Məmmədov Coşqun İsrafil oğlu

Anadan olduğu yer

Təvəllüdü

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Elmi dərəcəsi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

 ixtisas şifri

ixtisasın adı

mövzunun adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı                             15

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və

indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərinsayı

 

 

Kadr hazırlığı:  

Əsas elmi nailiyyətləri

Elmi əsərlərinin adları                                                             

 1. Yerli armud sortları tozcuqlarının tədqiqi İ.Məmmədov D.B.Bayramova      L.Ə.Şirəliyeva Azərbaycan Aqrar Elm jurnalı 2014 (4)
 2. Yerli armud sortları tozcuqlarının tədqiqi C. İ. Məmmədov       D. B. Bayramova      L. Ə. Şirəliyeva  Azərbaycan  Aqrar  Elm  jurnalı  2014 (4)
 3. The Natural Biocoenosis Biodiversity And Its Protectionin The Village Of Sheki, Bash Shabalid Mammedov C.İ. Shukurlu Y.H., Azizov F.Sh. Mustafabeyli H.L., Aliev Q.M. Bolqarıstan. Plovdiv  2015
 4. Local Varieties of Pears (Pyrus Communis L.) Widely-Distributed IN Azerbaijan. Mammedov C. İ. Bayramova   B. Plovdiv. Bulgaria    Agricultural  Sciences 2015 (8)
 5. Исследование пыльцевых зерен у груш (Purus communis L.) местных сортов Шеки-Закатальского региона  Азербайджана. Дж.И.Мамедов, Д.Б.Байрамова, Л.А.Шириева Государственный Аграрный Университет Грузию.  Tиблис  28-30 Сентябр 2016
 6. Şəki - Zaqatala bölgəsində yayılmış armud sortlarının yarpaq parametrləri və anatomik  xüsusiyyətlərinin tədqiqi. C. İ. Məmmədov D. B. Bayramova  L. Ə. Şirəliyeva  Azərbaycan     Aqrar Elm jurnalı 2016 (1)
 7. Исторические Аспекты Развития  Плодоводства  В Азербайджане И Его Нынешнее Положение  Мамедов Дж.И., Азизов Ф.Ш., Сеидзаде И.Б. Национальна Академия Аграрних Наук України.                                                        «Науковий тиждень у Крутах – 2017»
 8. Şəki-Zaqatala bölgəsində yayılmış yerli armud sortları tozcuqlarının tədqiqi.   C.İ.Məmmədov  D.B.Bayramova  L.Ə.Şirəliyeva ADAU-nun Elmi Əsərləri              2017 (4)
 9. Şəki-Zaqatala bölgəsində yayılmış yerli xalq seleksiyasına məxsusarmud sortlarının generativ orqanlarının tədqiqi. C.İ.Məmmədov B.A.Lətifova   İ.B.Seyidzadə  AMEA   Genetik Ehtiyatlar İnstitutu   Elmi Əsərləri 2018
 10. Ареал распространения местных сортов груши в Шеки-Закатальской зоне Азербайджана Мамедов Дj.И. Аграрный научный журнал Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова 2018 (3)
 11. Azərbaycanin Şimal-Qərb  Bölgəsində Dağ Ekosistemlərinin Formalaşmasinda Tumlu, Çəyirdəkli  və Qərzəkli Meyvə Bitkilərinin Rolu və Əhəmiyyəti. Coşqun Məmmədov, Fərhad Əzizov, Seyidzadə İlqar "Dağlar, Mədəniyyətlər, Landşaftlar və Biomüxtəlifliklər" mövzusunda beynəlxalq konfrans. Qərbi Kaspi Universiteti Bakı. 10-12 May 2019
 12. Разновидност диких и культурных виидов декоративныхии комнатных раcтений во флоре и в активный коллекции в Шеки – Закатальском регионе Азербайджана. Мамедов Дж.И., Азизов Ф.Ш., Бекиирова Ж.Е. Özbəkistan. Namanqan Mühəndislik və Texnoologiya İnstitutu. 27 May  2019
 13. Azerbaycanın Kuzeybatı Bölgəsində Fındık Bitkisinin Bioçeşitliliği ve Sürdürülebilir Kullanımı. Ferhad Azizov Zerbalı Halilov Coşkun Memmedov "İktisadi və Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu." Türkiye.  Ordu Universiteti 10-12 May  2017
 14. Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində yayılmış yabanı dərman bitkilərinin biomüxtəlifliyi. F.Ş.Əzizov, C.İ.Məmmədov, B.A.Lətifova Azərbaycan Aqrar Elm jurnalı 2017 (4)
 15. Биоразнообразние сливы (Prinus Domestial.) в северо-западном регионе Азербайджана. A.Lətifova   C.İ.Məmmədov   F.Ş.Əzizov Журрнал Научные Гаризонте  Русия. Maй.

 Respublika,  beynəlxalq və xarici ölkələrinelmi

qurumlarındaüzvlüyü  

Pedaqoji fəaliyyəti

Digər fəaliyyəti 

Təltif  mükafatları

Əsasiş yerivə ünvanı

Vəzifəsi

Xidmətitel.

Mobiltel.                                                                (055) 222 82 68  

Evtel.

Faks

Elektronpoçtu                                                        coshqun.mammadov@mail.ru