Bəkirov Qüdürət Məmməd oğlu

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri 

  

Təvəllüdü

11.06.1961

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Lenin adına Pedaqoji İnstitutunun biologiya fakultəsi

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

24.09.01.

 

Genetika

Yerli və introduksiya olunmuş tut ipəkqurdu (Bombyx mori L) cinsləri arasındakı hibridlərdə heterozisliyin öyrənilməsi”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

62

 

4

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 8

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 1. Tut ipəkqurdu cinsi ŞZEM-4. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00143 № li müəlliflik şəhadətnaməsi verilib. 27 aprel 2011-ci il
 2. Tut ipəkqurdu hibridi GE-143 x ŞZEM-4. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00141 № li müəlliflik şəhadətnaməsi verilib. 27 aprel 2011-ci il
 3. Tut ipəkqurdu cinsi GE-143. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00144 № li müəlliflik şəhadətnaməsi verilib. 27 aprel 2011-ci il
 4. Tut ipəkqurdu hibridi  ŞZEM-4 x GE-143. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə00142 № li müəlliflik şəhadətnaməsi verilib. 27 aprel 2011-ci il
 5. Tut ipəkqurdu hibridi GE-143 x ŞZEM-4. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00141№li patent verilib. 27 aprel 2011-ci il
 6. Tut ipəkqurdu hibridi  ŞZEM-4 x GE-143. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00142 № li patent verilib. 27 aprel 2011-ci il
 7. Tut ipəkqurdu cinsi ŞZEM-4. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00143 № li patent verilib. 27 aprel 2011-ci il
 8. Tut ipəkqurdu cinsi GE-143. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə verilən səlahiyyət əsasında yeni seleksiya nailiyyətinə 00144 № li patent verilib. 27 aprel 2011-ci il

