Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Şəki rayonu Oxud kəndi 

Təvəllüdü

01.06.1960

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

5716.01

 

 

Azərbaycan ədəbiyyatı

 

 

İsmayıl bəy Nakamın həyat və yaradıcılığı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-  xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-   beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

28

 

3

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

1. Adışirinov. K.F. İsmayıl bəy Nakamın bədii irsinin tədqiqi və əsərlərinin  nəşri tarixindən// AMEA- nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2007, № 4

2. Adışirinov. K.F. İsmayıl bəy Nakamın həyatı. //BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası. Bakı, 2007,№ 3

3. Adışirinov. K.F. İsmayıl bəy Nakamın lirikası.// BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası Bakı,2007,. № 4

4. Adışirinov. K. F. İsmayıl bəy Nakamın “ Məcnun və Leyli” poemasının Nizami və Füzulinin “ Leyli və Məcnun” əsərləri ilə müqayisəsi.// BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası. Bakı, 2007, № 5.

5. Adışirinov. K. F. “Fərhad və Şirin” mövzusu Nizami və Nakam yaradıcılığında”// Mədəni-maarif. Bakı, 2008, № 8.

6. Адыширинов. К. Ф. Исследование художественного наследия Исмаил бек Накама и история его произведений.// Дагестанский Государственный Университет. Вестник. Махачкала, 2009, Выпуск 7.

7. Адыширинов. К. Ф. Литературное наследие Исмаил бек Накама в Туреском, русском и Азербайджанском литературоведение. // Институт Стратегический Исследование. Москва, 2010

8. Adışirinov. K.F. XIX əsr Şəki ədəbi mühitinin formalaşmasında İsmayıl bəy Nakamın yeri və rolu//  Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV Respublika elmi konfransının materialları. II hissə. Bakı, 2011,

9. Adışirinov. K.F. Folklorşünaslıq tədqiqatları: Çoxşaxəli axtarışlar, dəyərli ümumiləşmələr, / “ Şəki Regional Elmi Mərkəzi: tarixə çevrilən 40 il ( kitab) Bakı, 2012,.

10. Adışirinov. K. F.2013, Bakı. İsmayıl bəy Nakamın əsərlərində bədii təsvir və ifadə vasitələri// ADPU- nun Xəbərləri, Bakı,2013, № 1.

11.Адыширинов.К.Ф.2014,Симфереполь.История исследования творчества Исмаила бека Накама// Ученые записки Таврического Национального Университета им. В. И. Вернадского.  Том. 27(66). № 3, Симфереполъ, 2014,

12. Adışirinov. K. F.014. Bakı. Baş Lyısqı kəndinin dünəni, bu günü və sabahı/ “ Qədim türk yurdu Baş Layısqı” kitabı. Bakı, 2014,

13. Adışirinov. K.F. İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığında vətənpərvərlik motivləri// Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri: Elmi-metodik jurnal. Bakı,2014, № 4, s.59-62

14. Adışirinov. K.F. Surağat Qurbaninin folklor görüşləri/Azərbaycan folkloru və milli-mədəni müxtəlif: Beynəlxalq elmi-praktik konfransın  materialları. Zaqatala, 2016, 19-20 may, səh 60-63

15. Adışirinov.K.F, Paşayeva. A.F. Nizami Gəncəvinin multikultural dünyagörüşü/ Azərbaycan folkloru və milli-mədəni müxtəlif: Beynəlxalq elmi-praktik konfransın  materialları. Zaqatala, 2016, 19-20 may, səh 56-59

16. “Фольклорные взгляды поэзии Ягуба Махира Məqalə Международного электронного научного журнала «Studia Humanitatis» Москва, 2022 № 3, ISSN2308879 УДК512.162 Səh.1-16 GOOGLE  SCHOLORİNDEX  COPERNİCUS http://www.st-hum.ru/https://shrem.az/az/content/0322 https://cyberleninka.ru/article/n/folklornye-vzglyady-poezii-yaguba-mahira https://st-hum.ru/node/1155/

17. “Nukha’s Theatrical Life in the 30s–40s of the 20th Century Challenges, Progress, Problems” Məqalə Вестник. Санкт-Петербургский государственный университет Санкт-Петербург,2022 ТОМ 12 № 3 UDC 809.362+792.02 Səh.449-463 GOOGLE SCHOLOR SCOPUS Web of science https://orcid.org/0000-0003-0890-4867 DOI: https://doi.org/10.21638/spbu15.2022.303https://artsjournal.spbu.ru/article/view/14472/9773

KİTABLARI:

16. Adışirinov. K. F.2006, Bakı. İsmayıl bəy Nakam: həyatı və bədii yaradıcılığı ( monoqrafiya): Bakı: Nurlan, 171 s.

17. Adışirinov. K. F. Qədim türk- Oğuz yurdu Oxud  (monoqrafiya) Bakı: Nurlan, 2006, 232 s.

18. Adışirinov. K. F . Şəkidə məhəllə adları, soylar və ləqəblər (monoqrafiya. Həmmüəllif). - Bakı: Nafta-Press, 2009, 502 s.

19. Adışirinov. K. F. XX əsr Şəki ədəbi- mədəni mühiti: monoqrafiya. Bakı: Elm və təhsil, 2015, 484 s.

 

TƏRTİB ETDİYİ və “ÖN SÖZ” YAZDIĞI KİTABLAR:

 

20.Abdullayev.E.S. Üşüdü qəlbimiz: Şeirlər. Bakı: Elm və təhsil, 2015, 108 s.

21. Hümmətov. N. Tanrıdan diləyim ( şeirlər, poemalar, hekayələr və məqalələr) . Bakı: Elm və təhsil, 2016, 360 s

22.Qaffarov. T. Gözümün işığı, dilimin sözü. (Şeirlər, hekayələr və məqalələr).Bakı: Elm və təhsil, 2016, 315 s

23.Ələşrəf Şayan. Çəhrayı eynəkdən baxma həyata…(Şeirlər, hekayələr və məqalələr). Bakı: Elm və təhsil, 2016, 248 s

24. Əhməd Zəyzidli (Şeirlər). Bakı: Elm və təhsil, 2016, 249s

25. Nurlu xatirələr işığında. (Elmi məzmunlu toplu). Bakı: Təhsil, 2016, 286 s.

26.Çələbiyev. M. İnsan ləyaqəti: hekayələr. Bakı: “Elm və təhsil”, 2017, 287 s

27. Məsimova. A. İtirilmiş səadət: hekayələr və şeirlər. Bakı: “Elm və təhsil”, 2017, 108 s

28.Tural Adışirin. Barmaqda üzük yeri: Şeirlər. Bakı: Elm və təhsil, 2018, 137 s.

Respublika,  beynəlxalqvə xarici ölkələrinelmi

qurumlarındaüzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

2005-ci ildən etibarən ADPU Şəki filialının baş müəllimi

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

ADPU – nun Şəki filialı 

Vəzifəsi

 Elmi katib 

Xidməti tel.

(+994  024) 6 06 65

Mobil tel.

  , (+994 55) 6241229

Ev tel.

(+994 177) 2430118

Faks

 

Elektron poçtu

Kamil. adisirinov @ mail. ru