Tel. (055) 222 82 68  
Faks  
Elektron poçtu coshqun.mammadov@mail.ru 

 

Struktur bölmənin rəhbəri Məmmədov Coşqun İsrafil oğlu, dissertant  
İşçilərin ümumi sayı 9
Əsas fəaliyyət istiqamətləri   · Mədəni və yabanı meyvə, dərman və dekorativ bitkilərdən ibarət təcrübə sahəsində müntəzəm olaraq calaqaltı materialın yetişdirilməsi. · Regionun rayonlarına ekspedisiyaların təşkili, xalq seleksiyasına aid meyvə bitkiləri nümunələrinin aşkarlanması, məlumatların əldə edilməsi və təcrübə sahəsində məskunlaşdırılması. 
 · Genofond bağına köçürülmüş nümunələrə aqrotexniki qulluq göstərilməsi, vegetasiya müddəti ərzində fenoloji müşahidələrin aparılması. 
    Əldə edilmiş xalq seleksiyası nümunələrinin hər birinə aid məlumatları özündə əks etdirən kartoteka tərtib etmək, nümunələri pasportlaşdırmaq. 
 · Mədəni bitkilərin və onların yabanı əcdadlarının təbii biosenozlarda mühafizəsi, saxlanması və elmi – tədqiqata cəlb edilməsi. 
 · Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki növləri və sortlarının səmərəli istifadəsi, onların genetik ehtiyatlarının bərpası və istifadəsinə dair tədbirlər görmək. 
· Yerli, ənənəvi aqroekosistemlərin bərpası məqsədilə tinglik təsərrüfatı təşkil etmək və tinglər yetişdirmək. 
· Meyvə bağlarının məhsuldarlığının intensivləşdirilməsi məqsədilə elmi – praktiki tədbirlər yerinə yetirmək. 
· Azərbaycanın Şimal – qərb bölgəsində yayılmış yabanı dərman bitkilərinin aşkarlanması, onların bio – ekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi. 

 

Əsas elmi nəticələri

               2018 - 2019 - cu  illərdə xalq seleksiyasına məxsus Balakən, Zaqatala, Qax rayonlarından toplanaraq təcrübə sahəsində yetişdirilmiş 9 sort üzrə 27 ədəd alma, 11 sort üzrə 33 ədəd armud tingi ana bağlara köçürülmüşdür.Çindən gətirilmiş10 min ədəd F-892 tut ağacı sortu təcrübə sahəsində əkilmişdir.F-892 tutağacı sortu xaricdən valyuta ilə alındığından və təlabatın çox olduğu üçün regionda bu sortun cilik üsulu ilə artırılması məqsədi ilə təcrübələr aparılmışdır.Nəticədə 410 ədəd ting əldə edilərək sahəyə köçürülmüşdür.

                Xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamlı calaqaltı əldə etmək məqsədi ilə regionun meşələrindən toplanmış yabanı tumlu meyvələrdən toxum əldə edilərək  4 sot sahədə səpilmişdir.

                Şəki Zaqatala bölgəsində mövcud olan itməkdə olan armudun 15 xalq seleksiyası sortunun generativ orqanlarının tədqiqi işi aparılmışdır.Erkəkcik sayları çox olan və fertillik qabiliyyəti yüksək olan sortlar seleksiya işlərinin aparılması və yeni bağların salınmasında tozlayıcı kimi təklif olunmuşdur.Bu tədqiqat işi haqda məqalə AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun İllik Elmi Əsərlər toplusunda dərc olunmuşdur.

                 Armudun şimal-qərb bölgəsində yayılmış 17  xalq seleksiyası və 2 yabanı formasının meyvələrinin biokimyəvi tərkibi tədqiq olunmuşdur.Alınmış nəticələrə dair məqalə Akademiya Xəbərləri dərgisində cap olunmuşdur.

                Armudun xalq seleksiyasına aid sortların şimal-qərb bölgəsi üzrə yayılma arealı öyrənilmişdir və əldə olunan nəticələrə aid məqalə N.İ.Vavilov adına Saratov Aqrar Universitetinin elmi jurnalında (N3 2018) dərc olunmuşdur.

                Şəki rayonunun dağətəyi bölgələrində 20 sort qoz, 12 sort şabalıd, 12 sort alma, 10 sort armud  bitkisinin yerləri müəyyən edilmiş, biomorfoloji göstəriciləri öyrənilərək calaq və toxum üsulu ilə təcrübə sahəsində artırılmışdır.

                Şöbənin daxilində fəaliyyət göstərən  TİNGÇİLİK TƏSƏRRÜFATI haqqında məlumat:    

              Tingçilik təsərrüfatı 2016-cı ildə yaradılmışdır. Bu təsərrüfat 10 nəfər işçi ilə (Baş aqronom və 9 nəfər fəhlə olmaqla) fəaliyyətə başlamışdır. Təsərrüfatda Şəki-Zaqatala bölgəsindən toplanmış meyvə-giləmeyvə, dərman bitkiləri, dekorativ bitkilər yetişdirilir. Həmçinin calaqaltı materialların hazırlanması prosesi də həyata keçirilir. Tingçilik təsərrüfatında istehsal prosesində birbaşa iştirak edən sahələr aşağıdakılardır:

  1.    Toxumluq ana bağ sahəsi.
  2. Toxmaçar calaqaltılar sahəsi
  3. Calaqlıq sahəsi

    Tingçilik təsərrüfatı Çin Xalq Respublikasından gətitilmiş 25000 (iyirmi beş min) tut tingindən ibarət bağ salmışdır.