Məmmədova Təranə Yaşar                                                                                              

 

 

 

Anadan olduğu yer

Şəki şəhəri 

 

Təvəllüdü

02.09.1991  

 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakalavr – Azərbaycan Müəllimlər Universiteti Şəki filialı

Magistratura - Sumqayıt Dövlət Universiteti

 

Elmi dərəcəsi

Magistr  

 

Elmi rütbəsi

  Kiçik elmi işçi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

 

    

 5718.01

 Dünya ədəbiyyatı

 Klassik Şərq və Azərbaycan ədəbiyyatında nəsihətnamə janrı

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin sayı:

 

 

 Elmi əsərlərin adı:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

 11

 

 

 1. Milli azadlıq mücahidi - Namiq Kamal. Magistrantların XV Respublika Elmi Konfransının Materialları, Sumqayıt-2015, səh: 705-706.
 2. Namiq Kamalın tənzimat ədəbiyyatında yeri. Magistrantların XVI Respublika Elmi Konfransının Materialları, I hissə, Sumqayıt-2016 , səh: 505-507.
 3. Azərbaycan ədəbiyyatında fantastik janrın problemləri.Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri.Bakı-2018, səh: 351-353.
 4. Oğuz folklorundan toplanan örnəklərdə işlənən onomastik vahidlər. Filologiya məsələləri, №15, “Elm və təhsil”, B akı-2018 (ISSN 2224-9257)
 5. Azərbaycan folklorunda nəsihət xarakterli nümunələr. Filologiya məsələləri, №17, “Elm və təhsil”, Bakı-2018 (ISSN 2224-9257)
 6. Öyüd-nəsihətlər xalqımızın mənəvi dəyərlərinin kodeksi kimi. “Folklor və Dövlətçilik” mövzusunda III Respublika Elmi konfransının materialları, Bakı-2019, səh: 335-337
 7. Şərq nəsihət ənənələrinin Hüseyn Cavid yaradıcılığında əksi. III International scientific conference of young researchers proceedings, Baku Engineering university 29,30, april 2019, Baku, Azerbaijan, səh:1177-1181
 8. Xətayinin didaktik-nəsihətamiz görüşləri Salman Mümtaz təqdqiqatlarında. Elmi xəbərlər, Gəncə,2019. №3 səh:417 (İSSN:2663-4406)
 9. Xaqani yaradıcılığında nəsihətlər və onların məzmun istiqamətləri. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı (Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əsərləri) №2 Bakı, “Elm və təhsil” 2019 səh:37
 10. Region folklor örnəklərində əhalinin məşğuliyyətinin əksi(Şəki-Zaqatala bölgəsi üzrə).Al Farabi V Beynəlxalq Sosial Elmlər Konfransı Bakı-Azərbaycan 2019 səh: 117 (İSBN: 978-605-7695-28-4)
 11. Nəsihət motivinin “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında əks olunma xüsusiyyətləri. The VI İnternational conference dedicated to the 95th Anniversary of Bahtiyar Vahabzade Kars-Turkey-2020 səh: 82-87 (İSBN: 978-605-06348-2-2)

Bakı-2018, səh: 351-353.

 AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi,

Abdullayev küç. 24 

Vəzifəsi:

Kiçik elmi işçi 

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994 55) 524 84 87

Ev tel.

(+994 024) 246 04 51  

Faks

 

Elektron poçtu

terane873@gmail.com