Xəlilov Zərbali Murad oğlu

Anadan olduğu yer

Şəki rayon, Vəzərət kəndi 

 

Təvəllüdü

10.12.1939 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Ryazan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

 

-         ixtisas şifri

 

-         ixtisasın adı

 

-         mövzunun ad

 

 

 

24.11.01

 

İnsan və heyvan fiziologiyası

 

Müxtəlif inək cinslərində zülal mübadiləsinin bir sıra göstəricilərinin müqayisəli xarakteristikası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

 

-  xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:

 

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:

 

62 (60 məqalə 2 tezis) 

 

 

25 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

2 müəlliflik şəhadətnaməsi 

Kadr hazırlığı:

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 1. İpəkçilikdə altozid SR-10 preparatının  istehsalat şəraitində tətbiqi nəticəsində  tut ipək qurdunun barama məhsuldarlığını artırmaqla yanaşı ipəyin texnoloji parametrlərini yaxşılaşdırmaqla 1 kq barama toxumundan  4-5 min manat əlavə gəlir əldə olunmasına imkan verir.
 2. Tut ipək qurdunun hemolimfasında və barama  toxumunda bir sıra fermentlərin aktivliyini təyin etməklə biokimyəvi test  hazırlanmışdır ki, bu da müxtəlif cins və hibridlərin məhsuldarlığını əvvəlcədən proqnozlaş dırılma sına imkan verir.
 3. Baramadan çıxan kəpənəyin baş hissəsindən təbii neyrohormon preparatı alınmışdır ki, bu da ipəkçilikdə barama məhsuldarlığının artırılmasında geniş istifadə oluna bilər.   
 4. İlk dəfə olaraq Şəki-Zakatala bölgəsinin dağlıq və dağətəyi ərazilərində yayılmış yabanı meyvə və giləmeyvə dərman bitkilərinin vegetativ orqanlarında toplanmış ağır  metalların və radionuklidlərin öyrənilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

