Novruzov Novruz Əhməd oğlu

   

Anadan olduğu yer

Füzuli rayonunun Horadiz kəndi

Təvəllüdü

1937 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti (BDU)

Elmi dərəcəsi

Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru 

Elmi rütbəsi

Böyük elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


Filizçay yatağı timsalında Böyük Qafqazın cənub yamacındakı kolçedan-polimetal yataqların nadir elementlərinin geokimyası

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


25.00.09

Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvı  axtarış üsulları

Böyük Qafqazın Şərq seqmentinin stratiform kolçedan yataqlarının geokimyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

117

 

 

45

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Böyük Qafqazın Şərq seqmentinin kolçedan yataqlarında nadir və nəcib metalların və digər element-qatışıqların geokimyəvi paylanma qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsi 

Elmi əsərlərinin adları

1. Admixtures-elements and their use as geochemical indicators for search of buried pyrite ores in the Greater Caucasus (Azerbaijan). Iranian Journal of Earth Sciences. 2011, v. 3, №2,           p. 91-97

2. Геохимические особенности терригенных рудовмещающих отложений колчеданных месторождений Восточного Кавказа. Литология и полезные ископаемые. 2011, №5, с. 475-483

3. Некоторые вопросы геохимии руд стратиформного колчеданного месторождения Филизчай (азербайджанская часть южного склона Большого Кавказа). В кн: Геологическая наука  независимого Казахстана: достижения и перспективы. Алматы, 2011 с. 348-360.

4. Минералого-геохимическая зональность колчеданных залежей Восточного Кавказа на примере Филизчайчкого месторождения. Известия НАНА, Науки о Земле, 2012, №1, с.13-20

5. Геолого-геохимические критерии поисков полигенных колчеданных месторождений и перспективность Балакен-Загатальского рудного района. Известия НАНА, Науки о Земле, 2012, №4, с. 23-27.

6. Nadir elementlər. Yer və insan, 2014, №1 s. 20-23

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universiteti,

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, H.Cavid prospekti 119, Baku, AZ1143

Vəzifəsi

Baş elmi işçi 

Xidməti tel.

(+994 12) 5392770 

Mobil tel.

(+994 50) 7930585 

Ev tel.

(+994 12) 5796866

Faks

 

Elektron poçtu

nnovruz@rambler.ru