakimiyyətinin ilk illərində Şəki qəzasında ermənilərin fəaliyyəti.  İnternational Scientific Conference of Young Researchers, Baku-2013

 

13.1918-ci ildə Şəki qəzasında ermənilərin təxribatçı siyasəti. Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları, III beynəlxalq elmi konfransın materialları, Şamaxı 2016

 

14.Birinci dünya müharibəsindən sonra Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində gərginlik.  Gənc alimlərin III respublika innovativ ideya yarmarkasının materialları, Bakı 2016

 

15.Dağlıq Qarabağ etnik-siyasi münaqişəsində Rusiyanın maraqları.  Soyqırım və terror erməni ideologiyasının əsas amilləri kimi beynəlxalq konfransın tezislər toplusu. Bakı 2013

 

16.Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin dini abidələri türk mifik təfəkkürü. Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin dini abidələri türk mifik təfəkkürü cild,  Bakı 2016

 

17.Şəki şəhəri və ətraf kəndlərində mövcud pir və ziyarətgahlar. Uluslararası kültür, sanat, folklor kongresi,sanat etkinlikləri. Rostov 2016

 

18.Kuzeybatı Azerbaycanda XVIII-XX yüzyıllarda sanat. Uluslararası ortaçağ türk dönemi kazıları və sanat tarihi araştırmaları sempozyumu Sakarya-2016

 

19.Şəki qəzası XX əsrin 20-ci illərində. Elm və Həyat 4/ 2012

 

20.Ümumrusiya müsəlmanlarının Moskva qurultayında Azərbaycan siyasi xadimlərinin rolu.  Naxçıvan Dövlət Univrsiteti . elmi əsəsrlər. 2017 , N-02 (83)

 

21.Zaqafqaziya dövlətçilik sistemində Azərbaycan siyasi xadimlərinin Bolşevik-daşnak siyasətinə qarşı mübarizəsi. Tarix və Onun problemləri (2) Bakı -2017

 

22.Məhəmməd Əmin Rəsulzadənın siyasi fikirlərində paralel istiqamətlər. ( sosialist və Milli dəyərlər konteksində)  Gənc Türkoloqların I Türkoloji qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş “Müasir Türkoloji Tədqiqatlar: Problem və Prespektivlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları/ Bakı 2017

 

  23.ŞƏKI ŞƏHƏRININ  XVIII-XIX ƏSRLƏR DİNİ ABİDƏLƏRİ”.  Gənc Alimlərin II Beynəlxalq Elmi Konfransı. 26-27 oktyabr, Gəncə 2017-ci il.

 

24.Kuzeybatı Azerbaycada XVIII_XX yüzyıllarda sanat.(mezar taşları)  Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars şəhəri.  “Kafkazlarda Halk Kültürü” adlı beynəlxalq konfrans. 09-11 oktyabr 2017-ci il.

 

25.Şəki qəzasında bolşeviklərin anti-milli və anti-dini siyasəti. Bakı İslam Universiteti . elmi Məcmuə.N 12 Bakı 2017

 

26.Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranmasında siyasi xadimlərin rolu. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti-100 Müsəlman şərqində ilk parlamentli respublika. Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı 2018

 

27.Azərbaycan Xalq Cumhuryyətinin yaranması ərəfəsində milli liderlərin bolşevizmə münasibəti. Geo-strategiya jurnalı№04(46) iyul-avqust 2018

 

28.Şubat Devriminden Sonra Azerbaycanda “Ya Ölüm, Ya Türkiye” çağrısı. XI Uluslararası Türk sanatı,  tarihi ve folkloru kongresi Konya. Türkiyə Respublikası . 9-11 may 2018

29.XX əsrin birinci rübündə Şəkidə erməni təxribatları. Dünya azərbaycanlıları. Tarix və müasirlik . 3-cü Beynəlxalq elmi konfrans . Bakı 2018

30. XX əsrin birinci rübündə Şəki qəzasında erməni təxribatları. Uydurma erməni soyqrımı. Yalanlar, iftiralar. Türk-müsəlman soqırımı. Faktlar, həqiqətlər. Mövzusunda II beynəlxalq konfrans. Bakı 2015

 

 

 

 

Членство в республиканских, международных и зарубежных научных организациях

 

Педагогическая деятельность

С 2004 ст. преподаватель Шекинского филиала АГПУ

Прочая деятельность

 

Премии и награды

 

Основное место работы и адрес

Шекинский Региональный Научный Центр

Должность

начальник отдела

Служ. тел.

(+994 177) 2460411 

Моб. тел.

(+994 50)876 55 22

Дом.тел

02451442 

Факс

 

Э-почта

raqimhist@mail.ru              raqimhistory@gmail.com