Elmi əsərlərinin adları

 1. Yerli və gətirilmiş ipəkqurdu cins və hibridlərinin məhsuldarlıq əlamətlərinin öyrə-nilməsi “Genetika  və selek-siya problemləri” Respublika elmi konfransının  mate-rialları  Bakı 1996. səh 63-64.
 2. Müxtəlif mənşəli tutipəkqurdu cinslərinin bioloji və texnoloji nişanələrinin öyrənilməsi. AEA Azərbaycan genetiklər və seleksiyaçılar cəmiyyətinin VII qurultayının materialları. Bakı – 1998.s.41-44.
 3. Müxtəlif mənşəli tut ipəkqurdu cinslərinin bioloji və texnoloji      nişanələrinin öyrənilməsi. AMEA Azərbaycan genetiklər və seleksiyaçılar cəmiyyətinin VII qurultayının materialları. Bakı–1998.s.41-44.
 4. Tut ipəkqurdunun genetik ehtiyatının zənginləşdirilməsin də klassik üsullarınistifadəsi. AMEA I beynəlxalq elmi konfrans. Bio- müxtəlifliyin genetic ehtiyatları. Bakı – 2006.s.229-230.
 5. Şəki Regional Elmi Mərkəzin dünəni, bu günü və sabahı Bakı, “Nurlan” 2007. 236 səh.
 6. Yerli şəraitə uyğun məhsuldar hibridlərin yaradılması. AMEA Gəncə Regional elm mərkəzi. Xəbərlər məcmuəsi. №39.2010. s.76-78.
 7. Müxtəlif coğrafi mühit şəraitindən gətirilmiş cinslərin bioloji göstəricilərinin öyrənilməsi Azərbaycan Aqrar Elmi. №3-4.2010. s.35.
 8. İstehsalat üçün yeni yüksək məhsuldar tut ipəkqurdu hibridlərinin bioloji göstəricilərinin öyrənilməsi. AMEA. Məruzələr.LXVI cild №3.2010.s.99-103.
 9. İstehsalat üçün yeni yüksək məhsuldar tutipəkqurdu hibridlərinin texnoloji göstəricilərinin öyrənilməsi Azərbaycan Aqrar Elmi. № 5.2010.
 10. Yeni yaradılmış hibridlərdə hetero- rozislik qüvvəsinin öyrənilməsi Azərbaycan Aqrar Elmi. №6.2010. s.133-134.
 11. Yüksək məhsuldarlığa malik tut ipəkqurdu hibridlərinin istehsalat sınağının nəticələri AMEA Genetik Ehtiyatlar institute elmi əsərləri II cild Bakı -2010. s.331-334.
 12. Активность трансаминаз в грене и гемолимфе некоторых пород и линии тутового шелкопряда. Azərbaycan Aqrar Elmi. № 1.2011 s.93-94.
 13. Yeni yaradılmış hibridlərdə hetero- rozislik qüvvəsinin öyrənilməsi Azərbaycan Aqrar Elmi. № 3.2011. s.59-60.
 14. Tut ipəkqurdunun genetik ehtiyatının zənginləşdirilməsində klassik üsulların istifadəsi. AMEA I beynəlxalq elmi konfrans. Bio-müxtəlifliyin genetik ehtiyatları. Bakı – 2006 s.229-230.
 15. İstehsalat üçün yeni yüksək məhsuldar tut ipəkqurdu hibridlərinin bioloji göstəricilərinin öyrənilməsi. AMEA. Məruzələr.LXVI cild №3.2010.s.99-103.
 16. Yerli şəraitə uyğun məhsuldar hibridlərin yaradılması. AMEA Gəncə Regional elm mərkəzi. Xəbərlər məcmuəsi.  №39.2010.s.76-78.
 17. Müxtəlif coğrafi mühit şəraitindən gətirilmiş cinslərin bioloji göstəricilərinin öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi.  №3-4.2010.s.35.
 18. İstehsalat üçün yeni yüksək məhsuldar tutipəkqurdu hibridlərinin texnoloji göstəricilərinin öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi. №5. 2010.
 19. Yeni yaradılmış hibridlərdə heterozislik qüvvəsinin öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi.  №6 .2010.s.133-134.
 20. Yüksək məhsuldarlığa malik tut ipəkqurdu hibridlərinin istehsalat sınağının nəticələri. AMEA Genetik Ehtiyatlar institutu elmi əsərləri II cild Bakı -2010.s.331-334.
 21. Активность трансаминаз в грене и гемолимфе некоторых пород и линии тутового шелкопряда. Azərbaycan Aqrar Elmi. № 1.2011.s.93-94.
 22. Yeni yaradılmış hibridlərdə heterorozislik qüvvəsinin öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi. № 3.2011.s.59-60.
 23. Kəpənəyin yaşama qabiliyyətinin toxum verməsinə təsiri. Aqrar elminin Xəbərçisi jurnalı. Ukrayna. Kiyev. №3.2011.s.42.  
