Xəlilov Zərbali Murad oğlu

Anadan olduğu yer

Şəki rayon, Vəzərət kəndi 

 

Təvəllüdü

10.12.1939 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Ryazan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

 

-         ixtisas şifri

 

-         ixtisasın adı

 

-         mövzunun ad

 

 

 

24.11.01

 

İnsan və heyvan fiziologiyası

 

Müxtəlif inək cinslərində zülal mübadiləsinin bir sıra göstəricilərinin müqayisəli xarakteristikası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

 

-  xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:

 

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:

 

60 (58məqalə 2 tezis) 

 

 

25 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

2 müəlliflik şəhadətnaməsi 

Kadr hazırlığı:

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

  1. İpəkçilikdə altozid SR-10 preparatının  istehsalat şəraitində tətbiqi nəticəsində  tut ipək qurdunun barama məhsuldarlığını artırmaqla yanaşı ipəyin texnoloji parametrlərini yaxşılaşdırmaqla 1 kq barama toxumundan  4-5 min manat əlavə gəlir əldə olunmasına imkan verir.
  2. Tut ipək qurdunun hemolimfasında və barama  toxumunda bir sıra fermentlərin aktivliyini təyin etməklə biokimyəvi test  hazırlanmışdır ki, bu da müxtəlif cins və hibridlərin məhsuldarlığını əvvəlcədən proqnozlaş dırılma sına imkan verir.
  3. Baramadan çıxan kəpənəyin baş hissəsindən təbii neyrohormon preparatı alınmışdır ki, bu da ipəkçilikdə barama məhsuldarlığının artırılmasında geniş istifadə oluna bilər.   
  4. İlk dəfə olaraq Şəki-Zakatala bölgəsinin dağlıq və dağətəyi ərazilərində yayılmış yabanı meyvə və giləmeyvə dərman bitkilərinin vegetativ orqanlarında toplanmış ağır  metalların və radionuklidlərin öyrənilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. З.М.Халилов Исследование химического состава плодов лимонника китайского (Schirandra chinensis baill).Фундаментальные и прикладные проблемы науки .Т.З. Материалы VI  Международного Симпозиума. Москва. 2011.
  2. З.М.Халилов. Содержание некоторых  минеральных и биологически активных веществ в плодах дикорастущих плодовых и ягодных растений Азербайджана Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Т.З. материалы VI  Международного Симпозиума. Москва 2011.
  3. Влияние синтетического аналога  ювенильного гормона алтозида  SR-10 на свободные аминокислоты в грене, щелкоотделительной железе и жирового тела  тутового  щелкопряда  Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Т.З. материалы VI  Международного Симпозиума. Москва 2012.
  4. Содержание некоторых минеральных и биологически активных веществ в различных частях сумаха.( Rhus L) Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Т.З. материалы VI  Международного Симпозиума. Москва 2012.
  5. Биохимическая характеристика плодов барбариса,  произрастающих в условиях Шекинского района.Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Том 3. Материалы VII  Международного Симпозиума,  посвященного 90-летию со  дня рождения академика В.П.Макеева. Москва. 2014

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 45 il elmi

Digər fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

Respublika komsomol mükafatı laureatı 

 AMEA  Rəyasət Heyətinin  Fəxri Fərmanı

İş yeri və ünvanı

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, L.Abdullayev küç, 24

Vəzifəsi

Bitkilərin biokimyası şöbəsinin rəhbəri

Xidməti tel.

(+994 24) 246-17-12 

Mobil:

(+99450) 287-28-31

Ev:                                              

(+99424) 249-51-66