Abdurahmanov Elşən Vaqif oğlu

 

Anadan olduğu yer 

 

Şəki şəhəri

Təvəllüdü 

 

25. 09. 1980

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 

BDU Tarix fakultəsi  (bakalavr-2001);

Sumqayıt Dövlət Universiteti (magistr-2007)

 

Elmi dərəcəsi

 

 AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun dissertantı

Elmi rütbəsi

 

 

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının

Mövzusu :

-        Ixtisasın şifri

-        Ixtisasın adı

-        Mövzunun adı

 

 

Şəkinin III-VIII əsr abidələrinin tarixi-arxeoloji tədqiqi

 

 

5505.02 – Arxeologiya

Arxeologiya və etnoqrafiya

Şəkinin III-VIII əsr abidələrinin tarixi-arxeoloji tədqiqi

 

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin sayı   

 

 23

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

2

Əsas elmi nailiyyətləri

Rəşid bəy Əfəndiyev. “Arvad Məsələsi kitabı”. Tərtibçi.

 

 

Elmi əsərlərin adları   

 

 

 1. “Ay daş atan bəxtəvər”. AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi məcmuəsi, IX Respublika elmi konfransının materialları buraxılış (XI), Bakı 2008, səh 178-187.
 2. “Sovet hakimiyyətinin milli və dini geyimlərlə bağlı siyasətinə bir nəzər”. Bakı İslam Universiteti, elmi məcmuə. Bakı № 9-2014, 165-170.
 3. “Şəki şəhəri və ətraf kəndlərdə pirlər və ziyarətgahlar. Azərbaycan arxeologiyası. Bakı 2014. Cild 17 №1, səh.99-107. (həmmüəlliflər-Anar Əzizov,Rahim Həsənov)
 4. “Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında milli-azadlıq ideyaları”. Xalq şairi B. Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Şəki-2015 s. 82-87.
 5. “Şəkinin bəzi görkəmli din xadimləri və ziyalıları”. Bakı İslam Universiteti. Elmi məcmuə, № 10, 2015, səh. 194-204. (həmmüəllif-Habil Xəlilov)
 6. “Qəbirüstü abidələr tarixi-etnoqrafik-epiqrafik mənbə kimi”. IV Uluslalarası Kültür-Sanat, Folklor konqresi / Sanat Etkinlikleri. 14-16 may, 2015. Türkiyə respublikası, Konya. Səh 63-66. (həmmüəlliflər-Ramil Teymurov, H. Xəlilov)
 7. “Şəki şəhərindəki bəzi məscid və mədrəsələr”. Bakı İslam Universiteti. Elmi məcmuə, № 11, 2016, səh. 103-112. (həmmüəllilf-H.Xəlilov)
 8. “1918-ci ildə Şəki qəzasında ermənilərin təxribatçı siyasəti”. Azərbaycan və Şərqi Anadoluda Türk-Müsəlman Əhaliyə Qarşı Soyqırımları. III Beynəlxalq Elmi Konfrans. Azərbaycan Respublikası, Şamaxı şəhəri. 07-10 aprel, 2016. Səh 441-446. (həmmüəllif-R.Həsənov)
 9. “Azərbaycanın Şimal-qərb bölgəsinin dini abidələri Türk mifik təfəkkürü konteksində”. III Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu. Bakı 25-27 may, 2016. III cild, Səh. 69-74. (həmmüəllif-R.Həsənov)
 10. “Qax-Kürmük məbədi Azərbaycanda multikulturalizmin nümunəsi kimi”. Azərbaycan Respublikasında Demoqrafik İnkişaf: Əhali Məskunlaşmasının Perspektivləri və Regional Problemləri. Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri. 12-13 sentyabr, 2016. Bakı 2016, səh 568-578. (həmmüəllif-R.Həsənov)
 11. “Kuzeybatı Azerbaycan'da dini-arkeolojik anıtlar ve totemist inançlar”. XX Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu. I Sakarya 02-05 Kasım 2016. Səh 260-276. (həmmüəllif-H.Xəlilov)
 12. “Şimal-Qərbi Azərbaycanın dini-qəbirüstü abidələrinin spesifik xüsusiyyətləri”. I Türkoloji Qurultayın 90 Illiyinə Həsr Olunmuş “Müasir Türkoloji Tədqiqatlar: Problem və Perspektivlər” Mövzusunda Gənc Türkoloqların Beynəlxalq Elmi Konfransı. Bakı 21-22 Noyabr 2016.
 13. “Azerbaycan halk kültüründe taşla bağli inançlar (Kuzeybatı bölgesinden alınmış arkeoloji, etnografik bilgiler ve folklor örnekleri esasında)”. Kafkazlarda Halk Kültürü Uluslararası Konferansı. Türkiyə Respublikası Qars şəhəri. 09-11 oktyabr 2017-ci il. Səh 383-391. (Həmmüəllif-Azər Əliyev)
 14. Şəki şəhərinin XVIII-XIX əsrlər dini abidələri”. Gənc Alimlərin II Beynəlxalq Elmi Konfransı. 26-27 oktyabr, 2017-ci il. Azərbaycan Respublikası. Gəncə şəhəri. Gəncə 2017, səh. 13-16. (həmmüəllif-R.Həsənov)
 15. “20-30-cu illər Sovet Azərbaycanının Şəki qəzasında milli-mənəvi dəyərlərə, dini adət və mərasimlərə münasibət”. Bakı İslam Universiteti. Elmi məcmuə, № 11, 2017, səh. 219-232. (həmmüəllif-H.Xəlilov)
 16. “Şəki və ətraf kəndlərində nəqşibəndilik” .(epiqrafik abidələr əsasında) Bakı İslam Universiteti. Elmi məcmuə, №13, 2018, səh. 173-190. (həmmüəllif-H.Xəlilov)
 17. “Kuzeybatı Azerbaycanın ilk orta çağ Alban tapınakları”. XI Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Fokloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri. 09-11 Mayıs 2018/Konya, səh 489-495.
 18. “Albaniyanın Şəki vilayətinin ilk orta əsr qəbir abidələrinin təsnifatı”. Gənc Alimlərin III beynəlxalq elmi konfransı. 17-18 oktyabr 2018, Gəncə. I hissə, səh 38-42.
 19. “Qafqaz Albaniyasının Şəki vilayətinin ilk orta əsr xristian məbədləri”. Dünya Azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. III Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı 21-22 dekabr, 2018-ci il. Səh 33-34.
 20. Şəki şəhərinin XVIII-XX əsr epiqrafik abidələri. “Elm tarixi və elmşünaslıq:fənlərarası tədqiqatlar” mövzusunda I beynəlxalq elmi konfrans. 29-30 oktyabr1918-ci il, Bakı. Səh 387-394.(həmmüəllif-H.Xəlilov)
 21. “XX əsrin 20-30-cu illərində Şəki qəzasında təhsil sisteminin inkişaf xüsusiyyətləri”. “Azərbaycan Elminin və Təhsilinin Müasir Problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans. 25 may, 2019. Qazax şəhəri. Bakı, “Zərdabi Nəşr” MMC, 2019, 520 səh; səh 78-86. (həmmüəlliflər- Aygül Xəlilova, Ülkər Sərkərova)
 22. “XIX yüzyil XX yüzyilin başlanğıcında Azerbaycanın Şeki bölgesinde ermeni tahribatları”. I Uluslararası 20 Yüzyılın ilk yarısında Türk-ermeni ilişkileri sempozyumu. 16-18 Ekim (oktyabr) İğdır. 2019. (həmmüəllif-R.Həsənov)
 23. “XIX-XX yüzyılın başlarında Kuzey-batı Azerbaycanın Şeki bölgesinde dini tedris müessiseleri”. Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Sempozyumu (Akademik ve Sosyal Yönleriyle) 24-25 Ekim 2019, Malatya. 596 seh. Səh. 357-374. (həmmüəllif-H.Xəlilov).