 24. Выбор пород и линий при создании гибридных комбинаций в шелководстве. Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Москва -2012 стр.115-121.
 25. İpəkçiliyin inkişafını hədəflə- yən elmi axtarışlar Şəki Regional Elmi Mərkəzi:tarixə çevrilən 40 il Bakı.”Apostroff” 2012 448 səhifə Səh. 213-236.
 26. Mövsümlər arası yemləmənin məhsuldarlığa təsiri. Azərbaycan Aqrar Elmi. №3.2013.s.191-193.
 27. Выбор пород и линий при создании гибридных комбинаций в шелководстве. Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Москва -2012.стр.115-121.
 28. О влияния повышения жизнеспособности шелкопряда на его производительность. Aqrar elminin Xəbərçisi jurnalı. Ukrayna. Kiyev. №3.2013.s.80. 
 29. İpəkçilik  izahlı lüğət. AMEA    ŞREM Bakı-2013.
 30. Tut ipəkqurdu və puplarının yaşama qabiliyyətinin məhsuldarlığa təsiri. Azərbaycan Aqrar Elmi.  № 3.2014.s.159-160.
 31. Tut ipəkqurdunun hibridləşmə üçün dözümlü xətlərinin yaradilması. Azərbaycan Aqrar Elmi №4. 2014s. 121-123.
 32. Xəttarası hibrid birləşmələrinin iqtisadi səmərəliliyi Azərbaycan Aqrar Elmi.№2. 2015 səh. 47-48.
 33. Yemləmə və bəsləmə şəraitinin məhsuldarlığa təsiriAMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu. Elmi əsərlər.Bakı. “Elm” 2015.səh 243-246.
 34. Yerli və gətirilmiş ipəkqurdu cins və hibridlərinin məhsuldarlıq əlamətlərinin öyrənilməsi  “Genetika  və seleksiya problem-ləri”Respublika elmi konfransının  materialları  Bakı 1996. səh 63-64.
 35. Yemləmə və bəsləmə şəraitinin məhsuldarlığa   təsiri.AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu. Elmi əsərlər.Bakı. “Elm” 2015.səh 243-246.
 36. Tut ipəkqurdunun  Şəki-Zaqatala bölgəsinin iqlim şəraitinə uyğun     dözümlü xətlərin yaradılması. Azərbaycan Aqrar Elmi.№2. 2016. Səh. 63-65.
 37. Rayonlaşdırılmış tut ipəkqurdu cinslərinin iqtisadi səmərəliliyi Vesnik Aqrar Elmi jurnal   səh.38-40
 38. Rayonlaşdırılmış tut ipəkqurdu cinslərinin iqtisadi səmərəliliyi Vesnik Aqrar Elmi jurnal   səh.38-40
 39. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda ipəkçiliyin inkişafı- nın əhalinin məşğulluq probleminin həl- lində rolu Azərbaycan respublikasında demoqrafiq inkişaf: əhali məskunlaşmasının perspektivləri və regi- onal problemləri. Bakı.2016, 584 səhifə. Səh. 365-371.
 40. Выращивание и применение интродукцирован-ного растения Amaranthus в Шеки-Закаталь-ском регионе Азербайджана Международной научно-практической конференции Неделя науки в Крутах -2017. с.201-205.
 41. Развитие шелко-водства и перера-ботки шелкаМеждународная научно-техническая конференция.Значе-ние интеграции науки и решение актуальных проблем при организации производства в предприятиях текстильной промышленности. 27-28 iyul 2017. Mc 96-99
 42. Перспективы повышения количества фиброина в процессе биосинтеза Международная научно-техническая конференция.Значе-ние интеграции науки и решение актуальных проблем при организации производства в предприятиях текстильной промышленности. 27-28 iyul 2017. Mc 119-127
 43. Təkrar yemləmənin tut ipəkqurdunun texnoloji göstəricilərinə təsiri Azərbaycan Aqrar Elmi.№3. 2017 səh. 95-97
 44. Cinsi məhsuldarlı-ğın yaranmasına adaptiv seleksiya-nın rolu VIII  “BACSA” beynəlxalq konfransı. 2-7 aprelsəh-124-127.
 45. Floresan maddələr ilə rəngli baramanın əldə edilməsi VIII “BACSA” beynəlxalq konfransı. 2-7 aprel səh-119-123.
 46. Azərbaycanın şimal – qərb bölgəsində ipəkçilik sənaye-sinin inkişaf konsepsiyası VIII “BACSA” beynəlxalq konfransı. 2-7 aprel səh-164-167.
