Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri

  

Təvəllüdü

12.01. 1959

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu

Elmi dərəcəsi

 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda turizm təsərrüfatının davamlı inkişafının iqtisadi-cografi əsasları

 5402.01

 Tarixi coğrafiya, siyasi və rekreasiya coğrafiyası

 Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda turizm təsərrüfatının davamlı inkişafının iqtisadi-cografi əsasları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 7

 

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadrhazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərin adları

 

 1. “Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsində ekoloji problemlər və onların bir neçə həlli yolları” - Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı  № 2,   2014.
 2. “Böyük Qafqazın cənub yamacı çaylarının sel fəaliyyətinə təsir edən təbii amillər” - Azərbaycan  Aqrar Elmi jurnalı  № 4, 2014.
 3. “Şimal-Qərb bölgəsinin rekreasiya ehtiyyatları və turizm sahəsində onlardan istifadənin perspektivliyi” – Azərbaycan Respublikasında demoqrafik inkişaf: əhali məskunlaşmasının perspektivləri və regional problemləri, konfrans materialları-2016.
 4.    “Şin və Kiş çayları hövzələrində təhlükəli sel hadisələrinin yaranma səbəbləri” - Coğrafiya və Təbii Resurslar jurnalı,  Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri  № 1, 2017.
 5.   “Balakən və Kürmük çayları hövzələrində hidroloji şərait və sel fəaliyyəti” - Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı, № 2, 2017.
 6.  “Şəki-Zaqatala iqtisadi coğrafi rayonunda İpəkçiliyin turizm təsərrüfatının inkişafına təsiri yolları” –İqlim dəyişiklikləri və kimyəvi reagentlər- ipəkçilikdə yeni axtarışlar (BACSA),VIII Beynəlxalq konfransının materalları,  Şəki- 2017.
 7. “Şəki-Zaqatala iqtisadi –coğrafi rayonunun davamlı inkişafında yeni ekoturizm obyektlərinin rolu”, “Coğrafiya və Təbii resurslar jurnalı”, №2, Bakı, 2018.
 8. “Azərbaycanın Şimal-qərb bölgəsinin ekoloji problemləri” ,Qərbi Kaspi Universiteti, “Dağlar: Mədəniyyətlər,Landşaftlar və Biomüxtəliflik” Beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 10-11 may 2019.
 9. “Kiş çayının Damarçın qolu hövzəsində sel təhlükəsi haqqında”, Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfransın materialları II hissə, Gəncə 02 mart 2019.
 10. “Экологическое состояние притока Дамарчин реки Киш и опасность селевых потоков” ANAS Transactions Farth Sciences, journal  № 2, 2019.
 11. “Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri” kitabı. Şəki-2020.
 12. “Реинтродукция выращенного дикого шелкопряда SATURNIA PYRI(LEPIDOPTERA; SATURNIIDAE) на охраняемую территорию в северо-западном регионе Азербайджана для поддержания и воостановления популяции”  Итоги и перспективы развития энтомологии в восточной европе. Сборник статей IV Международной научно-практической конференции посвященной памяти А.М.Терешкина 1-3 декабр 2021 г., Минск Республика Беларусъ. Изд. А.Н.Вараксин,2021.
 1. “Şəki-Zaqatala bölgəsinin bəzi landşaft növlərinin reqressiv ekocoğrafi təzahürləri və onların aradan qaldırılması yolları” Coğrafiya və təbii resurslar jurnalı, №1, 2022.
 2. “Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda turizmin davamlı inkişafı və mövcud imkanlardan səmərəli istifadə yolları” Elm və Həyat” jurnalı №1, 2022.
 3. “Azərbaycanın Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunun landşaftlarının ekocoğrafi xüsusiyyətləri”

Международный научно-практический журнал (impakt faktor)  “Endless Light in Science”, Октябрь, 2022. Алматы, Казахстан.

 1. “Kiş çayının Qaynar qolunda sel təhlükəli ərazilər və kənd təsərrüfatı əkinlərinin seldən mühafizə tədbirləri” Beynəlxalq Türkiyə və Pakistan arasında tarixi və coğrafi bağlantılar simpoziumu. 3-4 İyun, 2022.
 2. “Azərbaycanın şimal-qərb regionunda turizmin inkişaf perspektivliyi” Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış beynəlxalq konfransı, 22-23 Sent, 2022.
 3. “Böyük Qafqazın cənub yamacının Kiş və Şin çayları hövzələrində antropogen təsirlərin yaratdığı ekocoğrafi problemlər və onların həlli yolları” Международный научно-практический журнал (impakt faktor) “Endless Light in Science” Январь, 202 Алматы, Казахстан.
 4. “Kiş çayının Qaynar və Damarçın qolları hövzələrində sellərin əmələgəlmə şəraiti” HODJA AKHMET YASSAWI International Congress on Scientific Research Mingachevir State University, Mingachevir, Azerbaijan February 24-25, 2023.

 

       

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsinin mətbuat orqanı olan “Mədəniyyət qalası” qəzetinin redaksiyası.

Təltif mükafatları

 Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatının AHİK-nin təsis etdiyi “Qızıl qələm” mükafatı, 2011-ci il.

Əsas yeri ünvanı

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi , Azərbaycan Respublikası, Şəki ş., L.Abdullayev küç., 24.

Vəzifəsi

 Şöbə müdiri - “Ekoloji cografiya şöbəsi “

Xidməti tel.

(+02424) 6 04 11

Mobil tel.

(+994 55) 304 04 31

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

yusif59@mail.ru