 1. Показатели азотистого обмена и аминокислотный состав крови у коров разных пород. Материалы VI Поволжской конф. физиологов с участибиохимиков, фармакологов и морфологов. Чебоксари. 1973
 2. Межпородные различия в переваримости кормов и белковом обмене у коров молочных и молочно-мясных пород Тезисы доклодов Всесоюзного Совещания физиолого-биохимические и генетические основы повышения эффективности использования кормов в животноводстве. Боровск. 1973.
 3. Стимулятор роста тутового шелкопряда. ГК Совета министров СССР по делам изобретений и открытий №481279 1975
 4. Влияние селена на изменение гемотологических показателей и ферментативную активность крови и продуктивность кур. «Селен в биологии» Материалы второй науч.конф. «Элм», Баку, 1976
 5. Сравнительная характеристика содержания свободных аминокислот в сыворотке крови у коров разных пород Материалы к изучению мотивации и гемосостаза. Рязань, 1976
 1. Иммунобиологическая реактивность и показатели обмена веществ у коров разных пород. Тезисы докладов XI Всесоюзного съезда патофизиологов. Том. II, Ташкент.1976
 2. Влияние селена на обменные процессы и продуктивность цыплят и кур. Вестник с.х.науки. Баку, 1978,№4
 3. Влияние препаратов селена на продуктивность и некоторые показатели белкового обмена в крови ягнят. Вестник с.х.науки. Баку, 1978,№5
 4. Исследование влияния селена на кинетику накопления свободных радикалов в фиброине. Доклады АН Азерб.ССР,том. XXXIV,1978, №11
 5. Сравнительная биохимическая характаристика плодов дикорастущей облепихи Шеки-Закатальской зоны  Азерб. ССР  Серия  биол Науки АН Азерб. 1979,№3
 6. Предпосевное облучение семян на гамма устоновке «Колос» в Азербайджане. Первая Всесоюзная конф.по радиологии. Москва, 1979
 7. Влияние ювенильного гормона алтозида SR-10 на продуктивность тутового шелкопряда Реф.науч.техн. сб. «Шелк» Ташкент, 1985, №1
 8. Активность трансаминаз в грене и гемолимфе некоторых пород и линий тутового шелкопряда  Реф.науч.техн. сб. «Шелк» Ташкент, 1985, №3
 9. Применение аналога ювенильного гормона SR-10 в  условиях производства Реф.науч.техн. сб. «Шелк» Ташкент, 1989
 10. Влияние синтетического аналога ювенильного гормона алтозида SR-10 на некоторые показатели белкового обмена в гемолимфе гусениц тутового шелкопряда. Реф.науч.техн. сб. «Шелк» Ташкент, 1991.
 11. Влияние облепихового жома обменные процессы и продуктивность цыплят и кур. Вестник с.х.науки. Баку, 1991
 12. Влияние синтетического аналога ювенильного гормона алтозида SR-10 на некоторые показатели белкового обмена в гемолимфе гусениц тутового шелкопряда. Дел.в Аз. НИИТИ 1997
 13. Изучения влияния синтетического аналога ювенильного гормона алтозида SR-10 на свободные аминокислоты жирового тела тутового шелкопряда. Дел.в  Аз НИИТИ, 1997
 14. Применение аналога ювенильного гормона SR-10 в  условиях производства Дел.в.Аз. НИИТИ, 1997
 15. Влияние облепихового жома на обменные процессы и продуктивные качества ягнят Дел.в.Аз.НИИТИ,1997
 16. СВ-4 сушка коконов, заморенных различными способами Реф.науч.техн. сб. «Шелк» Ташкент, 1986, № 4
 17. Влияние алтозида SR-10 на продуктивность и обменные процессы гусениц тутового шелкопряда Дел.в.Аз.НИИТИ,2001
 18. З.М.Халилов Исследование химического состава плодов лимонника китайского (Schirandra chinensis baill). Фундаментальные и прикладные проблемы науки.Т.З. Материалы VI  Международного Симпозиума. Москва. 2011.
 19. Azərbaycan Respublikasının Şəki-Zaqatala zonasında yayılmış zirinc meyvəsinin müqayisəli botaniki və biokimyəvi xüsusiyyətləri Азерб.дел.  Аз.ЕТЕТИИ 2001
 20. Şəki rayonunda yayılmış müxtəlif sumaq nümunələrinin ayrı-ayrı hissələrində aşı maddəsinin miqdarı Аз.ЕТЕТИИ
 21. Crataequs kyrtostyla finqer in linnala meyvələrinin lipidlərinin tədqiqi. “Sağlamlıq” Bakı.2008, №3
 22. Влияние синтетического аналога ювенильного гормона алтозида SR-10 на некоторые показатели белкового обмена в гемолимфе гусениц тутового шелкопряда. Журнал аграрная наука. 2010. №6
 23. Влияние аналога ювенильного гормона алтозида SR-10 на некоторые биологические и технологические показатели коконов и шелкасырца Журнал аграрная наука. №5
 24. Активность трапсаминаз в грене и гемолимфе некоторых пород и линий тутового шелкопряда Журнал аграрная наука. №1
 25. Влияние аналога ювенильного гормона алтозида SR-10 на продуктивные и репродуктивные свойства тутового шелкопряда Журнал аграрная наука. №2
 26. З.М.Халилов. Содержание некоторых  минеральных и биологически активных веществ в плодах дикорастущих плодовых и  ягодных растений Азербайджана  Фундаментальные и прикладные проблемынауки. Т.З. материалы VI  Международного Симпозиума. Москва 2011.
 1. Влияние синтетического аналога ювенильного гормона алтозида SR-10 на свободные аминокислоты в грене, шелкоотделительной железе и жирового тела тутового шелкопряда Журнал аграрная наука. №3
 2. Исследование химического состава плодов лимонника китайского «Schirandra chinensis baill» Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Том.3. Материалы VI Международного Симпозиума. Москва. 2011
 3. Влияние синтетического аналога ювенильного гормона алтозида SR-10 на свободные аминокислоты в грене, шелкоотделительной железе и жирового тела тутового шелкопряда Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Том.3. Материалы VII Международного Симпозиума. Москва. 2012
 4. Содержание некоторых минеральных и биологически активных веществ в различных частях сумаха (Rhus L.) Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Том.3. Материалы VII Международного Симпозиума. Москва. 2012
 5. Şəki Regional Elmi Mərkəzi: Tarixə çevirən 40 il “Apostrof” Bakı.2012
