Ибрагимов Фирадун Надир оглы

Веб-сайт

 

   

Место рождения

Азербайджанская Республика, город Шеки, село Гудула

Дата рождения

05.02.1952

Образование

 Высшее. Азербайджанский Государственный  Педагогический Университет

Ученая степень

Доктор  педагогических наук

Ученое звание

Профессор

Название кандидатской (PhD) диссертации:

-         шифр специальности,

-         наименование специальности

-         название темы

 

5801.01

 Методика преподавания математики

Проблемы формирования у учащихся пространственных представлений в процессе  преподавании математики

Название  докторский (PhD) диссертации:

-         шифр специальности,

-         наименование специальности

-         название темы

 

 

5804.01

 

Общая педагогика,  история педагогики и учения

Основы оптимальных взаимоотношений  алгоритмических и эвристических действий в процессе учении

Общее количество опубликованных научных работ:

-         количество научных работ, опубликованных за рубежом

-        количество статей, опубликованных в журналах, индексируемых и реферируемых в международных базах

165

 

15

 

Количество авторских свидетельств и патентов

 

Подготовка кадров:

- Кол-во кандидатов наук

- Кол-во докторов наук

 

Основные научные достижения

 

Названия научных работ

1.Həndəsənin tədrisində müstəqil işlərdən istifadə.Bakı, “Mütərcim”,1988.

2.Təlimdə alqoritmik və evristik fəaliyyətin optimal nisbətlərinin əsaslarına dair oçerklər.Bakı , “Mütərcim”,1998

3.О законах педагогики.Moskva,”Brandes”,1998

4.Natural ədədlər üzərində əməllərin mənimsədilməsinin alqoritmik əsasları. Bakı, “Mütərcim”,  1999.

5.Riyaziyyatın təlimi haqqında pedaqoji düşüncələr. Bakı,“Mütərcim”,1999

6.Təlimin dərk edilməsinə “sistem-struktur” baxımından yanaşma. Bakı,“Mütərcim”,199.

7.Təlimdə sistemdaxili münasibətlər. Bakı,“Mütərcim”1999.

8.Riyaziyyatın təlimində tapşırıqların əsas arqumentə görə tətbiqi. Bakı,“Mütərcim”, 2000.

9.Təlimin mükəmməl sistemi. Bakı,“Mütərcim”, 2000.

10.Təlim prosesinin mahiyyəti. Bakı,“Mütərcim”, 2001

11.Təlim fəaliyyətinin idarə olunmasının formal, dialektik və qeyri-səlis məntiqi. Bakı,“Mütərcim”, 2002.

12.Təlim prosesi: imkan-hərəkət-yeni keyfiyyət. Bakı,“Mütərcim”, 2002.

13.Təlim fəaliyyətinin idarə olunmasının formal, dialektik və qeyri-səlis məntiqi. Bakı, “Mütərcim”,  2003.

14.Müstəqil iş (reproduktiv və produktiv) mühitinin tənzimlənməsinə yönələn tapşırıqlar. Bakı, “Mütərcim”, 2007.

15Pedaqogikaya giriş. Bakı, “Mütərcim”, 2008.

16.Ümumi pedaqogikadan mühazirələr. Bakı, “Mütərcim”, 2010

17.Didaktika. Bakı, “Mütərcim”, 2011.

18.“Didaktika” fənni üzrə proqram. Bakı, AMİ, 2011.

19..Pedaqoji anlayışların interpretasiyası “sistem-struktur”rakursda, Pedaqoji anlayışların interpretasiyası “sistem-struktur”rakursda, Bakı,“Mütərcim”,  , 2012.

20.Pedaqogika (dərslik).2 cilddə.Bakı, “Mütərcim”,, 2013.

21.Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikası (dərs vəsaiti). Bakı, “Mütərcim”,, 2014.

22..Ümumi pedaqogika. Bakı, “Mütərcim”,,2014

23..Ümumtəhsil məktəbi pedaqogikasından mühazirələr, Bakı, “Mütərcim”,2015

24.Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikası, Bakı, “Mütərcim”,  2015

25.Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın kurikulum modelinə əsaslanan tədrisi metodikası, Bakı, “Mütərcim”, 2016

26..Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın didaktikası,2017

27.Orta ümumtəhsil məktəblərində riyazi təhsilin fəlsəfəsi, didaktikası, həyatakeçirilmə texnologiyası, Bakı, “Mütərcim”, 2018

28.“Cəbr” fənninin “matrislər və determinantlar” bölməsinin tədrisi, Bakı,“Mütərcim”,2018 və s.

Членство в республиканских, международных и зарубежных научных организациях

Действительный член  Росийской Социально -Педагогической Академии

Педагогическая деятельность

Шекинский филиал АГПУ  заведующий кафедры

Прочая деятельность

 

Премии и награды

 Заслуженный учитель Азербайджанской Республики.

  Передовой деятель просвещения

Основное место работы и адрес

Шекинский филиал Азербайджанский Государственный Педагогический Университет.

Должность

Ведущий научный сотрудник 

Служ. тел.

 (+99424)24606 65 

Моб. тел.

( 050) 51139 02

Дом.тел

 (+99424) 2440507

Факс

 

Э-почта

firedun. ibrahimov@ mail.ru