Vəliyev Elçin Nazim oğlu

 

 

Anadan olduğu yer 

 

Şəki rayonu Şəki kəndi

Təvəllüdü 

 

16. 12. 1985

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 

ADPU Tarix fakultəsi  (bakalavr-2010);

Sumqayıt Dövlət Universiteti (magistr-2013)

 

Elmi dərəcəsi

 

 

Elmi rütbəsi

 

 

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının

Mövzusu :

 

-        Ixtisasın şifri

-        Ixtisasın adı

-        Mövzunun adı

 

 

Müstəqillik illərində Şəki şəhərinin sosial-iqtisadi və mədəni inkişaf tarixi

 

 

5503.02

Vətən tarixi

Müstəqillik illərində Şəki şəhərinin sosial-iqtisadi və mədəni inkişaf tarixi

 

 

Pedaqoji fəaiyyət

 

2008-2015-cü illər Şəki şəhər Aydınbulaq kənd tam orta məktəbi, Tarix müəlimi

2014-2015-ci illər Şəki Aydınbulaq kənd tam orta məktəbi,Direktor

 

 

 

 

Əsas iş yeri və ünvanı 

 

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, L.Abdullayev küç., 24

Vəzifəsi

 

Elmi işçi

Ev tel.

 

 

Mobil tel.

 

(+994 51) 9512121

 

Elektron poçtu

 

elcin-veliyev-1985@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veliyev Elchin Nazim

 

 

Place of birth  

 

Shaki city, Shaki village

Date of birth             

                       

16. 12. 1985

Academic  Atainment           

ASPU Historical faculty (bachelor-2010)

SSU (master-2013)

 

Scientific degree

 

 

Scientific title

 

 

 

Topic of PhD thesis

 

 

-        specialtycode

-        specialty  name

-        topic name

                                                                     

      

 

History of social-economic and cultural development of Shaki city in the independence years

 

5503.02

Native Land History

Pedagogical activity

Shaki city, Aydinbulag village secondary school, History teacher, 2008-2015

Sheki city, Aydinbulag village secondary school, Director, 2014-2015

 

 

Main place of work and its address

Shaki Regional Scientific Centre, st:

L.Abdullayev , 24

 

Position

 scientific worker

 

Home phone

 

 

Mobile

 

(+994 51) 9512121

 

E-mail

 

elcin-veliyev-1985@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велиев Ельчин Назим

 

 

Место рождения       

Азербайджанская Республика, город Шеки, село Шеки

 

Дата рождения                        

16. 12. 1985

Образование

АГПУ Исторический факультет (бакалавр-2010)

Сумгаитский государственный университет (мастер-2013)

Ученая степень      

 

 

Ученое звание

 

 

 

Название кандидатской (PhD) диссертации:       

 

-        шифр специальности                                                    

-        наименование специальности

-        название темы

                                            

                                                                     

      

 

   История социально-экономического и культурного

    развития города Шеки в годы независимости

 

     5503.02

     Отечественная история

Педагогическая деятельность

 Шеки, средняя школа деревни Айдынбулаг, учитель   истории, 2008-2015

Шеки, средняя школа деревни Айдынбулаг, директор, 2014-2015

 

 

Основное место работы и адрес

 

НАНА ШНРЦ, ул. Л.Абдуллаев 24

 

Должность 

 

научный сотрудник

Дом.тел.

 

 

Моб. тел.    

                                                

(+994 51) 9512121

 

Э-почта

 

elcin-veliyev-1985@mail.ru