Məqalələr

 

 1. Sovet Hakimiyyətinin Milli Və Dini Geyimlərlə Bağlı Siyasətinə Bir Nəzər. Bakı İslam Universiteti. Elmi məcmuə, № 9, 2014, səh. 165-170.
 2. Şəki şəhəri və ətraf kəndlərdə pirlər və ziyarətgahlar. Azərbaycan arxeologiyası. Bakı 2014. Cild 17 №1, səh.99-107.
 3. Şəkinin bəzi görkəmli din xadimləri və ziyalıları. Bakı İslam Universiteti. Elmi məcmuə, № 10, 2015, səh. 194-204.
 4. Şəki Şəhərindəki Bəzi Məscid və Mədrəsələr. Bakı İslam Universiteti. Elmi məcmuə, № 11, 2016, səh. 103-112.
 5. 20-30-cu illər Sovet Azərbaycanının Şəki qəzasında milli-mənəvi dəyərlərə, dini adət və mərasimlərə münasibət. Bakı İslam Universiteti. Elmi məcmuə, № 11, 2017, səh. 219-232.
 6. “Albaniyanın Şəki vilayətinin qəbir Abidələri ( III- VIII əsrlər)” Məqalə Akademik Tarih ve düşünce dergisi.Türkiyə 2022 Cilt 9, sayı 3 114 – 141 Səh.114-141 GOOGLE SCHOLOR İMPAKT https://dergipark.org.tr/tr/pub/atdd/issue/73386/12072830000-0001-7786-8391
 7. “Qafqaz Albaniyasinin Şəki vilayətinin xristian məbədlərindən (ilk orta əsrlər)” Məqalə Gəncə Bölməsi Xəbərlər Məcmuəsi “İctimai və Humanitar Elmlər”, Gəncə 2022 1(4) 2022 Səh 252-271
 8.  “XIX-XX əsrin əvvələrində Şimali Azərbaycanın Şəki bölgəsində dəriişləmənin-dabbağlığın inkişaf dinamikası və xüsusiyyətləri” Konfrans materialı(tezis) III. Karabagh International Congress of Modern Studies in Social and Human Sciences Azerbaijan,2022 ISBN: 978-625-8323-18-4 səh 132-133
 9. “Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinin həmdövr abidələrində birgə yaşayışın izləri” Konfrans material “İslam mədəniyyətində birgəyaşayış təcrübəsi” Beynəlxalq simpozium Səh.227-228

Pedaqoji fəaiyyət

 

2002-2004-cü illərdə Şəki şəhər Qudula kənd tam orta məktəbində tarix müəllimi, 2003-2015-ci illərdə Şəki şəhər 17 saylı tam orta məktəbdə tarix müəllimi.

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA SREM. AZ5500, Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri, L.Abdullayev küç., 24

Vəzifəsi  

Elmi katib  

Xidməti tel

(+02424) 6 04 11

 

Mobi tel

(+994 55) 760 47 87

 

Elektron poçtu  

abdurrahmanov.elshen@mail.ru