 47. Azərbaycanın şimal – qərb bölgəsində ipəkçiliyin inkişa-fında sosial- iqtisa-di problemlər VIII “BACSA” beynəlxalq konfransı 2-7 aprel səh-16-20.
 48. Влияние алтозида SR-10 на продуктивность и некоторые биологические показатели тутового шелкопряда по сезонам выкормки Azərbaycan Fizioloqlarının A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun 50 illiyinə həsr edilmiş V qurultayın materialları. Bakı-22 sentyabr səh-211-213
 49. Влияние повтор-ного ползования бабочек-самцов на количественные и качественные по-казатели грены в шелководстве Özbəkistan ipəkçilik institutunun  90 illik yubileyinə həsr olunan konfransın materialla-rı.Daşkənt.24 oktyabr səh-131 -134
 50. Создание продуктивных гивридов тутового шелкопряда для климатических условий Шеки-Загатальского региона с исползованием интрадукцирован-ных пород Özbəkistan ipəkçilik institutunun 90 illik yubileyinə həsr olunan konfransın materialla-rı. Daşkənt.24 oktyabr səh-135 -139
 51. Yeni yaradılmış tut ipəkqurdu cins və hibridlərində ekoloji sabitlik əmsallarının təyin edilməsi AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu. Elmi əsərləri. 2017. VI cild. №1-2
 52. Метрический но-мер и неравномер-ность коконной нити при разных значениях влаж-ности воздуха в период завивки кокона
 53. Аграрная наука и об-разование. Международной научной конференции.16 марта 2018 г.Круты, Черниговская обл., Украина. с-169 -173.
 54. Изучение эффективности порд и гибридов тутового шелкопряда с учетом расхода листа шелковицы Аграрная наука и об-разование. Международной научной конференции.16 марта 2018 г. Круты, Черниговская обл., Украина. c -80 -91.
 55. Tut ipəkqurdunun yerli və intraduksiya olunmuş cinsləri arasında bioloji göstəricilərinə görə heterozis qüvvəsinin təyin edilməsi Azərbaycan Aqrar Elmi№4. 2018 Səh. 52-54.
 56. О влиянии мине-ральных удоб-рений и режимов орошения на уро-жайность листа шелковицы Özbəkistan Aqrar Elmi №5 (55), 2018  Səh. 84-86.
 57. RAPD molekulyar markerlərdə tut ipəkqurdu hibrid və cinslərinin genetik müxtəlifliyinin öyrənilməsi AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu. Elmi əsərləri. 2018. VII cild. №2
 58. Azərbaycanda baramaçılıq və ipəkçiliyin inkişafı və ərazi təşkilində Şəki-Zaqatala iqti- sadi rayonunun rolu AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş “İqtisadi artım və ictimai rifah” mövzusunda beynəl-xalq elmi-praktik konfransın mate-rialları. Bakı-2019. Səh. 318-322
 59. Резултаты прoиз-водственных испы-таний выносливых пород тутового щелкопряда выра-щенных в Шеки –Закаталанском регионе с еколо-гический точки зрении. IX  “BACSA” beynəlxalq konfransı. Batumi, Gürcüstan. 7-12 aprel səh-115-118
 60. Влияние фосфор-ного удобрения на урожайность листьев тутового щелкопряда сорта ханлар –тут IX  “BACSA” beynəlxalq konfransı. Batumi, Gürcüstan. 7-12 aprel 2019. səh-92-96
 61. Sericulture in Azerbaijan IX “BACSA” beynəlxalq konfransı. Batumi, Gürcüstan. 7-12 aprel 2019. səh-145
 62. Çəkil tinglərinin yetişdirilməsi, tut ipəkqyrdunun yemləndirilməsi və barama istehsalına dair” Metodiki təlimat” AMEA ŞREM, Azərbaycan Respub-likası KT nazirlıyı Heyvandarlıq  ET İnstitutu, Şəki-Kaskad 2019. 44 səhifə 

Respublikabeynəlxalq və xarici ölkələrin elmi

                          qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

   AMEA-nın  prezidentinin  Fəxri Fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı

   Şəki Regional Elmi Mərkəzi

Vəzifəsi

Şöbə Müdiri

Xidməti tel.

(+994177 ) 2460411 

Mobil tel.

(+994 50) 392 03 85

Ev tel.

(+994177 ) 2430248

Faks

 

Elektron poçtu

quduret.bekirov@mail.ru