 6. Влияние аналога ювенильного гормона алтозида   SR-10 на активность некоторых ферментов в тканях гусениц тутового шелкопряда Журнал аграрная наука. №3
 7. Изучение химического и биохимического состава облепихи Hippophae Rhamnoides L. интродукцированных в Шеки-Закатальский регион Азербайджана  Журнал аграрная наука. №2
 8. Исследование морфологического и химического  состава различных частях лимонника Китайского Schirandra chinensis baill. Журнал аграрная наука.2014. №3
 9. Изучение элементного состава в различных органах дикорастущих лекарственных растений, произрастающих на территориях Шекинского района. Сборник известий» ГОАН. 201 №4
 10. Биохимическая характеристика плодов барбариса, произрастающих на территории Шекинского района  Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Том.3. Материалы VII Международного Симпозиума, посвяшенного 90-летию со дня рождения академика В.П.Макеева. Москва, 2014
 11. Şəki Regional Elmi Mərkəzi: İpəkçilik izahlı lüğəti “Apostrof” Bakı-2013
 12. Содержание тяжелых металлов и радионуклидов в плодах у дикорастущих растений, произрастающих на территории Шекинского района «Сборник известий» ГОАН.2014. №58
 13. Содержание некоторых минеральных и биологически актив веществ в плодах дикорастущих плодовых и ягодных растений Азербайджана Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Материалы VI Международного Симпозиума.Том.3.2011
 14. Şəki rayonunun dağlıq və dağətəyi ərazilərində yayılmış yabanı əzgilin (Mespilus L.) vegetativ orqanlarında toplanmış ağır metalların və radionuklidlərin miqdarı Azərb.MEA Gəncə bölməsinin “Xəbərlər məcmuəsi”, 2015, № 2
 15. Содержание тяжелых металлов в вегетативных органах дикорастущих земляники (Fracaria vesca L) и малины (Rubus BUSCHİİ), произрастающих на территории Шекинского района «Сборник известий» Гянджа. № 4
 16. Изучение химического и биохимического состава в вегетативных органах дикорастущей лесной малины (rubus buschii), произрастающей на территории Шекинского района «Сборник известий» Гянджа. № 3.
 17. Исследование морфологического, химического и биохимического состава плодов дикорастущих мушмулы (mespilus) произрастающих на горных и предгорных территориях Шекинского района Журнал аграрная наука.2016. №1
 18. Şəki rayonu ərazisində yayılmış yabanı çiyələk (Fraqaria Vesca L.) dərman bitkisinin vegetativ orqanlarının kimyəvi və biokimyəvi tərkibinin öyrənilməsi. Aqrar elmi jurnalı, 2016. №3
 19. Содержание минеральных элементов в смоле ферулы (Caucasica Korov), произрастающих на горных территориях Шекинского района  Журнал аграрная наука. №4
 20. Влияние аналога ювенильного гормона алтозида SR-10 на продуктивность и некоторых биологические показатели тутового шелкопряда по сезоном выкормки. Международный конфранс по шелководству. Шеки-
 21. Azerbaycanın Kuzeybatı bölgesinde Fındık bitkisinin Bioçeşitliligi ve Sürdürebilir Kullanımı İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık, Simpozium Türkiyə, Dora Yoyincılıq LTD, 2017
 22. Şəki rayonunun dağlıq ərazilərində yayılmış ilankölgəsi (Caucasica Korov) vegetativ orqanlarında ağır metalların və radionuklidlərin miqdarı Azərb.MEA Gəncə bölməsinin Xəbərlər məcmuəsi 2017, №4
 23. Влияние алтозида SR-10 на продуктивность и некоторые биологические показатели тутового шелкопряда по сезоном  выкормки. Материалы V съезда Азербайджанских физиологов посвященного 50-летию Института физиологии им. А.И. Караева, Баку, 2017
 24. Содержание минеральных элементов в вегетативных органах ферулы (Caucasica Korov), произрастающей на горных территориях Шекинского района «Сборник известий» ГОАН. 2018. № 1.
 25. Изучение химического и биохимического состава вегетативных органов ферулы (Caucasica Korov) произрастающей на горных территориях Шекинского района Журнал аграрная наука. №1
 26. Изучение химического и биохимического состава плодов дикорастущей рябины (Sorbus L.) произрастающей на горных территориях Шекинского района «Сборник известий» ГОАН. 2018, № 4.
 27. Şəki-Zaqatala bölgəsində yayılmış yerli armud sortlarının və yabanı formalarının meyvələrinin biokimyəvi tərkibinin tədqiqi. Azərbaycan MEA-nın xəbərləri, biologiya və tibb elmləri, 2018 cild 73. №3
 28. Содержание миеральных элементов в плодах и листьях дикорастущей рябины (SOKBUS L.), произрастающей на горных территориях Шекинского района. “Cборник известий” ГОАН, 2019. №1 (75)
 29. Содержание минеральных элементов и биохимически активных веществ в плодах и листьях дикорастущего физалиса (PHYSALİS L.), произрастающего натерритории Шекинского района. “Cборник известий” ГОАН, №2 (76)
 30. Изучение химического и биохимического состава плодов черной бузины (Sambucus Nicra L.) произрастающей на горных территориях Шекинского района. “Cборник известий” ГОАН,  №4
 31. Fındıq qabığından bioekstrakt (patent) 2020
 32. “Chemical Composition and Biological Active Substances from Hazelnut Green Leafy Covers”Məqalə  JOTCSA, Journal of the Turkish Chemical Society Section A: Chemistry Türkyə 2022 ISSN: 2149-0120 Volume 9, Issue 4 Səh.999-1006 F.Azizov N.Mustafayev H.İmanlı V.Atayeva SCOPUS https://doi.org/10.18596/jotcsa.1054173

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 45 il elmi

Digər fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

Respublika komsomol mükafatı laureatı 

 AMEA  Rəyasət Heyətinin  Fəxri Fərmanı

İş yeri və ünvanı

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, L.Abdullayev küç, 24

Vəzifəsi

Bitkilərin biokimyası şöbəsinin rəhbəri

Xidməti tel.

(+994 24) 246-17-12 

Mobil:

(+994 50)287-28-31

Ev:                                              

(+99424) 249-51-66